Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 7

Nɛ̌ Kplé Mǐtɔn lɛ ka Nɔ Nyí Biblo Gbɔn?

Nɛ̌ Kplé Mǐtɔn lɛ ka Nɔ Nyí Biblo Gbɔn?

Nouvelle Zélande

Japon

Ouganda

Lituanie

Nǔ e è nɔ mɔ ɖò Klisanwun dòhwenu tɔn lɛ sín kplé jí tawun lɛ é wɛ nyí han, ɖɛ, Biblu xixa kpo xóɖiɖɔ d’eji kpo. (1 Kolɛntinu lɛ 14:26) Nǔ mɔhunkɔtɔn pɛ́ɛ́ wɛ a sixu ɖó nukún na mɔ ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí.

Nùkplɔnmɛ lɛ junjɔn Biblu jí bo nɔ d’alɔ mɛ. Ðò aklunɔzán gblamɛ fifo ɔ, agun ɖokpo ɖokpo nɔ kplé bo nɔ sè xóɖiɖɔ junjɔn Biblu jí cɛju 30 tɔn ɖé dó nǔ e Biblu ɖɔ dó gbɛ̀ mǐtɔn kpo hwenu e mǐ ɖò gbɛ̀ nɔ ɖè wɛ ɔ kpo wu é. È byɔ mǐ mɛ bǐ ɖɔ mǐ ni nɔ xwedó wemafɔ lɛ xixa ɖò Biblu mǐɖesu tɔn mɛ. Ðò xóɖiɖɔ ɔ gudo ɔ, è nɔ bló kplɔ́n Atọ̀họ̀-Nuhihọ́ lọ Tọn” nú ganxixo ɖokpo, bɔ è nɔ byɔ ɖò mɛ bǐ sí ɖɔ ye ni ɖó alɔ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ dó akpáxwé e kplɔ́n wɛ è ɖè ɖò Atọ̀họ̀-Nuhihọ́ lọ Tọn kplɔ́n tɔn mɛ ɔ mɛ. Xóɖɔɖókpɔ́ enɛ ɔ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ xwedó alixlɛ́mɛ Biblu tɔn lɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ. Xota ɖokpo ɔ wɛ è nɔ kplɔ́n ɖò agun mǐtɔn e hugǎn 110 000 ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí lɛ é mɛ.

É nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ hɛn nǔwukpikpé mɛkplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn kpɔ́n te d’eji. Mǐ nɔ lɛ́ kplé ɖò hwelɛkɔ ɖokpo ɖò aklunɔzán gblamɛ lɛ nú tuto akpá atɔnnɔ ɖé. Nukɔntɔn ɔ wɛ nyí Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn cɛju-30 tɔn, ɖee nyí xóɖɔɖókpɔ́ nùkanbyɔ kpo xósin nina kpo tɔn e nɔ zɔ́n bɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ mǐtɔn dó nugbodòdó kpo nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ kpo wu nɔ gɔ́ngɔ́n d’eji ɔ. Bɔ d’ewu ɔ, Wemaxɔmɛ Azɔ̌ Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Tɔn cɛju-30 tɔn nɔ bɛ́ kpo xóɖɔɖókpɔ́ dó akpáxwé Biblu tɔn ɖé jí kpo, ɖee hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ ko nɔ xà jɛ nukɔn ɔ. Hwenɛnu ɔ, wemaxɔmɛvi e ko na nyikɔ ɖò wemaxɔ ɔ mɛ lɛ é nɔ sɔ́ nùkplɔnmɛ klewun klewun ɖé lɛ xwlé mɛ. Wěɖexámɛtɔ́ ɖé nɔ ɖɔ nǔ e wu é ɖó ayi lɛ é bo nɔ d’alɔ mǐ bonu mǐ na hɛn nǔwukpikpé nùxixa kpo xóɖiɖɔ tɔn mǐtɔn kpo kpɔ́n te. (1 Timɔtée 4:13) Gudo tɔn ɔ wɛ nyí Kplé Sinsɛnzɔ́ Tɔn cɛju-30 tɔn. Gbɔn xóɖiɖɔ, nùxwlémɛ kpo nùkanbyɔmɛ lɛ kpo gblamɛ ɔ, mǐ nɔ kplɔ́n lee mǐ na kplɔ́n Biblu mɛ ɖevo lɛ gbɔn ɔ.

Enyi a wá kplé mǐtɔn lɛ ɔ, mǐ ɖeji ɖɔ nùkplɔnmɛ Biblu tɔn e a na mɔ lɛ é na jiwǔ nú we.—Isaïe 54:13.

  • Etɛ a ka sixu ɖó nukún na mɔ ɖò kplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn jí?

  • Kplé mǐtɔn ɖětɛ a ka jló na wá ɖò malin-malin mɛ?