Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 1

Mɛ Alɔkpa Tɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nyí?

Mɛ Alɔkpa Tɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nyí?

Danemark

Taïwan

Venezuela

Inde

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn nabi wɛ a ka tuùn? Mǐ mɛɖé lɛ sixu nyí mɛ e kpo hwi kpo ɖò kpɔ́ é, azɔ̌gbɛ́, alǒ azɔ̌mɛvigbɛ́ towe lɛ. Kabǐ mǐ sixu ko ɖɔ xó xá we dó Biblu jí kpɔ́n. Mɛ̌ mǐ ka nyí tawun? Etɛwu mǐ ka nɔ má nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é xá mɛ ɖevo lɛ?

Mɛ kpaà wɛ mǐ nyí mɛ ɖevo lɛ ɖɔhun. Mǐ gosin ninɔmɛ vovo mɛ kpo fí vovo kpo. Mǐ mɛɖé lɛ ko nɔ sinsɛn ɖevo mɛ kpɔ́n, mɛɖé lɛ tlɛ ɖi nǔ nú Mawu ɖ’ayǐ ǎ. Amɔ̌, cobonu mǐ na huzu Kúnnuɖetɔ́ ɔ, mǐ bǐ wɛ zán hwenu bo gbéjé nùkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ kpɔ́n kpo sɔxwixwe kpo. (Mɛsɛ́dó 17:11) Mǐ yí gbè nú nǔ e mǐ kplɔ́n lɛ é, bɔ enɛ gudo ɔ, mǐɖesunɔ ɖɔ ɖɔ mǐ na sɛ̀n Jehovah Mawu.

Mǐ nɔ ɖu Biblu kpinkplɔn sín lè. Mɛ ɖevo lɛ bǐ ɖɔhun ɔ, mǐ nɔ ɖí xwi xá tagba lɛ kpo gǎnmaɖó mǐɖesunɔ tɔn lɛ kpo. Amɔ̌, ɖó mǐ nɔ tɛnkpɔn bo nɔ zán nugbodòdó Biblu tɔn lɛ gbèbígbè ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ wu ɔ, mǐ nɔ mɔ ɖɔ gbɛzán mǐtɔn nɔ kpɔ́n te d’eji. (Ðɛhan 128:1, 2) Nǔ e wu mǐ nɔ má nǔ ɖagbe e mǐ kplɔ́n ɖò Biblu mɛ lɛ é xá mɛ ɖevo lɛ ɔ ɖokpo nɛ.

Mǐ nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nugbodòdó Mawu tɔn lɛ. Nugbodòdó enɛ lɛ e Biblu kplɔ́n mɛ ɔ nɔ d’alɔ mɛ, bɔ è nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe bo nɔ ɖó sísí nú mɛ ɖevo lɛ, bo nɔ ɖó jijɔ ɖé lɛ ɖi nugbǒ ɖiɖɔ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo. Ye nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó lanmɛ syɛn bo nɔ nyí toví ɖagbe, lobo nɔ zɔ́n bɔ xwédo nɔ ɖò bǔ bɔ è nɔ ɖó jujɔ ɖagbe. Ðó mǐ kudeji ɖɔ “Mawu kún nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ ó” wu ɔ, mǐ nɔ mɔ mǐɖée dó mɔ nɔví nɔví e ɖò kɔnɖókpɔ́ mɛ ɖò gbigbɔ lixo, bɔ akɔ kpo toxóɖiɖɔ kpo ma klán ǎ é gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Lee mǐ tlɛ nyí gbɛtɔ́ kpaà mɛ ɖevo lɛ ɖɔhun sɔ́ é ɔ, kplékplé mǐtɔn gbɔn vo.​—Mɛsɛ́dó 4:13; 10:34, 35.

  • Etɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ka ɖó ɖò kpɔ́ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo?

  • Nugbodòdó tɛ lɛ wɛ Kúnnuɖetɔ́ lɛ ka nɔ kplɔ́n ɖò Biblu mɛ?