Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 28

Etɛ È ka Sixu Mɔ Ðò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn Mǐtɔn Jí?

Etɛ È ka Sixu Mɔ Ðò Tɛn Ɛntɛnɛti Tɔn Mǐtɔn Jí?

France

Pologne

Russie

Jezu Klisu ko ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Weziza mitɔn ni bo hɔ́n ɖò gbɛtɔ́ lɛ nukɔn, bonu ye ni mɔ nǔɖagbewiwa [mi]tɔn lɛ, bo na dó kpa susu nú Tɔ́ mitɔn e ɖò [jixwé] é.” (Matie 5:16) Enɛ wutu ɔ, mǐ nɔ zán azɔ̌ nùnywɛ xwitixwiti tɔn égbé tɔn lɛ ganji, ɛntɛnɛti lɔ ɖ’emɛ. Tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jw.org wɛ nyí fí e è sixu mɔ nǔ ɖejid’ewu e kúnkplá nùɖiɖi kpo nǔwiwa Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn kpo ɖè ɖò ɛntɛnɛti jí é. Etɛ lɛ è ka nɔ mɔ ɖò finɛ?

Xósin Biblu tɔn lɛ dó nùkanbyɔ kpaà lɛ jí. A sixu mɔ xósin nùkanbyɔ taji hugǎn e gbɛtɔ́ lɛ ko kanbyɔ kpɔ́n é ɖé lɛ tɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, tlati Wuvɛ̌ Mimɔ ka Na Wá Nɔte À? kpo Mɛkúkú lɛ ka Na Fɔ́n Dóó À? kpo ko ɖò gbè 600 jɛji mɛ ɖò ɛntɛnɛti jí. A sixu lɛ́ mɔ Traduction du monde nouveau ɖò gbè 130 jɛji mɛ, gɔ́ nú wema e nɔ d’alɔ mɛ nú Biblu kpinkplɔn lɛ é gègě. Wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ?, Atɔxwɛ gudogudo tɔn lɛ kpo Réveillez-vous! gudogudo tɔn lɛ kpo ɖò wema enɛ lɛ mɛ. Gègě ɖò wema enɛ lɛ mɛ, bɔ è sixu xà alǒ ɖótó ɖò ɛntɛnɛti jí kabǐ yí sín finɛ dó alɔ vovo lehun lɛ jí: MP3, PDF, alǒ EPUB. A tlɛ sixu zín wexwɛ ɖé lɛ bo má xá jlǒɖotɔ́ ɖé ɖò gbè éɖesunɔ tɔn mɛ! Video lɛ lɛ́ ɖò tokunɔgbe mɔkpan mɛ. A sixu yí Biblu-xà-dó-kàn-jí e mɛ è vlɛ́ nǔ e jɛ lɛ é ɖè é, nùkpinkpɔn-dó-kplɔ́n-nǔ lɛ kpo han ɖagbeɖagbe e a na ɖu vivǐ tɔn hweɖebǔnu e a jló dó lɛ é kpo.

Ðɔnúesè e sɔgbe lɛ é dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wu. Ðɔnúesè gudogudo tɔn lɛ, video dó azɔ̌ e mǐ nɔ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é wu, nǔ e jɛ bo kàn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ é kpo lee mǐ nɔ d’alɔ mɛ gbɔn ɔ kpo lɛ́ ɖò ɛntɛnɛti jí. A sixu mɔ nǔ e kàn kpléɖókpɔ́ e jǎwe lɛ é kpo adlɛsi alaxɔ mǐtɔn lɛ tɔn kpo.

Ali enɛ lɛ nu wɛ mǐ nɔ bló bɔ weziza nugbǒ ɔ tɔn nɔ hɔ́n kaka yì fí e lín hugǎn ɖò ayikúngban ɔ jí é ɖè. Gbɛtɔ́ lɛ ɖò lè tɔn ɖu wɛ gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí, Antarctique lɔ ɖ’emɛ. Ðɛ mǐtɔn wɛ nyí ɖɔ “[xó Jehovah tɔn] ni yawǔ gbakpé” ayikúngban ɔ bǐ jí bo kpa susu nú Mawu.​—2 Tɛsalonikinu lɛ 3:1.

  • Nɛ̌ jw.org ka ɖò alɔdo gbɛtɔ́ gègě wɛ bɔ ye ɖò nugbǒ Biblu tɔn kplɔ́n wɛ gbɔn?

  • Etɛ a ka jló na ba ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jí?