Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 23

Nɛ̌ È ka Nɔ Wlan Wema Mǐtɔn lɛ Bo Lilɛ Dó Gbè Ðevo Mɛ Gbɔn?

Nɛ̌ È ka Nɔ Wlan Wema Mǐtɔn lɛ Bo Lilɛ Dó Gbè Ðevo Mɛ Gbɔn?

Azɔxɔsa Nùwlanwlan tɔn, États-Unis d’Amérique

Corée du Sud

Arménie

Burundi

Sri Lanka

Bo na dó wà nǔ e wu mǐ kpé lɛ é bǐ dó jla “wɛnɖagbe” ɔ “tò bǐ, akɔta bǐ, gbè bǐ kpodo togun bǐ kpo” ɔ, mǐ nɔ bló wema lɛ dó gbè 750 mɔ̌ mɛ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 14:6) Nɛ̌ mǐ ka nɔ wà azɔ̌ syɛnsyɛn enɛ ɔ gbɔn? Wemawlantɔ́ mǐtɔn e ɖò fí vovo ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é kpo gbɛ̌ta lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ e sɔ́ yeɖée jó lɛ é tɔn kpo wɛ nɔ d’alɔ mǐ, ye bǐ wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ.

Glɛnsigbe mɛ wɛ è nɔ wlan xota dòdó lɛ dó. Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ e Azɔ̌xɔsa Nùwlanwlan tɔn nɔ wà ɔ wu ɖò hɔnkàn gbɛ̀ ɔ tɔn mǐtɔn. Azɔ̌xɔsa enɛ ɔ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ e è ɖè nú wemawlantɔ́ e ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò hɔnkàn mǐtɔn kpo alaxɔ ɖé lɛ mɛ kpo lɛ é wu. Wemawlantɔ́ vovo enɛ lɛ e mǐ ɖó lɛ é nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖɔ xó dó xota e nɔ dɔn mɛ bo ɖu gbɛtɔ́ akɔta vovo lɛ tɔn é wu.

È nɔ sɛ́ nǔ e è wlan lɛ é dó lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ lɛ. Ee è ko wà azɔ̌ dó nǔ e è wlan lɛ é jí fó é ɔ, è nɔ sɔ́ ɔdinatɛ́ɛ dó sɛ́dó gbɛ̌ta lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ lɛ tɔn gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ ye nɔ lilɛ dó gbè ɖevo mɛ, nɔ gbéjé kpɔ́n, bo nɔ vɔ́ xà kpɔ́n ɖɔ é sɔgbe à jí. Ye nɔ dó gǎn bo nɔ cyan ‘xó nugbǒ tɔn e sɔgbe lɛ é’ dó lilɛ nǔ e ɖɔ wɛ Glɛnsigbe ɔ ɖè tawun é dó gbè yetɔn mɛ.​—Nùnywɛtɔ́xó 12:10.

Ɔdinatɛ́ɛ lɛ nɔ zɔ́n bɔ azɔ̌ ɔ nɔ yá. Ɔdinatɛ́ɛ sixu nɔ wemawlantɔ́ kpo lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ lɛ kpo domɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, tito ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn lɛ nɔ zɔ́n bɔ azɔ̌ yetɔn nɔ yá. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖesunɔ bló tito ɔdinatɛ́ɛ jí tɔn ɖé, bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ système électronique de photocomposition multilingue (MEPS), bɔ è sixu sɔ́ dó wlan nǔ dó gbè kanweko donu mɔkpan mɛ, bɛ́ nùwlanwlan lɛ kpo fɔtóo lɛ kpo ɖó kpɔ́ bo tò ye bonu è na zín.

Nɛ̌ ka gbɔn bɔ mǐ nɔ jɛ tagba sɔmɔ̌, é tlɛ nyí nú gbè e gbɛtɔ́ afatɔ́ɔ́n kpɛví ɖé jɛn nɔ dó lɛ é? Ðó jlǒ Jehovah tɔn wɛ nyí ɖɔ “gbɛtɔ́ lɛ bǐ ni mɔ hwlɛngán, bo na tuùn nugbǒ ɔ bǐ dégbédégbé.”​—1 Timɔtée 2:3, 4.

  • Azɔ̌ tɛ wema mǐtɔn lɛ wlanwlan ka nɔ byɔ?

  • Etɛwu mǐ ka nɔ lilɛ wema mǐtɔn lɛ dó gbè gègě mɛ sɔmɔ̌?