Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 20

Nɛ̌ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ ka Nɔ Wà Azɔ̌ Gbɔn Égbé?

Nɛ̌ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ ka Nɔ Wà Azɔ̌ Gbɔn Égbé?

Hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn

È ɖò wema-sɛ́dó mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ tɔn xá wɛ

Xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, kplékplé kpɛví “mɛsɛ́dó lɛ kpodo [mɛxo] lɛ kpan” tɔn ɖò Jeluzalɛmu, wɛ wà azɔ̌ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɖɔhun bo nɔ ɖɔ xó taji lɛ gbò dó agun Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ tɔn bǐ tamɛ. (Mɛsɛ́dó 15:2) Xóɖɔɖókpɔ́ dó nǔ e Biblu ɖɔ ɔ jí kpo alixlɛ́mɛ gbigbɔ Mawu tɔn tɔn kpo wɛ nɔ zɔ́n bɔ ye nɔ ɖó gbè kpɔ́ dó ɖɔ xó ɖé gbò. (Mɛsɛ́dó 15:25) Kpɔ́ndéwú enɛ ɔ wɛ mǐ nɔ xwedó égbé.

Mawu nɔ zán ɛ dó wà jlǒ tɔn. Mawuxó ɔ nɔ ɖu ayi mɛ nú kplékplé nɔví sunnu yí ami dó ɖè e nyí Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ é tawun, bɔ ye ko mɔ nǔ gègě kpɔ́n dó lee è ɖó na wà azɔ̌ mǐtɔn gbɔn é kpo lee è ɖó na kpé nukún dó gbigbɔ nǔ lɛ wu gbɔn ɔ kpo. Ye nɔ kplé aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ bo nɔ gbéjé hudo kplékplé nɔví e ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é tɔn kpɔ́n. Lee é nyí gbɔn xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ é ɔ, Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ kplɔ́n nǔ e junjɔn Biblu jí lɛ é mǐ gbɔn wema-sɛ́dó mɛ lɛ kabǐ nukúnkpénùwùtɔ́ tomɛyitɔ́ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo gblamɛ. Enɛ nɔ zɔ́n bɔ mɛ Mawu tɔn lɛ nɔ lin nǔ bo nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́. (Mɛsɛ́dó 16:4, 5) Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ kpé nukún dó nùɖuɖu gbigbɔ tɔn wu, nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ bǐ nú azɔ̌ Axɔsuɖuto ɔ jijla tɔn, bo nɔ lɛ́ kpé nukún dó nɔví sunnu lɛ ɖíɖé dó tɛn nukúnkpénùwùtɔ́ tɔn mɛ wu.

É nɔ xwedó alixlɛ́mɛ gbigbɔ Mawu tɔn tɔn. Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ ganjɛ Nǔbǐwukpétɔ́ Wɛkɛ ɔ tɔn Jehovah, kpo gǎn agun ɔ tɔn Jezu kpo wu nú alixlɛ́mɛ. (1 Kolɛntinu lɛ 11:3; Efɛzinu lɛ 5:23) Ye nɔ mɔ yeɖee dó mɔ gǎn mɛ Mawu tɔn lɛ tɔn ǎ. Ye kpo Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ bǐ kpo wɛ “nɔ xwedó [Lɛngbɔví ɔ, Jezu] gbɔn fí e é xwè ɔ bǐ.” (Nǔɖexlɛ́mɛ 14:4) Ðɛ e mǐ nɔ xò dó Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ tamɛ lɛ é nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ tawun.

  • Mɛ ɖětɛ lɛ ka nɔ̀ kplékplé e nyí Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ é mɛ xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ?

  • Nɛ̌ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ ka nɔ ba alixlɛ́mɛ Mawu tɔn gbɔn égbé?