Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 25

Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ: Etɛwu È ka Nɔ Gbá Ye? Nɛ̌ È ka Nɔ Gbá Ye Gbɔn?

Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ: Etɛwu È ka Nɔ Gbá Ye? Nɛ̌ È ka Nɔ Gbá Ye Gbɔn?

Bolivie

Nigéria, ɖ’ayǐ tɔn kpo dìn tɔn kpo

Tahiti

Lee nyikɔ ɔ, Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ko ɖexlɛ́ gbɔn é ɔ, nùkplɔnmɛ Biblu tɔn taji e jí è nɔ ɖɔ xó dó lɛ é nɔ sɔ́ ayi mɛtɔn ɖó Axɔsuɖuto Mawu tɔn jí, enɛ wɛ nyí xota sinsɛnzɔ́ Jezu tɔn tɔn.​—Luki 8:1.

Ye nyí hɔnkàn sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ tɔn ɖò xá ɔ mɛ. Finɛ wɛ è nɔ kpé nukún dó wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn jijla wu sín. (Matie 24:14) Avɔsisɔ́ kpo ninɔmɛ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ kpo tɔn nɔ gbɔn vo nú yeɖée, amɔ̌, ye bǐ wɛ è nɔ gbá ɖó jlɛ̌ jí. Gègě nɔ ɖ’emɛ bɔ agun e nɔ zán é nɔ hú ɖokpo. Ðò xwè e wá yì lɛ é mɛ ɔ, mǐ gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn afatɔ́n donu mɔkpan (è má ɖó zɛ̌nzɛ̌n ɔ, é bló atɔ́ɔ́n ayihɔngbe ayihɔngbe) bo na dó kpé nukún dó nukɔnyiyi e ɖó wɛ agun mǐtɔn lɛ ɖè é wu. Nɛ̌ enɛ ka sixu nyɔ́ bló gbɔn?​—Matie 19:26.

È nɔ gbá kpo nùnina Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ gbigbá tɔn kpo. È nɔ sɛ́ nùnina enɛ lɛ dó alaxɔ mɛ bonu akwɛ ni tíìn nú agun e ɖó hudo bo na gbá alǒ jla Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖó lɛ é.

Jlǒ ɖagbenɔ e è ma nɔ sú axɔ ǎ lɛ é wɛ nɔ gbá. Tò gègě mɛ ɔ, è bló tuto nú Gbɛ̌ta Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Gbigbá Tɔn Lɛ. Gbɛ̌ta xɔgbátɔ́ kpo jlǒ ɖagbenɔ lɛ kpo tɔn nɔ gosin agun ɖé mɛ jɛ ɖevo mɛ ɖò tò ɖé mɛ, kaka yì gletoxo lɛ mɛ, bo nɔ d’alɔ agun lɛ bonu ye na gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn yetɔn lɛ. Tò ɖevo lɛ mɛ ɔ, è nɔ ɖè Kúnnuɖetɔ́ nǔwukpétɔ́ lɛ bɔ ye nɔ kpé nukún dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ gbigbá kpo jijla ɖó tɔn kpo wu ɖò kpɔnla e è ɖè nú ye lɛ é mɛ. Alɔnuzɔwatɔ́ nǔwukpétɔ́ gègě nɔ sɔ́ jlǒ dó wá w’azɔ̌ ɖò azɔ̌watɛn lɛ bǐ có, agun e ɖò xá ɔ mɛ lɛ é sín mɛ wɛ nɔ sukpɔ́ hú ɖò mɛɖéezejotɔ́ lɛ mɛ. Gbigbɔ Jehovah tɔn kpo lee mɛ tɔn lɛ nɔ wà azɔ̌ kpo ayi bǐ kpo gbɔn ɔ kpo wɛ nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ sixu wà nǔ enɛ lɛ bǐ.​—Ðɛhan 127:1; Kolosinu lɛ 3:23.

  • Nɛ̌ ka gbɔn bɔ mǐ nɔ ylɔ fí e mǐ nɔ sɛ̀n Mawu ɖè lɛ é ɖɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn?

  • Nɛ̌ mǐ ka nɔ wà gbɔn bo nɔ gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ?