Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 8

Nɛ̌ ka Gbɔn Bɔ Mǐ Nɔ Sɔnǔ Ganji Cobo Nɔ Yì Kplé Lɛ?

Nɛ̌ ka Gbɔn Bɔ Mǐ Nɔ Sɔnǔ Ganji Cobo Nɔ Yì Kplé Lɛ?

Islande

Mexique

Guinée-Bissao

Philippines

A ka ɖó ayi lee Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ nɔ sɔnǔ gbɔn ɖò kplé agun tɔn yetɔn lɛ hwenu ɖò fɔto e ɖò wema elɔ mɛ lɛ é wu à? Nɛ̌ ka gbɔn bɔ mǐ nɔ keya nú acɔ́biba kpo nǔsisɔ mǐtɔn lɛ kpo sɔmɔ̌?

Bo na dó ɖè sísí xlɛ́ Mawu mǐtɔn. Nugbǒ wɛ ɖɔ nǔ e mǐ nyí ɖò nukúnta ɔ kɛɖɛ wɛ Mawu nɔ kpɔ́n ǎ. (1 Samuel 16:7) É ɖò mɔ̌ có, hwenu e mǐ nɔ kplé bo na sɛ̀n ɛ é ɔ, jlǒ nùjɔnǔ tɔn mǐtɔn wɛ nyí ɖɔ mǐ ni xlɛ́ sísí e mǐ ɖó nú Mawu kpo sinsɛn-blotɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ kpo ɔ. Enyi mǐ xwè hwɛɖɔtɔ́ ɖé sín nukɔn ɖò hwɛɖɔxɔsa ɔ, mǐ na jló na sɔnǔ bo na xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó sísí nú tɛn e mɛ é ɖè é. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, lee mǐ nɔ sɔnǔ gbɔn wá kplé lɛ ɔ nɔ xlɛ́ sísí e mǐ ɖó nú “Hwɛɖɔtɔ́ ayikúngban ɔ bǐ” tɔn Jehovah Mawu, kpo fí e mǐ nɔ sɛ̀n ɛ ɖè é kpo é.—Genèse 18:25.

Bo na xlɛ́ nugbodòdó e mǐ nɔ xwedó ɖò gbɛmɛ lɛ é. Biblu byɔ Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni nɔ sɔnǔ “ɖò yɛ̌yi mɛ, ɖò jlɛ̌ jí.” (1 Timɔtée 2:9, 10) È sɔnǔ “ɖò jlɛ̌ jí” ɔ wɛ nyí ɖɔ è ni nɔ zɔ nú avɔ e sixu dɔn ayi mɛ lɛ tɔn dó mǐ jí, bo nɔ jla ta nú mɛ, nɔ ba axi, kabǐ nɔ ɖè mɛ̌ xlɛ́ lɛ é didó. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, nǔsisɔ “ɖò yɛ̌yi mɛ” ɔ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ cyan avɔ e nyɔ́ kpɔ́n cobo ma ka cí kluyɔɔ alǒ zɛ̀kpá ǎ lɛ é. Nugbodòdó enɛ lɛ sixu zɔ́n bɔ mǐ na ba avɔ alɔkpa e mǐ na cyan bo dó lɛ é kpò ǎ. Enyi mǐ na bo ma tlɛ kɛ nu bo ɖɔ xó ǎ ɔ, nǔsisɔ mǐtɔn e nyɔ́ kpɔ́n bo jɛ acɔ́ ɔ sixu na “sísí . . . nùkplɔnmɛ e ɖɔ xó dó Mawu Mɛhwlɛngantɔ́ mǐtɔn wu ɔ” bo “kpa susu nú Mawu.” (Titu 2:10; 1 Piyɛɛ 2:12) Enyi mǐ nɔ sɔnǔ ganji bo nɔ wá kplé lɛ ɔ, é na zɔ́n bɔ nukún e mɛ ɖevo lɛ nɔ dó kpɔ́n sinsɛn-biblo Jehovah tɔn na ɔ na gbɔn vo.

Ma kpɔ́n dó nǔsisɔ towe wu kpowun bo gɔn kplé wá ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn mɛ ó. É byɔ ɖɔ avɔ mǐtɔn lɛ ni vɛ́ axi alǒ ɖò zo jí cobo jɛxa, mɛ́, bo nyɔ́ kpɔ́n ǎ.

  • Nɛ̌ lee mǐ nɔ sɔnǔ gbɔn hwenu e mǐ ɖò Mawu sɛ̀n wɛ ɔ ka nyí nùjɔnǔ sɔ?

  • Nugbodòdó tɛ lɛ mǐ ka nɔ xwedó bo nɔ cyan nǔ e mǐ na dó lɛ é?