Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 8

Etɛwu Mǐ ka Nɔ Sɔnǔ Ganji Cobo Nɔ Yì Kplé Lɛ?

Etɛwu Mǐ ka Nɔ Sɔnǔ Ganji Cobo Nɔ Yì Kplé Lɛ?

Islande

Mexique

Guinée-Bissao

Philippines

A ka ɖó ayi lee Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ sɔnǔ gbɔn ɖò kplé agun tɔn yetɔn lɛ hwenu ɖò fɔtóo e ɖò wema elɔ mɛ lɛ é wu à? Etɛwu mǐ ka nɔ keya nú acɔ́biba kpo nǔsisɔ mǐtɔn lɛ kpo sɔmɔ̌?

Bo na dó ɖè sísí xlɛ́ Mawu mǐtɔn. Nugbǒ wɛ ɖɔ nǔ e mǐ nyí ɖò nukúnta ɔ kɛɖɛ wɛ Mawu nɔ kpɔ́n ǎ. (1 Samuwɛli 16:7) É ɖò mɔ̌ có, hwenu e mǐ nɔ kplé bo na sɛ̀n ɛ é ɔ, jlǒ nùjɔnǔ tɔn mǐtɔn wɛ nyí ɖɔ mǐ ni xlɛ́ sísí e mǐ ɖó nú Mawu kpo Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ kpo é. Enyi mǐ xwè hwɛɖɔtɔ́ ɖé sín nukɔn ɖò hwɛɖɔxɔsa ɔ, mǐ na jló na sɔnǔ bo na xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó sísí nú tɛn e mɛ é ɖè é. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, lee mǐ nɔ sɔnǔ gbɔn wá kplé lɛ ɔ nɔ xlɛ́ sísí e mǐ ɖó nú “Hwɛɖɔtɔ́ gbɛ̀ ɔ bǐ tɔn” Jehovah Mawu, kpo fí e mǐ nɔ sɛ̀n ɛ ɖè é kpo é.​—Bǐbɛ̌mɛ 18:25.

Bo na xlɛ́ nugbodòdó e mǐ nɔ xwedó ɖò gbɛmɛ lɛ é. Biblu byɔ Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni nɔ sɔnǔ “ɖò yɛ̌yi mɛ, ɖò jlɛ̌ jí.” (1 Timɔtée 2:9, 10) È sɔnǔ “ɖò jlɛ̌ jí” ɔ wɛ nyí ɖɔ è ni nɔ zɔ nú avɔ e sixu dɔn ayi mɛ lɛ tɔn wá mǐ jí, bo nɔ jla ta nú mɛ, nɔ ba axi, kabǐ nɔ ɖè mɛ̌ xlɛ́ lɛ é didó. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, nǔsisɔ “ɖò yɛ̌yi mɛ” ɔ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ cyan avɔ e nyɔ́ kpɔ́n cobo ma ka cí kluyɔɔ alǒ zɛ̀kpá ǎ lɛ é. Nugbodòdó enɛ lɛ sixu zɔ́n bɔ mǐ na ba avɔ alɔkpa e mǐ na cyan bo dó lɛ é kpò ǎ. Enyi mǐ na bo ma tlɛ kɛ nu bo ɖɔ xó ǎ ɔ, nǔsisɔ mǐtɔn e nyɔ́ kpɔ́n bo jɛ acɔ́ ɔ sixu na “sísí . . . nùkplɔnmɛ e ɖɔ xó dó Mawu Mɛhwlɛngantɔ́ mǐtɔn wu ɔ” bo “kpa susu nú Mawu.” (Titu 2:10; 1 Piyɛ́ɛ 2:12) Enyi mǐ nɔ sɔnǔ ganji bo nɔ wá kplé lɛ ɔ, é na zɔ́n bɔ nukún e mɛ ɖevo lɛ nɔ dó kpɔ́n sinsɛn-biblo Jehovah tɔn na ɔ na gbɔn vo.

Ma kpɔ́n dó nǔsisɔ towe wu kpowun bo gɔn kplé wá ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ ó. É byɔ ɖɔ avɔ mǐtɔn lɛ ni vɛ́ axi alǒ ɖò zo jí cobo jɛxa, mɛ́, bo nyɔ́ kpɔ́n ǎ.

  • Nɛ̌ lee mǐ nɔ sɔnǔ gbɔn hwenu e mǐ ɖò Mawu sɛ̀n wɛ ɔ ka nyí nùjɔnǔ sɔ?

  • Nugbodòdó tɛ lɛ mǐ ka nɔ xwedó bo nɔ cyan nǔ e mǐ na dó lɛ é?