Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 2

Nɛ̌ ka Gbɔn bɔ È Nɔ Ylɔ Mǐ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ?

Nɛ̌ ka Gbɔn bɔ È Nɔ Ylɔ Mǐ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ?

Nɔwee

Ablaxamu kpo Saala kpo

Mɔyizi

Jezu Klisu

Mɛ gègě nɔ vɛdo ɖɔ sinsɛn yɔyɔ̌ ɖé wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ nyí sín. Amɔ̌, sín nǔ hú xwè 2 700 ɖíe ɖokpoo wɛ è ko nɔ ylɔ mɛ e nɔ sɛ̀n Mawu nugbǒ ɖokpo géé ɔ lɛ é ɖɔ “kúnnuɖetɔ́” tɔn lɛ. (Isaïe 43:10-12) Kaka wá jɛ 1931 ɔ, Biblu kplɔntɔ́ lɛ wɛ è nɔ ylɔ mǐ ɖɔ. Nɛ̌ ka gbɔn bɔ mǐ sɔ́ nyikɔ ɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ?

Nyikɔ ɔ nɔ ɖè Mawu mǐtɔn xlɛ́. Sɔgbe kpo wema hwexónu tɔn lɛ kpo ɔ, è mɔ nyikɔ Mawu tɔn, Jehovah ɔ, azɔn afatɔ́ɔ́n donu mɔkpan ɖò Biblu mɛ. Ðò Biblu gègě mɛ ɔ, è sɔ́ tɛnmɛ-nyikɔ Aklunɔ kabǐ Mawu dó ɖyɔ nyikɔ enɛ ɔ na. É ɖò mɔ̌ có, Mawu nugbǒ ɔ ko zán nyikɔ éɖesunɔ tɔn, Jehovah, dó ɖè éɖee xlɛ́ Mɔyizi, bo ɖɔ: “Elɔ wɛ nyí nyikɔ ce kaka sɔyi.” (Exode 3:15) É wà mɔ̌, bo ɖè éɖee ɖó vo nú mawu nùvú lɛ bǐ. Mǐ nɔ gó ɖɔ Mawu sín nyikɔ mímɛ́ ɔ ɖò ta mǐtɔn.

Nyikɔ ɔ nɔ xlɛ́ azɔ̌ mǐtɔn. Ðò hwexónu ɔ, mɛ tobutobu ɖé lɛ, bɛ́sín Abɛli hwɛjijɔnɔ ɔ jí, ɖekúnnu dó nùɖiɖi yetɔn ɖò Jehovah mɛ wu. Ðò xwè kanweko e wá yì lɛ é mɛ ɔ, Nɔwee, Ablaxamu, Saala, Mɔyizi, Davidi, kpo mɛ ɖevo lɛ kpo wá gɔ́ nú “akpɔ́kpɔ́ ɖaxó kúnnuɖetɔ́ lɛ tɔn” enɛ ɔ. (Eble lɛ 11:4–12:1) Lee mɛɖé nɔ ɖekúnnu dó xomɛvɔnɔ ɖé tamɛ ɖò hwɛɖɔxɔsa gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛn mǐ ɖò gbesisɔmɛ bo na ɖè nugbǒ ɔ xlɛ́ mɛ lɛ dó Mawu mǐtɔn wu ɔ nɛ.

Kpɔ́ndéwú Jezu tɔn xwedó wɛ mǐ ɖè. Biblu ylɔ ɛ ɖɔ “kúnnuɖetɔ́ gbejinɔtɔ́ titewungbe” ɔ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 3:14) Jezu ɖesunɔ ɖɔ emi ‘bló bɔ è tuùn nyikɔ Mawu tɔn’ bo ɖò ‘kúnnu ɖé nú nugbǒ ɔ’ dó Mawu wu wɛ. (Jaan 17:26, Biblu Wiwe lọ—Gun Alada; 18:37) Enɛ wutu ɔ, ahwanvu Klisu tɔn nugbǒ lɛ ɖó na ɖó nyikɔ Jehovah tɔn ta bo na nɔ bló bɔ mɛ lɛ na nɔ tuùn i. Nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ nɔ dó gǎn bo nɔ bló ɔ nɛ.

  • Nɛ̌ ka gbɔn bɔ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ka sɔ́ nyikɔ e nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ é?

  • Sín hwetɛnu ɖokpoo wɛ Jehovah ka ko ɖó kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò ayikúngban jí?

  • Mɛ̌ ka nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn ɖaxó hugǎn ɔ?