Hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn

È ɖò wema-sɛ́dó-mɛ hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ tɔn xà wɛ

Xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, kplékplé kpɛví “mɛsɛ́dó lɛ kpodo [mɛxo] lɛ kpan” tɔn ɖò Jeluzalɛmu wɛ wà azɔ̌ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɖɔhun, bo nɔ ɖɔ xó taji lɛ gbò dó agun Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ tɔn bǐ tamɛ. (Mɛsɛ́dó 15:2) Xóɖɔɖókpɔ́ dó nǔ e Biblu ɖɔ é jí kpo alixlɛ́mɛ gbigbɔ Mawu tɔn tɔn kpo wɛ nɔ zɔ́n bɔ ye nɔ ɖó gbè kpɔ́ dó ɖɔ xó ɖé gbò. (Mɛsɛ́dó 15:25) Kpɔ́ndéwú enɛ ɔ wɛ mǐ nɔ xwedó égbé.

Mawu nɔ zán ɛ dó wà jlǒ tɔn. Mawuxó ɔ nɔ ɖu ayi mɛ nú nɔví sunnu yí ami dó ɖè ɖěɖee nyí Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ é tawun, bɔ ye ko mɔ nǔ gègě kpɔ́n dó lee è ɖó na wà azɔ̌ mǐtɔn gbɔn é kpo lee è ɖó na kpé nukún dó gbigbɔ sín nǔ lɛ wu gbɔn ɔ kpo. Ye nɔ kplé aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ bo nɔ gbéjé hudo kplékplé nɔví e ɖò gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é tɔn kpɔ́n. Lee é nyí gbɔn xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ é ɔ, Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ kplɔ́n nǔ e junjɔn Biblu jí lɛ é mǐ gbɔn wema-sɛ́dó-mɛ lɛ kabǐ nukúnkpénuwutɔ́ tomɛyitɔ́ lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo gblamɛ. Enɛ nɔ zɔ́n bɔ mɛ Mawu tɔn lɛ nɔ lin nǔ bo nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́. (Mɛsɛ́dó 16:4, 5) Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ kpé nukún dó nùɖuɖu gbigbɔ tɔn wu, nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ bǐ nú azɔ̌ Axɔsuɖuto ɔ jijla tɔn, bo nɔ lɛ́ kpé nukún dó nɔví sunnu lɛ ɖíɖé dó tɛn nukúnkpénuwutɔ́ tɔn mɛ wu.

É nɔ xwedó alixlɛ́mɛ gbigbɔ Mawu tɔn tɔn. Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ ganjɛ Nǔbǐwukpétɔ́ Wɛkɛ ɔ tɔn Jehovah, kpo gǎn agun ɔ tɔn Jezu kpo wu nú alixlɛ́mɛ. (1 Kɔlɛntinu lɛ 11:3; Efɛzinu lɛ 5:23) Ye nɔ mɔ yeɖée dó mɔ gǎn mɛ Mawu tɔn lɛ tɔn ǎ. Ye kpo Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ bǐ kpo wɛ “nɔ xwedó Lɛngbɔví ɔ [Jezu] gbɔn fí e é xwè ɔ bǐ.” (Nǔɖexlɛ́mɛ 14:4) Ðɛ e mǐ nɔ xò dó Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ tamɛ lɛ é nɔ sù nukún tɔn mɛ tawun.

  • Mɛ ɖětɛ lɛ ka nyí Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ?

  • Nɛ̌ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ ka nɔ ba alixlɛ́mɛ Mawu tɔn gbɔn égbé?