Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 26

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Kpé Nukún Dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Wu Gbɔn?

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Kpé Nukún Dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Wu Gbɔn?

Estonie

Zimbabwe

Mongolie

Porto Rico

Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn bǐ wɛ nɔ kpa susu nú nyikɔ mímɛ́ Mawu tɔn. Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ mɔ ɖɔ wǔjɔmɛ ɖé wɛ é nyí ɖɔ mǐ ni d’alɔ bonu xɔ ɔ ni mɛ́, nyɔ́ kpɔ́n bo ɖò ganji. Mǐ nɔ lɛ́ mɔ ɖɔ é nyí akpáxwé taji ɖokpo ɖò sinsɛn-biblo mímɛ́ mǐtɔn mɛ. Mɛ bǐ sixu ɖó alɔ ɖ’emɛ.

Nɔ sɔ́ hwiɖée jó ɖò kplé gudo bo nɔ jla ayǐ ɖó. Ðò kplé ɖokpo ɖokpo gudo ɔ, nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo nɔ hun xomɛ dó jla ayǐ ɖó klewun bonu Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ni dó nɔ mímɛ́ jí. Hwɛhwɛ ɔ, è nɔ jla ayǐ ɖó hlɛ́nhlɛ́n. Mɛxo alǒ devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn ɖé nɔ kpé nukún dó azɔ̌ ɔ wu, bo nɔ xwedó tuto nǔ e è na wà lɛ é tɔn. Lee è ɖó hudo tɔn gbɔn é ɔ, mɛɖé lɛ nɔ zà ayǐ, súnsún nǔ lɛ alǒ klɔ́ xɔ mɛ, vɔ́ zinkpo lɛ tò, klɔ́ adadokpá lɛ mɛ, sunsun flɛtɛ́ kpo nùkpɛ́n lɛ kpo, kɔn zunkɔ́ kabǐ jla kɔxota ɖó, bonu é ni nyɔ́ kpɔ́n. É hwe bǐ ɔ, è nɔ ɖè azǎn ɖokpo ɖó vo ɖò xwè ɖokpo ɖokpo mɛ bo nɔ jla ayǐ ɖó hlɛ́nhlɛ́n. Enyi vǐ mǐtɔn lɛ nɔ ɖó alɔ ɖò azɔ̌ enɛ lɛ mɛ xá mǐ ɔ, kplɔnkplɔn ye wɛ mǐ ɖè ɖɔ ye ni nɔ ɖó sísí nú fí e mǐ nɔ sɛ̀n Mawu ɖè é nɛ.​—Nùnywɛtɔ́xó 4:17.

Nɔ sɔ́ hwiɖée jó bo nɔ ɖó alɔ ɖò nǔ lɛ jijla ɖó mɛ. Ðò xwè ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, è nɔ gbéjé Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn kpɔ́n hlɛ́nhlɛ́n sín xomɛ jɛ kɔxo. Nǔ gbígbéjé kpɔ́n enɛ ɔ nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ wà azɔ̌ nukúnkpikpe dó nú wu tɔn lɛ hwɛhwɛ bonu kpléxɔ ɔ na nyɔ́ kpɔ́n, bɔ é nɔ lɛ́ d’alɔ bɔ è nɔ nyì alɔ nú akwɛzinzan e ma nyí dandan tɔn ǎ lɛ é ɖò nukɔnmɛ. (2 Tan 24:13; 34:10) Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn e mɛ́ bɔ è kpé nukún d’ewu ganji ɔ wɛ nyí fí e é jɛxa ɖɔ è ni sɛ̀n Mawu mǐtɔn ɖè é. Enyi mǐ nɔ ɖó alɔ ɖò azɔ̌ enɛ mɛ ɔ, mǐ ɖò lee mǐ yí wǎn nú Jehovah gbɔn ɔ kpo lee fí e mǐ nɔ sɛ̀n ɛ ɖè é kpo xɔ akwɛ ɖò nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é ɖexlɛ́ wɛ nɛ. (Ðɛhan 122:1) Enɛ nɔ zɔ́n bɔ mɛ e ɖò xá mǐtɔn mɛ lɛ é nɔ sɔ́ nukún ɖagbe dó kpɔ́n mǐ.​—2 Kɔlɛntinu lɛ 6:3.

  • Etɛwu mǐ ma ka ɖó na dovɛ̌ nú fí e mǐ nɔ sɛ̀n Mawu ɖè é ǎ?

  • Tito tɛ lɛ è ka bló bonu Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn na ɖò mímɛ́ jí?