Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 28

Etɛ È ka Sixu Mɔ Ðò Tɛn Internet Tɔn Mǐtɔn Jí?

Etɛ È ka Sixu Mɔ Ðò Tɛn Internet Tɔn Mǐtɔn Jí?

France

Pologne

Russie

Jezu Klisu ko ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Weziza mitɔn ni bo hɔ́n ɖò gbɛtɔ́ lɛ nukɔn, bonu ye ni mɔ nǔ ɖagbe wiwa mitɔn lɛ, bo na dó kpa susu nú Tɔ́ mitɔn e ɖò [jixwé] é.” (Matie 5:16) Enɛ wutu ɔ, mǐ nɔ zán azɔ̌ nùnywɛ xwitixwiti tɔn égbé tɔn lɛ ganji, ɛntɛnɛti lɔ ɖ’emɛ. Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn mǐtɔn jw.org wɛ nyí fí e è sixu mɔ nǔ ɖejid’ewu e kúnkplá nùɖiɖi kpo nǔwiwa Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn kpo ɖè ɖò ɛntɛnɛti jí é. Etɛ lɛ è ka nɔ mɔ ɖò finɛ?

Xósin Biblu tɔn lɛ dó nùkanbyɔ kpaà lɛ jí. A sixu mɔ xósin nùkanbyɔ taji hugǎn e gbɛtɔ́ lɛ ko kanbyɔ kpɔ́n é ɖé lɛ tɔn. Xósin nùkanbyɔ enɛ lɛ ayizɛ́n tɔn ko ɖò tlati A ka Jló Na Tuùn Nugbǒ ɔ À? mɛ ɖò ɛntɛnɛti jí ɖò gbè hugǎn 400 mɛ. A sixu lɛ́ mɔ Traduction du monde nouveau ɖò gbè hugǎn 100 mɛ kpo wema e nɔ d’alɔ mɛ nú Biblu kpinkplɔn lɛ é gègě kpo, ɖi wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? kpo Atọ̀họ̀-Nuhihọ́ lọ Tọn kpo kpodo Réveillez-vous! gudo gudo tɔn lɛ kpo. Wema enɛ lɛ gègě tíìn, bɔ è sixu xà alǒ ɖótó ɖò ɛntɛnɛti jí kabǐ yí ɖò finɛ xóyidókanji [audio] ɖɔhun kabǐ ɖò PDF, alǒ EPUB sín alɔ jí. A sixu tlɛ zín wexwɛ ɖé lɛ nú jlǒɖotɔ́ ɖé ɖò gbè éɖesunɔ tɔn mɛ! Video lɛ ɖò tokunɔgbe gègě mɛ. A sixu yí Biblu-xà-dó-kàn-jí e mɛ è vlɛ́ nǔ e jɛ lɛ é ɖè é, nǔ-sé-dó-kplɔ́n-nǔ lɛ kpo han ɖagbeɖagbe e a na ɖu vivǐ tɔn hweɖebǔnu e a jló dó lɛ é kpo.

Ðɔnúesè e sɔgbe lɛ é dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wu. Ðɔnúesè gudo gudo tɔn lɛ kpo video dó azɔ̌ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ tɔn mǐtɔn kpo wu, nǔ e jɛ bo kàn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ é kpo lee mǐ nɔ d’alɔ mɛ gbɔn ɔ kpo lɛ́ ɖò ɛntɛnɛti jí. A sixu mɔ nǔ e kàn kpléɖókpɔ́ e jǎwe lɛ é kpo adlɛsi alaxɔ mǐtɔn lɛ tɔn kpo.

Ali enɛ lɛ nu wɛ mǐ nɔ gbɔn bo nɔ hɛn weziza nugbǒ ɔ tɔn hɔ́n kaka yì fí e lín hugǎn ɖò ayikúngban ɔ jí é. Gbɛtɔ́ lɛ ɖò lè tɔn ɖu wɛ gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí, Antarctique lɔ ɖ’emɛ. Ðɛ mǐtɔn wɛ nyí ɖɔ “[xó Jehovah tɔn] ni yawǔ gbakpé” ayikúngban ɔ bǐ jí bo kpa susu nú Mawu.—2 Tɛsalonikinu lɛ 3:1.

  • Nɛ̌ jw.org ka ɖò alɔdo gbɛtɔ́ gègě wɛ bɔ ye ɖò nugbǒ Biblu tɔn kplɔ́n wɛ gbɔn?

  • Etɛ a ka jlǒ na ba ɖò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn mǐtɔn jí?