Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 14

Wemaxɔmɛ Tɛ ka Tíìn nú Gbexosinalijitɔ́ Lɛ

Wemaxɔmɛ Tɛ ka Tíìn nú Gbexosinalijitɔ́ Lɛ

États-Unis

Wemaxɔmɛ Galadi Tɔn, ɖò Patterson, New York

Panama

Nùkplɔnmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn ko nyí wuntun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn. Wemaxɔmɛ bunɔ lɛ tíìn nú mɛ e nɔ zán hwenu yetɔn bǐ dó jla Axɔsuɖuto ɔ na lɛ é, bonu ye na dó sixu ‘wà deví Mawu tɔn sín azɔ̌ yetɔn ganji.’2 Timɔtée 4:5.

Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Gbexosinalijitɔ́ Tɔn. Enyi gbexosinalijitɔ́ hwebǐnu tɔn ɖé wà azɔ̌ enɛ ɔ nú xwè ɖokpo gudo ɔ, è nɔ ylɔ ɛ nú wemaxɔmɛ azǎn ayizɛ́n tɔn ɖé. È sixu bló wemaxɔmɛ enɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn e sɛkpɔ ɛ é ɖé mɛ. Nǔ e wu wemaxɔmɛ enɛ ɔ tíìn é wɛ nyí ɖɔ, é na d’alɔ gbexosinalijitɔ́ ɔ bɔ é na sɛkpɔ Jehovah, bo na lɛ́ kpé nǔ wu d’eji ɖò akpáxwé sinsɛnzɔ́ ɔ tɔn lɛ bǐ mɛ, lobo na lɛ́ kpó ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn wà wɛ kpo gbejininɔ kpo.

Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ. Wemaxɔmɛ enɛ ɔ, sun wè wɛ è nɔ bló na, bɔ è nɔ kplɔ́n azɔ̌ gbexosinalijitɔ́ ɖěɖee ko mɔ nǔ kpɔ́n, bo ɖò gbesisɔmɛ bo na jó xwé yetɔn dó bo na yì d’alɔ ɖò fí ɖebǔ e è ɖó hudo yetɔn ɖè lɛ é. Mɔ̌ mɛ ɔ, ye nɔ xwedó kpɔ́ndéwú Wɛnɖagbejlatɔ́ ɖaxó hugǎn e wà devizɔ́ ɖò ayikúngban jí kpɔ́n é, Jezu Klisu tɔn bo nɔ ɖɔ: “Nyɛ ɖíe! Sɛ́ mì dó!” (Isaïe 6:8; Jaan 7:29) Ðó ye na sɛ̀ tɛn bo na lín dó xwé yetɔn wutu ɔ, é sixu byɔ ɖɔ ye na sɔgbe xá gbɛzinzan fí e ye na yì é tɔn. Aca, lee ayi mɛ nɔ nɔ é, kpo nùɖuɖu lɛ kpo sixu gbɔn vo bǐ sésé nú nǔ e ko má ye lɛ é. É tlɛ sixu lɛ́ byɔ ɖɔ ye ɖó na kplɔ́n gbè ɖevo. Wemaxɔmɛ enɛ ɔ nɔ d’alɔ nɔví sunnu tlɛnnɔ lɛ, nɔví nyɔnu tlɛnnɔ lɛ, gɔ́ nú asú kpo asì kpo lɛ, bonu ye na tɛnkpɔn bo ɖó jijɔ Klisanwun tɔn e sín hudo ye na ɖó ɖò azɔ̌ yetɔn kɔn lɛ é. É nɔ lɛ́ d’alɔ ye bonu ye na tɛnkpɔn bo ɖó nǔwukpikpé e na zɔ́n bɔ Jehovah kpo tutoblonunu tɔn kpo na kpó ɖò ye zán wɛ lɛ é. Mɛ ɖěɖee ɖó xwè bɛ́sín 23 jɛ 65 lɛ é wɛ nɔ yì wemaxɔmɛ enɛ ɔ.

Wemaxɔmɛ Biblu Kpinkplɔn Watchtower Galadi Tɔn. Ðò Ebléegbe mɛ ɔ, tinmɛ “Galadi” tɔn wɛ nyí “Kɔ́ta Kúnnuɖiɖe Tɔn.” Sín hwenu e è ɖó Galadi ayǐ ɖò 1943 é ɔ, gbɛtɔ́ nǔ hú 8 000 wɛ ko yí kúnnuɖewema wemaxɔmɛ enɛ ɔ tɔn, bɔ è sɛ́ ye dó ɖi mɛsɛ́dó lɛ, bonu ye na ɖekúnnu “kaka yì fí e gbɛ̀ ɔ kponu ɖó é” kpodo ɖuɖeji ɖaxó kpan. (Mɛsɛ́dó 13:47) Hwenu e mɛ e yí kúnnuɖewema enɛ ɔ lɛ é wá Pérou dó nukɔn é ɔ, agun ɖebǔ ɖò finɛ ǎ. Dìn ɔ, agun e ɖò finɛ é ko hugǎn 1 000. Hwenu e mɛsɛ́dó mǐtɔn lɛ bɛ́ azɔ̌ ɖò Japon é ɔ, Kúnnuɖetɔ́ e ɖò tò ɔ mɛ lɛ é yì wǒ ǎ. Amɔ̌ dìn ɔ, ye ko hú 200 000. Ðò sun atɔ́ɔ́n e ye nɔ dó kplɔ́n nǔ ɖò Galadi lɛ é mɛ ɔ, ye nɔ kplɔ́n Mawuxó ɔ céɖécéɖé tɔn. È nɔ ylɔ mɛ e nyí gbexosinalijitɔ́ titewungbe tɔn alǒ mɛsɛ́dó lɛ é, mɛ e nɔ wà azɔ̌ ɖò alaxɔ mɛ lɛ é, alǒ nukúnkpénùwùtɔ́ lɛdo tɔn lɛ wá wemaxɔmɛ mɔhun. Wemaxɔmɛ enɛ ɔ nɔ d’alɔ ye bɔ azɔ̌ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ tɔn ɔ nɔ yì ganji.

  • Aniwu Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Gbexosinalijitɔ́ Tɔn ka tíìn?

  • Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ ɔ, mɛ̌ mɛ̌ e ka sixu yì?