Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 4

Etɛwu Mǐ ka Ðè Lilɛdogbeɖevomɛ Biblu Tɔn ɖé Tɔ́n?

Etɛwu Mǐ ka Ðè Lilɛdogbeɖevomɛ Biblu Tɔn ɖé Tɔ́n?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Xwɛ Symmaque tɔn ɖó nyikɔ Mawu tɔn ɖò Psaume 69:31, ɖò xwè kanweko atɔngɔ abǐ ɛnɛgɔ ɔ H.M.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ zán, zín, bo lɛ́ má lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn vovo lɛ nú xwè gègě. Amɔ̌, mǐ wá mɔ ɖɔ mǐ ɖó hudo lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn yɔyɔ̌ ɖevo e na d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ hugǎn bɔ ye na “tuùn nugbǒ ɔ bǐ dégbé dégbé” ɔ tɔn, enɛ wɛ nyí jlǒ Mawu tɔn nú mɛ bǐ. (1 Timɔtée 2:3, 4) Enɛ wu ɔ, ɖò 1950 ɔ, mǐ jɛ akpáxwé lilɛdogbeɖevomɛ égbé tɔn Biblu tɔn mǐtɔn ɖé lɛ ɖé tɔ́n jí ɖò glɛnsigbe mɛ, é wɛ nyí Traduction du monde nouveau. È ko lilɛ Biblu enɛ ɔ dó nǔ hú gbè 120 mɛ kpo gbejininɔ kpo, kpo gbesisɔ kpo.

È ɖó hudo Biblu e bɔkun bɔ è na mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɔ tɔn. Hwenu ɖò yìyì wɛ ɔ, gbè lɛ nɔ ɖò ɖyɔɖyɔ wɛ bɔ xógbe e ɖò lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn gègě mɛ lɛ é nɔ d’ablu, nɔ cá bo nɔ vɛwǔ bɔ è na mɔ nukúnnú jɛ ye mɛ. È lɛ́ mɔ wema xóxó e sɔgbe bo lɛ́ sɛkpɔ nùwlanwlan dòdó lɛ hugǎn lɛ é, enɛ zɔ́n bɔ è mɔ nukúnnú jɛ gbè e mɛ è wlan Biblu dó lɛ é mɛ hugǎn, ye wɛ nyí Ebléegbe, Alamugbe kpo Glɛkigbe kpo.

È ɖó hudo lilɛdogbeɖevomɛ e na sɔ́ Mawuxó ɔ sù ɔ tɔn. Mɛ e nɔ lilɛ Biblu dó gbè ɖevo mɛ lɛ é ɖó na nɔ gbeji nú nùwlanwlan dòdó e Mawu sɔ́ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ é, ye ɖó na ɖyɔ nǔ ɖebǔ ɖò Mawuxó ɔ mɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, ɖò lilɛdogbeɖevomɛ gègě mɛ ɔ, è zán nyikɔ Mawu tɔn, Jehovah ɔ, ɖò Biblu mɛ ǎ.

È ɖó hudo Biblu e na sɔ́ Dowatɔ́ tɔn sù é tɔn. (2 Samuel 23:2) Ðò Traduction du monde nouveau mɛ ɔ, è lɛ́ sɔ́ nyikɔ Jehovah tɔn ɖó tɛn tɔn mɛ azɔn 7 000 mɔ̌ ɖó fí e è mɔ ɖè ɖò wema Biblu tɔn e dó xó hugǎn lɛ é mɛ é, lee ɖiɖe e ɖò dò ɔ xlɛ́ gbɔn é. (Psaume 83:18) È dó ayi dò bo kije nǔ nú xwè nabi ɖé, wɛ zɔ́n bɔ Biblu elɔ nyɔ́ xà bo nɔ ɖè linlin Mawu tɔn lɛ xlɛ́ céɖécéɖé. A ɖó Traduction du monde nouveau ɖò gbè towe mɛ alǒ a ma ɖó ǎ ɔ, mǐ byɔ we ɖɔ a ni ɖó aca ɖagbe bo nɔ xà Xó Jehovah Tɔn gbèbígbè.—Josué 1:8; Psaume 1:2, 3.

  • Etɛwu mǐ ka mɔ ɖɔ mǐ ɖó lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn yɔyɔ̌ ɖé sín hudo?

  • Nǔwiwa tɛgbɛ tɔn tɛ ka nyɔ́ nú mɛ e jló na kplɔ́n jlǒ Mawu tɔn é?