Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 5

Etɛ A ka Na Mɔ Ðò Kplé Klisanwun Tɔn Mǐtɔn lɛ Jí?

Etɛ A ka Na Mɔ Ðò Kplé Klisanwun Tɔn Mǐtɔn lɛ Jí?

Argentine

Sierra Leone

Belgique

Malaisie

Mɛ gègě sɔ́ nɔ yì nǔwiwa sinsɛn tɔn lɛ ǎ, ɖó ye nɔ mɔ alixlɛ́mɛ abǐ gbɔdónúmɛ ɖebǔ ɖò gbigbɔ sín alixo ɖò finɛ ǎ. Enyi mɔ̌ ɔ, etɛwu a ka ɖó na nɔ yì kplé Klisanwun tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn? Etɛ a ka na mɔ ɖò finɛ?

Awǎjijɛ e è nɔ mɔ ɖò gbɛtɔ́ wanyiyinɔ e nɔ keya nú mɛ lɛ é tɛntin é. Xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, è bló tuto nú Klisanwun lɛ dó agun lɛ mɛ, bɔ ye nɔ kplé bo sɛ̀n Mawu, kplɔ́n Mawuxó ɔ lobo nɔ na kanmɛsyɛn yeɖee. (Eble lɛ 10:24, 25) Ðó ye nɔ kplé ɖó kpɔ́ ɖò wanyiyi mɛ wutu ɔ, ye nɔ mɔ ɖɔ emi ɖò xɔ́ntɔn nugbǒ lɛ tɛntin—nɔví gbigbɔ mɛ tɔn yetɔn lɛ. (2 Tɛsalonikinu lɛ 1:3; 3 Jaan 14) Kpɔ́ndéwú yetɔn xwedó wɛ mǐ ɖè bo nɔ mɔ awǎjijɛ ye ɖɔhun.

Lè e è nɔ mɔ ɖò nugbodòdó Biblu tɔn lɛ kpinkplɔn bo zán mɛ é. Lee Biblu ɖɔ gbɔn é ɔ, sunnu, nyɔnu kpo yɔkpɔvu lɛ bǐ kpo nɔ kplé ɖó kpɔ́. Nùkplɔnmɛtɔ́ nǔwukpétɔ́ lɛ nɔ zán Biblu dó d’alɔ mǐ, bɔ mǐ nɔ ɖó ayi lee mǐ na zán nugbodòdó Biblu tɔn lɛ ɖò gbɛ̀ ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mǐtɔn mɛ gbɔn é wu. (Deutéronome 31:12; Nehémia 8:8) Mǐ bǐ sixu ɖè nukúnɖiɖo Klisanwun tɔn mǐtɔn xlɛ́ gbɔn alɔɖiɖo ɖò hanjiji kpo xóɖɔɖókpɔ́ lɛ kpo mɛ gblamɛ.—Eble lɛ 10:23.

Nyɔna e è nɔ mɔ ɖò nùɖiɖi mɛtɔn ɖò Mawu mɛ hinhɛn syɛn mɛ é. Mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ nú agun hwe tɔn nu tɔn lɛ ɖokpo ɖɔ: “É jló mì ɖesu ɖɔ ma wá mɔ mi, . . . ɖɔ nyɛ kpo mi kpo na nɔ kpɔ́, bo na dó na akɔnkpinkpan mǐɖee. Nyɛ na na akɔnkpinkpan mi gbɔn nùɖiɖi ce gblamɛ, bɔ mi lɔ na na akɔnkpinkpan mì gbɔn nùɖiɖi mitɔn gblamɛ.” (Hlɔmanu lɛ 1:11, 12) Kpɔ́ninɔ hwɛhwɛ ɖò kplé lɛ jí xá nùɖitɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ nɔ na hlɔnhlɔn nùɖiɖi kpo kudeji mǐtɔn bo na zán gbɛ̀ Klisanwun ɖɔhun kpo.

Etɛwu a ma ka na sɔ̀ ylɔ̌ elɔ bo yì kplé agun mǐtɔn tɔn e ja é bo mɔ nǔ enɛ lɛ kpo nukún towe ɖesu kpo ǎ? Mǐ na dó doo nú we kpo xomɛhunhun kpo. Vɔ̌nu wɛ kplé mǐtɔn lɛ nyí—mǐ nɔ yí agbǎn mɛ kwɛ gbeɖé ǎ.

  • Kpɔ́ndéwú tɛ jí kplé agun tɔn mǐtɔn lɛ ka junjɔn?

  • Nɛ̌ mǐɖesunɔ lɛ ka sixu ɖu lè kplé Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ yíyí tɔn gbɔn?