Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 19

Mɛ̌ ka Nyí Deví Gbejinɔtɔ́, Ayiɖotenanɔ Ɔ?

Mɛ̌ ka Nyí Deví Gbejinɔtɔ́, Ayiɖotenanɔ Ɔ?

Mǐ mɛ bǐ wɛ nɔ ɖu nùɖuɖu gbigbɔ tɔn mǐtɔn sín lè

Hwenu kpɛɖé jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn ɔ, é ɖɔ xó xá ahwanvu tɔn ɛnɛ ɖó vo, ye wɛ nyí Piyɛ́ɛ, Jaki, Jaan, kpo Andle kpo. Hwenu e Jezu ɖò fí ɖiɖe tɔn ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ sín xlɛ̌ ɖɔ ɖ’ayǐ wɛ é ɔ, é ɖɔ xó taji ɖé: “Ma ɖɔ mɛ e [deví] gbejinɔtɔ́, ayiɖotenanɔ ɖi ɔ nú mi: é ɖi mɛ e gǎn tɔn ɖò hwɛ na zɛ wɛ, bo sɔ́ ɛ ɖó mɛ e ɖò xwé tɔn gbè lɛ nu, bɔ é na nɔ na nùɖuɖu ye dó hwetɔnnu é.” (Matie 24:3, 45; Maki 13:3, 4) Jezu na jiɖe ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ emi “gǎn” yetɔn ɔ, na ɖè “deví” e na nɔ na nùɖuɖu gbigbɔ tɔn ye dó hwetɔnnu ɖò azǎn gudo gudo tɔn lɛ mɛ é. Nɛ̌ mǐ ka sixu tuùn “deví” enɛ ɔ gbɔn?

Ahwanvu Jezu tɔn yí ami dó ɖè lɛ sín kplékplé kpɛví ɖé wɛ. “Deví” ɔ wɛ nyí Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn. É nɔ na nùɖuɖu gbigbɔ tɔn Jehovah sɛntɔ́ hàtɔ́ tɔn lɛ dó hwetɔnnu. Mǐ ɖò alɔ deví gbejinɔtɔ́ enɛ ɔ tɔn mɛ bɔ é na nɔ na mǐ “nùɖuɖu . . . dó hwenu.”​—Luki 12:42.

É nɔ kpɔ́n xwédo Mawu tɔn jí. (1 Timɔtée 3:15) Jezu zé azɔ̌ kpinkpɛn dó alɔ mɛ nú deví ɔ nú é ni nɔ kpé nukún dó azɔ̌ e nyí tutoblonunu Jehovah tɔn ayikúngban jí tɔn é tɔn wu, enɛ wɛ nyí azɔwanú lɛ jí kpinkpɔn, nukɔn ninɔ nú azɔ̌ Mawuxóɖiɖɔ tɔn ɔ, kpo nùkpinkplɔn mǐ gbɔn agun mǐtɔn lɛ gblamɛ kpo. Enɛ wu ɔ, bo na dó na mǐ nǔ e sín hudo mǐ ɖó hwenu e mǐ ɖó hudo tɔn dó é ɔ, “[deví] gbejinɔtɔ́, ayiɖotenanɔ” ɔ nɔ má nùɖuɖu gbigbɔ tɔn gbɔn wema e mǐ nɔ zán ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ lɛ é kpo tuto e è nɔ xwlé mǐ ɖò kplé alǒ kpléɖókpɔ́ mǐtɔn lɛ jí lɛ é kpo gblamɛ.

Deví ɔ nyí gbejinɔtɔ́ ɖò nugbǒ Biblu tɔn lɛ kpo azɔ̌ wɛnɖagbe jijla tɔn e è sɔ́ d’así n’i ɔ kpo mɛ, bo lɛ́ nyí ayiɖotenanɔ ɖò lee é nɔ sɔ́ nùnywɛ dó kpé nukún dó nǔ Klisu tɔn lɛ wu ɖò ayikúngban jí gbɔn ɔ mɛ. (Mɛsɛ́dó 10:42) Jehovah ɖò sínsɛ́n kpo nùɖuɖu gbigbɔ tɔn gégě kpo sɔ́ dó dó nú azɔ̌ deví ɔ tɔn wɛ.​—Ezayíi 60:22; 65:13.

  • Mɛ̌ Jezu ka ɖè bɔ é na nɔ na nùɖuɖu gbigbɔ tɔn ahwanvu tɔn lɛ?

  • Ali tɛ lɛ nu deví ɔ ka nyí gbejinɔtɔ́ bo lɛ́ nyí ayiɖotenanɔ ɖè?