Congo (Kinshasa)

Rwanda

Xwɛ Symmaque tɔn ɖó nyikɔ Mawu tɔn ɖò Ðɛhan 69:31, ɖò xwè kanweko atɔngɔ abǐ ɛnɛgɔ ɔ H.M.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ zán, zín, bo lɛ́ má lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn vovo lɛ nú xwè gègě. Amɔ̌, mǐ wá mɔ ɖɔ mǐ ɖó hudo lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn yɔyɔ̌ ɖevo e na d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ hugǎn bɔ ye na “tuùn nugbǒ ɔ bǐ dégbédégbé” é tɔn, enɛ wɛ nyí jlǒ Mawu tɔn nú mɛ bǐ. (1 Timɔtée 2:3, 4) Enɛ wu ɔ, ɖò 1950 ɔ, mǐ jɛ akpáxwé lilɛdogbeɖevomɛ égbé tɔn Biblu tɔn mǐtɔn ɖé lɛ ɖe tɔ́n jí ɖò glɛnsigbe mɛ, é wɛ nyí Traduction du monde nouveau. È ko lilɛ Biblu enɛ ɔ dó gbè nǔ hú 130 mɛ kpo gbejininɔ kpo, kpo gbesisɔ kpo. *

È ɖó hudo Biblu e bɔkun bɔ è na mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɔ tɔn. Hwenu ɖò yiyi wɛ ɔ, gbè lɛ nɔ ɖò ɖyɔɖyɔ wɛ bɔ xógbe e ɖò lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn gègě mɛ lɛ é nɔ d’ablu, nɔ cá bo nɔ vɛwǔ bɔ è na mɔ nukúnnú jɛ ye mɛ. È lɛ́ mɔ wema xóxó e sɔgbe bo lɛ́ sɛkpɔ nùwlanwlan dòdó lɛ hugǎn lɛ é, enɛ zɔ́n bɔ è mɔ nukúnnú jɛ gbè e mɛ è wlan Biblu dó lɛ é mɛ hugǎn, ye wɛ nyí Ebléegbe, Alamugbe kpo Glɛkigbe kpo.

È ɖó hudo lilɛdogbeɖevomɛ e na sɔ́ Mawuxó ɔ sù é tɔn. Mɛ e nɔ lilɛ Biblu dó gbè ɖevo mɛ lɛ é ɖó na nɔ gbeji nú nùwlanwlan dòdó e Mawu sɔ́ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ é, ye ɖó na ɖyɔ nǔ ɖebǔ ɖò Mawuxó ɔ mɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, ɖò lilɛdogbeɖevomɛ gègě mɛ ɔ, è zán nyikɔ Mawu tɔn, Jehovah ɔ, ɖò Biblu mɛ ǎ.

È ɖó hudo Biblu e na sɔ́ Dowatɔ́ tɔn sù é tɔn. (2 Samuwɛli 23:2) Ðò Traduction du monde nouveau mɛ ɔ, è lɛ́ sɔ́ nyikɔ Jehovah tɔn ɖó tɛn tɔn mɛ azɔn 7 000 mɔ̌ ɖó fí e è mɔ ɖè ɖò wema Biblu tɔn e dó xó hugǎn lɛ é mɛ é, lee ɖiɖe e ɖò dò ɔ xlɛ́ gbɔn é. (Ðɛhan 83:18, nwt) È dó ayi dò bo kije nǔ nú xwè nabi ɖé, wɛ zɔ́n bɔ Biblu elɔ nyɔ́ xà bo nɔ ɖè linlin Mawu tɔn lɛ xlɛ́ céɖécéɖé. A ɖó Traduction du monde nouveau ɖò gbè towe mɛ kpo a gbɔ kpo ɔ, mǐ byɔ we ɖɔ a ni ɖó aca ɖagbe bo nɔ xà Xó Jehovah tɔn gbèbígbè.​—Jozuwée 1:8; Ðɛhan 1:2, 3.

  • Etɛwu mǐ ka mɔ ɖɔ mǐ ɖó lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn yɔyɔ̌ ɖé sín hudo?

  • Nǔwiwa tɛgbɛ tɔn tɛ ka nyɔ́ nú mɛ e jló na kplɔ́n jlǒ Mawu tɔn é?

^ akpá. 3 Traduction du monde nouveau ko tíìn ɖò Fɔngbe mɛ dìn ǎ. É ɖò mɔ̌ có, a sixu ɖu lè tɔn ɖò gbè ɖevo lɛ mɛ.