Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 27

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Ðu Lè Wemasɛxwetɛn Kpléxɔ Axɔsuɖuta ɔ Tɔn Gbɔn?

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Ðu Lè Wemasɛxwetɛn Kpléxɔ Axɔsuɖuta ɔ Tɔn Gbɔn?

Israël

République Tchèque

Bénin

Îles Caïmans

A ka jló na ba dò nú nùɖé lɛ bonu nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Biblu tɔn towe na jɛ jí à? A ka nɔ jló na ba dò nú wemafɔ ɖé, mɛɖé, fí ɖé alǒ nǔ e wu Biblu ɖɔ xó dó é ɖé à? Kabǐ a ko kanbyɔ hwiɖee kpɔ́n ɖɔ Mawuxó ɔ ka sixu d’alɔ we ɖò tagba hwiɖesunɔ tɔn ɖé mɛ à? Enyi mɔ̌ hǔn, yì kpɔ́n Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn sín wemasɛxwetɛn.

Alyannu dobanunǔ tɔn e nɔ d’alɔ mɛ lɛ é ɖò finɛ. Bɔya wɛ a na ɖó wema junjɔn Biblu jí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn e ɖè ɖò gbè towe mɛ lɛ é bǐ. Amɔ̌, wema agaɖanu tɔn lɛ gègě ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn sín wemasɛxwetɛn. Lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn vovo, xókwintinmɛwegbo (dictionnaire) ɖagbe ɖé, kpo wema alɔdlɛndonǔ tɔn ɖevo e nyɔ́ zán lɛ é kpo sixu ɖò finɛ. A vo bo na zán wemasɛxwetɛn ɔ jɛ nukɔn nú kplé lɛ alǒ kplé lɛ gudo. Enyi ɔdinatɛɛ ɖò finɛ ɔ, Watchtower Library sixu ɖ’eji. Tuto ɔdinatɛɛ jí tɔn ɖé wɛ bɔ wema mǐtɔn gègě ɖ’eji bɔ a sixu sɔ́ dó ba dò nú xota, xókwin alǒ wemafɔ ɖé na faà.

É nyɔ́ zán nú wemaxɔmɛvi Wemaxɔmɛ Azɔ̌ Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Tɔn tɔn lɛ. Enyi a ko na nyikɔ ɖò wemaxɔ ɔ mɛ ɔ, a sixu zán wemasɛxwetɛn Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn tɔn hwenu e a ɖò nǔ sɔ́ nú azɔ̌ e è ɖè nú we lɛ é wɛ é. Nukúnkpénùwùtɔ́ wemaxɔmɛ ɔ tɔn wɛ nɔ kpé nukún dó wemasɛxwetɛn ɔ wu. Azɔ̌ tɔn wɛ nyí ɖɔ é ni mɔ ɖɔ wema gudo gudo tɔn lɛ ɖò finɛ bo ɖò tito jí ganji. Éyɛ alǒ Biblu kplɔnmɛtɔ́ towe sixu xlɛ́ we lee a na mɔ nǔ e sín hudo a ɖó ɔ gbɔn é. É ɖò mɔ̌ có, wema e nyí wemasɛxwetɛn ɔ tɔn lɛ é ɖebǔ ɖó na tɔ́n sín Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn mɛ ǎ. É ɖò gaàn ɖɔ mǐ ɖó na nɔ wlíbò nú wema lɛ bo na nɔ wlan kabǐ ɖó wuntun nǔ ɖebǔ ɖò ye mɛ ǎ.

Biblu tinmɛ ɖɔ enyi mǐ na “tuùn Mawu ɔ,” mǐ ɖó na sɔ́ jlǒ dó ba ɛ “dɔkun e hwla é ɖɔhun.” (Proverbes 2:1-5) Wemasɛxwetɛn Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn tɔn sixu d’alɔ we bɔ a na jɛ dobanunǔ jí.

  • Alyannu dobanunǔ tɔn tɛ lɛ ka ɖò wemasɛxwetɛn Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn tɔn mɛ?

  • Mɛ̌ ka sixu d’alɔ we bɔ a na zán wemasɛxwetɛn ɔ ganji?