Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 3

Nɛ̌ Nugbǒ Biblu Tɔn ka Lɛ́ Wá Nyí Biba Mɔ Gbɔn?

Nɛ̌ Nugbǒ Biblu Tɔn ka Lɛ́ Wá Nyí Biba Mɔ Gbɔn?

Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ɖò xwè 1870 lɛ mɛ

Atɔ̀xɔ̀-Nuxixɔ́ lɔ Tɔn nukɔn nukɔn tɔn ɖò 1879

Atɔ̀xɔ̀-Nuxixɔ́ lɔ Tɔn ɖò égbé

Biblu ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ ɖò kú Klisu tɔn gudo ɔ, adingbànnúkplɔnmɛtɔ́ lɛ na tɔ́n ɖò Klisanwun dòhwenu tɔn lɛ tɛntin bo na flú nugbǒ Biblu tɔn ɔ. (Mɛsɛ́dó 20:29, 30) Ðò nukɔn mɛ ɔ, nǔ e pɛ́ɛ́ wá jɛ é nɛ. Ye wlú nùkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ kpo linlin sinsɛn pagáwùn tɔn lɛ tɔn kpo, bɔ sinsɛn Klisanwun-nyijɛtɔ́ lɛ tɔn jɛ kàn vlɔ́n jí. (2 Timɔtée 4:3, 4) Nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo ɖeji ɖɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe ɔ jɛn mǐ ɖó dó nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ tawun ɔ jí ɖò égbé?

Hwenu ɔ sù nú Jehovah bɔ é ɖè nugbǒ ɔ xlɛ́. É ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ, ɖò ‘azǎn gudo tɔn lɛ mɛ ɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ nugbǒ ɔ na wá túnflá.’ (Daniel 12:4) Ðò 1870 ɔ, kplékplé kpɛví nugbǒ-batɔ́ tɔn ɖé ɖ’ayi wu ɖɔ sinsɛn-núkplɔnmɛ sinsɛn gègě tɔn kún junjɔn Biblu jí ó. Enɛ wutu ɔ, ye jɛ dò ba nú nǔ jí bo na mɔ nukúnnú jɛ nùkplɔnmɛ dòdó Biblu tɔn lɛ mɛ. Jehovah dó nú ye bɔ ye mɔ nukúnnú jɛ Biblu ɔ mɛ.

Gbɛtɔ́ ayi ɖagbenɔ lɛ kplɔ́n Biblu kpo sɔxwixwe kpo. Alɔ nùkpinkplɔn tɔn e Biblu Kplɔntɔ́ ayi ɖagbenɔ enɛ lɛ e jɛ nukɔn nú mǐ lɛ é zé ɖ’ayǐ ɔ xwedó wɛ mǐ kpó ɖè kaka jɛ égbé. Ye nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó xota Biblu tɔn lɛ jí ɖebɔdoɖewu. Enyi ye wá jɛ akpáxwé Biblu tɔn e vɛwǔ bɔ è na mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɔ ɖé jí ɔ, ye nɔ ba wemafɔ Biblu tɔn ɖevo dó na tinmɛ tɔn. Enyi ye ɖɔ gbò sɔ́ nyì fí ɖé bɔ é sɔgbe xá akpáxwé Biblu tɔn e kpò lɛ é ɔ, ye nɔ wlan ɖ’ayǐ. Ðó ye jó Biblu ɔ dó bɔ é tín éɖee mɛ wu ɔ, ye lɛ́ wá mɔ nugbǒ ɔ dó nyikɔ Mawu tɔn, Axɔsuɖuto tɔn, linlin tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ kpo ayikúngban ɔ kpo, ninɔmɛ mɛkúkú lɛ tɔn kpodo nukúnɖiɖo fínfɔ́n sín kú tɔn e ɖé nú ye ɔ kpo wu. Dobanunǔ yetɔn zɔ́n bɔ ye vo sín nùɖiɖi kpo nǔwiwa adingban tɔn gègě kpo sí.Jaan 8:31, 32.

Ðò 1879 ɔ, Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ɖ’ayi wu ɖɔ hwenu ko sù bɔ è na tuùn nugbǒ ɔ gbɔn fí bǐ. Enɛ wutu ɔ, ɖò xwè enɛ mɛ ɔ, ye jɛ xójlawema e mǐ kpó ɖò ɖiɖe tɔ́n wɛ kaka jɛ égbé ɔ bló jí, é wɛ nyí Atọ̀họ̀-Nuhihọ́ lọ Tọn He to Ahọluduta Jehovah Tọn Lá. Dìn ɔ, mǐ nɔ má nugbǒ Biblu tɔn lɛ xá gbɛtɔ́ lɛ ɖò tò 239 mɛ dó gbè 700 mɔ̌ mɛ. Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ nugbǒ ɔ ko túnflá sɔmɔ̌ kpɔ́n gbeɖé ǎ.

  • Etɛ ka jɛ dó nugbǒ Biblu tɔn wu ɖò kú Klisu tɔn gudo?

  • Etɛ ka d’alɔ mǐ bɔ mǐ lɛ́ wá mɔ nugbǒ e ɖò Mawuxó ɔ mɛ ɔ?