Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 6

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ Mɔ Lè sín Gbɛ̌Dido Xá Klisanwun Hàtɔ́ lɛ mɛ Gbɔn?

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ Mɔ Lè sín Gbɛ̌Dido Xá Klisanwun Hàtɔ́ lɛ mɛ Gbɔn?

Madagascar

Norvège

Liban

Italie

Nú é tlɛ byɔ ɖɔ mǐ na ɖi zɔnlin gbɔn zùn ɖaxó mɛ alǒ gbɛmɛ na bo ma nyɔ́ ǎ ɔ, mǐ nɔ yì kplé Klisanwun tɔn lɛ ɖò gbesisɔmɛ. Lee tagba gbɛmɛ tɔn lɛ kpo azɔ̌ wiwa kpo nɔ cikɔ nú mɛ sɔ é ɔ, nɛ̌ ka gbɔn bɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ nɔ dó gǎn sɔmɔ̌ bo nɔ kplé kpo nùɖitɔ́ hàtɔ́ yetɔn lɛ kpo?

É nyɔ́ nú ɖagbe mɛ nunɔ mǐtɔn. “Mi nú mǐ ni kpé nukún dó mǐɖee wu,” wɛ Pɔlu wlan, hwenu e é ɖò xó ɖɔ dó mɛ e kpo mǐ kpo nɔ kplé ɖò agun mɛ lɛ é wu wɛ é. (Eble lɛ 10:24) Tinmɛ xógbe enɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ “mǐ ni nɔ lin nǔ kpɔ́n kpo sɔxwixwe kpo” dó mǐɖee wu, bo tuùn mǐɖee ganji. Enɛ wutu ɔ xógbe mɛsɛ́dó ɔ tɔn lɛ na kanmɛsyɛn mǐ ɖɔ nǔ mɛ ɖě lɛ tɔn ɖó na nɔ byɔ lanmɛ nú mǐ. Enyi mǐ nɔ tɛnkpɔn bo na tuùn xwédo Klisanwun ɖevo lɛ tɔn ɔ, mǐ nɔ wá mɔ ɖɔ mɛɖé lɛ ɖò ye mɛ ko xò tagba mǐtɔn ɖɔhun lɛ zlɛ, bɔ enɛ sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ lɔ na ɖuɖeji.

É nɔ hɛn xɔ́ntɔn nyínyí mǐtɔn syɛn d’eji. Mɛ e kpo mǐ kpo nɔ kplé ɖò kplé mǐtɔn jí lɛ é nyí mɛtuùnmɛ kpowun ǎ, xɔ́ntɔn mǐtɔn adi wɛ ye nyí. Ðò hwe ɖevo lɛ nu ɔ, mǐ nɔ lɛ́ zán hwenu ɖó kpɔ́ ɖò ayiɖeɖayi e sɔgbe lɛ é kɔn. Lè tɛ gbɛ̌dido mɔhunkɔtɔn ka nɔ hɛn wá nú mǐ? Mǐ nɔ kplɔ́n bo tuùn lee mǐ xɔ akwɛ nú mǐɖee sɔ́ ɔ, bɔ enɛ nɔ hɛn gɛdɛ wanyiyi tɔn mǐtɔn syɛn d’eji. Enɛ wutu ɔ, enyi hagbɛ̌ mǐtɔn lɛ ɖò tagba lɛ mɛ ɔ, mǐ nɔ d’alɔ ye kpo jlǒ ɖagbe kpo, ɖó mǐ ko huzu xɔ́ntɔn vívɛ́ná lɛ wutu. (Proverbes 17:17) Gbɛ̌dido xá hagbɛ̌ agun mǐtɔn tɔn lɛ bǐ, nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ “kpé nukún dó mǐɖee wu.”—1 Kolɛntinu lɛ 12:25, 26.

Mǐ na kanmɛsyɛn we ɖɔ a ni sɔ́ mɛ e ɖò jlǒ Mawu tɔn wà wɛ lɛ é dó ɖó xɔ́ntɔn towe lɛ na. A na mɔ xɔ́ntɔn mɔhunkɔtɔn lɛ ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɛntin. Kɛnklɛn, ma lɔn nú nǔ ɖebǔ dó afɔgblɛ̌gblɛ̌ afɔ mɛ nú we bonu a gɔn gbɛ̌ dó xá mǐ ó.

  • Etɛwutu é ka nyí lè nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ yì kplé Klisanwun tɔn lɛ?

  • Hwetɛnu a ka jló na wá nɔ kpɔ́ xá mǐ ɖò kplé lɛ jí?