Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 7

Nɛ̌ È ka Nɔ Bló Kplé Mǐtɔn lɛ Gbɔn?

Nɛ̌ È ka Nɔ Bló Kplé Mǐtɔn lɛ Gbɔn?

Nouvelle Zélande

Japon

Ouganda

Lituanie

Nǔ e è nɔ mɔ ɖò Klisanwun nukɔntɔn lɛ sín kplé jí tawun lɛ é wɛ nyí han, ɖɛ, Biblu xixa kpo xóɖiɖɔ d’eji kpo. (1 Kɔlɛntinu lɛ 14:26) Nǔ mɔhunkɔtɔn pɛ́ɛ́ wɛ a sixu ɖó nukún na mɔ ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí.

Nùkplɔnmɛ lɛ junjɔn Biblu jí bo nɔ d’alɔ mɛ. Ðò aklunɔzán gblamɛ fifo ɔ, agun ɖokpo ɖokpo nɔ kplé bo nɔ sè xóɖiɖɔ junjɔn Biblu jí cɛju 30 tɔn ɖé dó nǔ e Biblu ɖɔ dó gbɛ̀ mǐtɔn kpo hwenu e mǐ ɖò gbɛ̀ nɔ ɖè wɛ ɔ kpo wu é. È byɔ mǐ mɛ bǐ ɖɔ mǐ ni nɔ xwedó wemafɔ lɛ xixa ɖò Biblu mǐɖesu tɔn mɛ. Ðò xóɖiɖɔ ɔ gudo ɔ, è nɔ bló “Atɔxwɛ” Kplɔnkplɔn nú ganxixo ɖokpo, bɔ è nɔ byɔ ɖò mɛ bǐ sí ɖɔ ye ni ɖó alɔ ɖò xó e ɖɔ ɖó kpɔ́ dó akpáxwé e kplɔ́n wɛ è ɖè ɖò Atɔxwɛ e è nɔ kplɔ́n ɖò kplé jí é mɛ é mɛ. Xóɖɔɖókpɔ́ enɛ ɔ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ xwedó alixlɛ́mɛ Biblu tɔn lɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ. Xota ɖokpo ɔ wɛ è nɔ kplɔ́n ɖò agun mǐtɔn e hugǎn 110 000 ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí lɛ é mɛ.

É nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ hɛn nǔwukpikpé mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn kpɔ́n te d’eji. Mǐ nɔ lɛ́ kplé ɖò hwelɛkɔ ɖokpo ɖò aklunɔzán gblamɛ lɛ nú tuto akpáxwé atɔnnɔ ɖé, bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ Gbɛzán Klisanwun Tɔn kpo Sinsɛnzɔ́ Mǐtɔn Kpo. Kplé enɛ nɔ junjɔn nǔ ɖěɖee nɔ tɔ́n sunmɛ sunmɛ ɖò Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema ɔ mɛ é jí. Kplé ɔ sín akpáxwé nukɔntɔn e nyí Dɔkun Mawuxó ɔ Tɔn ɖé Lɛ é nɔ d’alɔ mǐ bɔ akpáxwé Biblu tɔn e agun ɔ ko xà jɛ nukɔn é nɔ zawě nú mǐ. Enɛ gudo ɔ, Zě Hwiɖée Bǐ Jó nú Mawuxóɖiɖɔzɔ́ Ɔ nɔ bɔ d’ewu, bɔ wazexlɛ́ lɛ nɔ ɖ’emɛ bo nɔ xlɛ́ lee è na ɖɔ xó dó Biblu jí xá mɛ ɖevo lɛ gbɔn é. Wěɖexámɛtɔ́ ɖé nɔ ɖɔ nǔ e wu é ɖó ayi lɛ é bo nɔ d’alɔ mǐ bonu mǐ na hɛn nǔwukpikpé nùxixa kpo xóɖiɖɔ tɔn mǐtɔn kpo kpɔ́n te. (1 Timɔtée 4:13) Akpáxwé gudo tɔn ɔ wɛ nyí Klisanwun Gbɛ̀ Zinzan. É nɔ xlɛ́ lee è na zán nugbodòdó Biblu tɔn lɛ ɖò gbɛzán mɛtɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ gbɔn é. Xóɖɔɖókpɔ́ nùkanbyɔ kpo xósin nina kpo tɔn nɔ ɖ’emɛ bo nɔ zɔ́n bɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e mǐ ɖó dó Biblu jí é nɔ gɔ́ngɔ́n d’eji.

Enyi a wá kplé mǐtɔn lɛ ɔ, mǐ ɖeji ɖɔ nùkplɔnmɛ Biblu tɔn e è nɔ xwlé mɛ lɛ é na jiwǔ nú we.​—Ezayíi 54:13.

  • Etɛ a ka sixu ɖó nukún na mɔ ɖò kplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn jí?

  • Kplé mǐtɔn ɖětɛ a ka jló na wá ɖò malin-malin mɛ?