Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 3

Nɛ̌ È ka Lɛ́ Wá Ba Nugbǒ Biblu Tɔn lɛ Mɔ Gbɔn?

Nɛ̌ È ka Lɛ́ Wá Ba Nugbǒ Biblu Tɔn lɛ Mɔ Gbɔn?

Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ɖò xwè 1870 lɛ mɛ

Atɔxwɛ nukɔn nukɔntɔn ɖò 1879

Atɔxwɛ ɖò égbé

Biblu ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ ɖò kú Klisu tɔn gudo ɔ, adingbànnúkplɔnmɛtɔ́ lɛ na tɔ́n ɖò Klisanwun nukɔntɔn lɛ tɛntin bo na flú nugbǒ Biblu tɔn ɔ. (Mɛsɛ́dó 20:29, 30) Ðò nukɔnmɛ ɔ, nǔ e pɛ́ɛ́ wá jɛ é nɛ. Ye wlú nùkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ kpo linlin sinsɛn pagáwùn tɔn lɛ tɔn kpo, bɔ sinsɛn Klisanwun-nyijɛtɔ́ lɛ tɔn jɛ kàn vlɔ́n jí. (2 Timɔtée 4:3, 4) Nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo ɖeji ɖɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe ɔ jɛn mǐ ɖó dó nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ tawun ɔ jí ɖò égbé?

Hwenu ɔ sù nú Jehovah bɔ é ɖè nugbǒ ɔ xlɛ́. É ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ, ɖò ‘nǔ lɛ bǐ sín fífó hwenu ɔ, nukúnnúmɔjɛnǔmɛ nugbǒ ɔ na jɛji.’ (Daniyɛli 12:4) Ðò 1870 ɔ, kplékplé kpɛví nugbǒ-batɔ́ tɔn ɖé ɖ’ayi wu ɖɔ sinsɛn-núkplɔnmɛ sinsɛn gègě tɔn kún junjɔn Biblu jí ó. Enɛ wutu ɔ, ye jɛ dò ba nú nǔ jí bo na mɔ nukúnnú jɛ nùkplɔnmɛ dòdó Biblu tɔn lɛ mɛ. Jehovah dó nú ye bɔ ye mɔ nukúnnú jɛ Biblu ɔ mɛ.

Gbɛtɔ́ ayi ɖagbenɔ lɛ kplɔ́n Biblu kpo sɔxwixwe kpo. Alɔ nùkpinkplɔn tɔn e Biblu Kplɔntɔ́ ayi ɖagbenɔ enɛ lɛ e jɛ nukɔn nú mǐ lɛ é zé ɖ’ayǐ ɔ xwedó wɛ mǐ kpó ɖè kaka jɛ égbé. Ye nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó xota Biblu tɔn lɛ jí ɖebɔdoɖewu. Enyi ye wá jɛ akpáxwé Biblu tɔn e vɛwǔ bɔ è na mɔ nukúnnú jɛ mɛ é ɖé jí ɔ, ye nɔ ba wemafɔ Biblu tɔn ɖevo dó na tinmɛ tɔn. Enyi ye ɖɔ gbò sɔ́ nyì fí ɖé bɔ é sɔgbe xá akpáxwé Biblu tɔn e kpò lɛ é ɔ, ye nɔ wlan ɖ’ayǐ. Ðó ye jó Biblu ɔ dó bɔ é tín éɖée mɛ wu ɔ, ye lɛ́ wá mɔ nugbǒ ɔ dó nyikɔ Mawu tɔn, Axɔsuɖuto tɔn, linlin tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ kpo ayikúngban ɔ kpo, ninɔmɛ mɛkúkú lɛ tɔn kpodo nukúnɖiɖo fínfɔ́n sín kú tɔn e ɖè nú ye ɔ kpo wu. Dobanunǔ yetɔn zɔ́n bɔ ye vo sín nùɖiɖi kpo nǔwiwa adingban tɔn gègě kpo sí.​—Jaan 8:31, 32.

Ðò 1879 ɔ, Biblu Kplɔntɔ́ lɛ ɖ’ayi wu ɖɔ hwenu ko sù bɔ è na tuùn nugbǒ ɔ gbɔn fí bǐ. Enɛ wu ɔ, ɖò xwè enɛ mɛ ɔ, ye jɛ xójlawema e mǐ kpó ɖò ɖiɖetɔ́n wɛ kaka jɛ égbé ɔ bló jí, é wɛ nyí Atɔxwɛ Ee Ðò Axɔsuɖuto Jehovah Tɔn Jla Wɛ É. Dìn ɔ, mǐ nɔ má nugbǒ Biblu tɔn lɛ xá gbɛtɔ́ lɛ ɖò tò 240 mɛ dó gbè 750 mɔ̌ mɛ. Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ nugbǒ ɔ ko túnflá sɔmɔ̌ kpɔ́n gbeɖé ǎ.

  • Etɛ ka jɛ dó nugbǒ Biblu tɔn wu ɖò kú Klisu tɔn gudo?

  • Etɛ ka d’alɔ mǐ bɔ mǐ lɛ́ wá mɔ nugbǒ e ɖò Mawuxó ɔ mɛ é?