Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 9

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Sɔnǔ nú Nǔ E Mǐ Na Kplɔ́n Ðò Kplé lɛ Jí É Ganji Gbɔn?

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Sɔnǔ nú Nǔ E Mǐ Na Kplɔ́n Ðò Kplé lɛ Jí É Ganji Gbɔn?

Cambodge

Ukraine

Enyi a ko ɖò Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn ɖé wɛ ɔ, a sixu ko nɔ tɛnkpɔn bo gbéjé nǔ e mi na kplɔ́n lɛ é kpɔ́n jɛ nukɔn nú nùkplɔnkplɔn ɖokpo ɖokpo. Enyi a na ɖu lè kplé agun tɔn lɛ tɔn ganji ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ a ni nɔ wà nǔ ɖokpo ɔ cobo nɔ yì. Enyi a sɔ́ aca ɖagbe enɛ ɔ, a na mɔ lè ɖ’emɛ tawun.

Ðè hwenu kpo fí e a na nɔ kplɔ́n nǔ ɖè é kpo. Hwetɛnu ayi towe ka nɔ nɔ fí ɖokpo hugǎn? Ayitéhɔnnu có a na bɛ́ kézezɔ́ ɔ wɛ à, alǒ gbadanu hwenu e vǐ lɛ ko yì xɔ gudo ɔ? Enyi a na bo ma sixu kplɔ́n nǔ nú hwenu gègě ǎ ɔ, ɖè hwenu nabi e a na sixu nɔ zán ɔ bo tɛnkpɔn bo ma lɔn nú nǔ ɖebǔ nɔ jɛ mɛ ó. Ba fí e ɖò xwii é, cí hladio, televiziɔn, kpo alokan akpomɛ tɔn kpo bo na dó ɖè nǔ e na fɛ́ ayi towe lɛ é bǐ síìn. Ðɛxixo cobo jɛ nǔ kplɔ́n jí na d’alɔ we bɔ a na ɖè linkpɔ́n kéze ɔ tɔn lɛ sín ayi mɛ bo na sixu sɔ́ ayi ɖó Mawuxó ɔ jí.Filipunu lɛ 4:6, 7.

Ðǒ wuntun nǔ taji lɛ bo sɔnǔ ba na xósin. Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, tɛnkpɔn bo mɔ nukúnnú jɛ xota ɔ mɛ. Lin tamɛ dó xota nùkplɔnkplɔn ɔ tɔn jí, ɖǒ ayi nǔ e dɔn xotalá ɖokpo ɖokpo ɖó bǔ kpo xota ɔ kpo é wu, bo gbéjé lee ɖiɖe kpo nùkanbyɔ nùflínmɛ tɔn lɛ kpo ɖè xó taji lɛ tɔ́n gbɔn ɔ kpɔ́n. Enɛ gudo ɔ, xà akpáxwé ɖokpo ɖokpo bo ba xósin nùkanbyɔ lɛ tɔn. Ba bo xà wemafɔ Biblu tɔn e è ɖè lɛ é lobo lin nǔ kpɔ́n dó lee ye nɔ gudo nú nùkplɔnmɛ ɔ gbɔn ɔ wu. (Mɛsɛ́dó 17:11) Enyi a mɔ xósin nùkanbyɔ ɖé tɔn hǔn, zɛ xwi dó glɔ na alǒ ɖǒ wuntun xógbe klewun ɖé ɖò akpáxwé ɔ mɛ, ɖee na d’alɔ we bɔ a na flín xósin ɔ é. Enɛ gudo ɔ, ɖò kplé jí ɔ, a sixu zé alɔ enyi a jló ɔ, bo na xósin klewun ɖé dó xógbe towe ɖesu mɛ.

Enyi a nɔ gbéjé xota vovo e jí mǐ na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó ɖò kplé lɛ jí ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ kpɔ́n ɔ, linlin yɔyɔ̌ lɛ na zɔ́n bɔ “dɔkun” ɖee nǔ e a tuùn dó Biblu wu lɛ é nyí é na sù d’eji.Matie 13:51, 52.

  • Aca tɛ a ka sixu sɔ́ ɖ’ayǐ bo na nɔ sɔnǔ nú kplé lɛ?

  • Nɛ̌ a ka sixu sɔnǔ bo na nɔ na xósin ɖò kplé lɛ jí gbɔn?