Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Fitɛ Mǐ ka Sixu Mɔ Nùkanbyɔ Taji Gbɛmɛ Tɔn lɛ Sín Xósin Ðè?

Fitɛ Mǐ ka Sixu Mɔ Nùkanbyɔ Taji Gbɛmɛ Tɔn lɛ Sín Xósin Ðè?

Xósin lɛ ɖò . . .

  • nùnywɛ xwitixwitizɔwatɔ́ lɛ gɔ́n wɛ à?

  • tamɛnukplɔnmɛtɔ́ lɛ gɔ́n wɛ à?

  • Biblu mɛ wɛ à?

 BIBLU WLANTƆ́ ÐÉ ÐƆ NÚ MAWU ÐƆ

“Blǒ bonu ma mɔ nǔ jɛ [nǔ] wu . . . Xó towe bǐ wɛ nyí nugbǒ.” —Ðɛhan 119:144, 160, MAWUXÓWÉMA.

Biblu ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ bɔ ye ɖò xósin lɛ mɔ wɛ.

A jló ɖɔ é ni d’alɔ hwi lɔ à?

Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn jw.org hɛn ɔ, é na d’alɔ we.

XÀ nǔ e ɖò ɛntɛnɛti jí lɛ é

KPƆ́N video junjɔn Biblu jí lɛ

 NÙKANBYƆ ÐĚTƐ KA NƆ ÐU AYI MƐ NÚ WE HUGǍN ÐÒ NÙKANBYƆ TAJI ELƆ LƐ MƐ?

Kpɔ́n xósin e Biblu na nú nùkanbyɔ enɛ lɛ é ɖò jw.org/fr jí.

(Zǐn LA BIBLE ET VOUS > QUESTIONS BIBLIQUES)