Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 21

Etɛ ka Nɔ Nyí Betɛli?

Etɛ ka Nɔ Nyí Betɛli?

Ðiɖexɔsa, États-Unis

Allemagne

Kenya

Colombie

Betɛli ɔ, xókwin Eblegbe tɔn wɛ bɔ tinmɛ tɔn nyí “Xwé Mawu Tɔn.” (Genèse 28:17, 19, tinmɛ e ɖò dò é) Nyikɔ enɛ sɔgbe xá azɔxwé e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbá gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ, bɔ é nɔ kpé nukún dó azɔ̌ mawuxóɖiɖɔ tɔn ɔ wu bo nɔ lɛ́ jɛ ahwan d’eji sín finɛ lɛ é. Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ wà azɔ̌ ɖò hɔnkàn gbɛ̀ ɔ tɔn mǐtɔn e ɖò New York, États-Unis d’Amérique é, bo nɔ kpé nukún dó azɔ̌ alaxɔ e ɖò tò gègě mɛ lɛ é tɔn wu. È nɔ ylɔ kplékplé mɛ e nɔ wà azɔ̌ ɖò azɔxwé enɛ lɛ é tɔn ɖɔ xwédo Betɛli tɔn. Ye cí xwédo ɖé ɖɔhun, ɖó ye nɔ nɔ kpɔ́, nɔ wà azɔ̌ ɖó kpɔ́, nɔ ɖu nǔ ɖó kpɔ́, bo nɔ lɛ́ kplɔ́n Biblu ɖó kpɔ́.—Psaume 133:1.

É nyí fí bunɔ e mɛ e ɖò xwédo ɔ mɛ lɛ é nɔ sɔ́ jlǒ ɖagbe dó wà azɔ̌ ɖè é. Klisanwun sunnu kpo nyɔnu kpo ɖěɖee sɔ́ yeɖee jó nú jlǒ Mawu tɔn kpo azɔ̌ Axɔsuɖuto ɔ tɔn wiwa hwebǐnu kpo lɛ é wɛ nɔ nɔ xwé Betɛli tɔn lɛ gbè. (Matie 6:33) Ye mɛ ɖebǔ nɔ yí azɔ̌kwɛ alǒ sunzanfifokwɛ ǎ, amɔ̌, è nɔ na fí e ye na dɔ ɔ kpo nùɖuɖu kpo gɔ́ nú akpomɛkwɛ kpɛví ɖé ye, bo na dó d’alɔ ye nú akwɛzinzan yeɖesunɔ tɔn lɛ. Mɛ e ɖò Betɛli lɛ é bǐ wɛ è nɔ ɖè azɔ̌ na, é sixu nyí ɖò wemajinɔtɔ́xɔsa, ɖò adoxwɛsa alǒ ɖò nùɖuxɔsa. Mɛ ɖevo lɛ nɔ wà azɔ̌ ɖò wemazínxɔsa, wemablaɖókpɔ́xɔsa, avɔnyaxɔsa kabǐ nɔ jla xɔ mɛ alǒ azɔwanú lɛ ɖó.

É nyí fí e è nɔ wà azɔ̌ syɛnsyɛn dó jɛ ahwan azɔ̌ Axɔsuɖuto ɔ jijla tɔn jí ɖè ɔ. Nǔ e ɖò taji nú Betɛli lɛ bǐ é wɛ nyí ɖɔ ye ni bló bonu nugbǒ Biblu tɔn ɔ na ɖò ayǐ nú gbɛtɔ́ gègě lee é sixu nyɔ́ bló gbɔn ɔ. Wema elɔ nyí kpɔ́ndéwú tɔn ɖokpo. Nukúnkpénùwù Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ tɔn glɔ wɛ è wlan ɖè, bo sɔ́ ɔdinatɛɛ (ordinateur) dó sɛ́dó gbɛ̀ta lilɛdogbeɖevomɛ tɔn kanweko donu mɔkpan e gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é, bɔ è zín ɖò macinu e nɔ yawǔ zǐn wema lɛ é jí ɖò Betɛli ɖé lɛ, bɔ è wá sɛ́dó agun nǔ hú 110 000. Gbɔn afɔɖiɖe enɛ lɛ ɖokpo ɖokpo gblamɛ ɔ, xwédo Betɛli tɔn lɛ nɔ nɔ gudo nú azɔ̌ e mya nukún hú azɔ̌ lɛ bǐ ɔ—enɛ wɛ nyí wɛnɖagbe ɔ jijla.Maki 13:10.

  • Mɛ ɖětɛ lɛ ka nɔ wà azɔ̌ ɖò Betɛli, nɛ̌ è ka nɔ kpé nukún dó ye wu gbɔn?

  • Azɔ̌ e mya nukún ɔ tɛ jí wɛ azɔ̌ e è nɔ wà ɖò Betɛli ɖokpo ɖokpo ɔ ka nɔ jɛ ahwan dó?