Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

 NUKPLƆNKPLƆN 22

Azɔ̌ Tɛ È ka Nɔ Wà Ðò Alaxɔ Mɛ?

Azɔ̌ Tɛ È ka Nɔ Wà Ðò Alaxɔ Mɛ?

Îles Salomon

Canada

Afrique du Sud

Mɛ e nɔ nɔ xwédo Betɛli tɔn mɛ lɛ é nɔ wà azɔ̌ ɖò ali vovo nu bo nɔ kpé nukún dó azɔ̌ mawuxóɖiɖɔ tɔn ɔ wu ɖò tò ɖokpo alǒ gègě mɛ. Ye sixu wà azɔ̌ ɖò gbɛ̌ta lilɛdogbeɖevomɛ tɔn ɖé mɛ, zín xójlawema lɛ, bla wema ɖaxó lɛ, tò wemagban lɛ bo sɛ́dó, bló xóyidókanji alǒ video lɛ kabǐ kpé nukún dó azɔ̌ ɖevo lɛ wu nú fí e ɖò acɛ alaxɔ ɔ tɔn mɛ lɛ é.

Wěɖegbɛ́ Alaxɔ Tɔn ɖé nɔ kpé nukún dó azɔ̌ ɔ wu. Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ sɔ́ azɔ̌ alaxɔ ɖokpo ɖokpo tɔn d’alɔ mɛ nú Wěɖegbɛ́ Alaxɔ Tɔn ɖé, ɖee mɛ mɛxo agun tɔn e kpé nǔ wu tawun é atɔn alǒ hú mɔ̌ ɖè ɔ. Wěɖegbɛ́ ɔ nɔ ɖó gbè lee azɔ̌ ɔ ɖò nukɔn yì wɛ ɖò tò e ɖò acɛ tɔn glɔ lɛ é ɖokpo ɖokpo mɛ gbɔn ɔ kpo tagba ɖebǔ e sixu wá fɔ́n ɔ kpo nú Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ. Gbeɖiɖó mɔhunkɔtɔn lɛ nɔ d’alɔ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ bɔ é nɔ ɖè xota e jí è ɖó na wá ɖɔ xó dó ɖò wema lɛ mɛ é, alǒ ɖò kplé kpo kpléɖókpɔ́ lɛ kpo jí ɔ. Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ nɔ sɛ́ afɔsɔ́ɖótetɔ́ tɔn lɛ dó hwɛhwɛ, bɔ ye nɔ yì kpɔ́n alaxɔ lɛ, bo nɔ xlɛ́ ali Wěɖegbɛ́ Alaxɔ Tɔn lɛ dó lee ye na wà azɔ̌ e è sɔ́ d’así nú ye lɛ é gbɔn é wu. (Proverbes 11:14) È nɔ bló tuto bunɔ ɖé bɔ afɔsɔ́ɖótetɔ́ hɔnkàn mǐtɔn tɔn ɔ nɔ ɖɔ xó wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn ɖé nú mɛ e nɔ nɔ fí e alaxɔ ɔ ɖó acɛ dó lɛ é bǐ.

Alaxɔ lɛ nɔ jɛ ahwan agun lɛ jí. Nɔví sunnu agbanɖòtananɔ e ɖò alaxɔ mɛ lɛ é wɛ nɔ yí gbè nú agun yɔyɔ̌ lɛ ɖiɖó ayǐ. Nɔví sunnu enɛ lɛ nɔ lɛ́ kpé nukún dó azɔ̌ gbexosinalijitɔ́ lɛ, mɛsɛ́dó lɛ kpo nukúnkpénùwùtɔ́ lɛdo tɔn e ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò fí e è ɖè nú alaxɔ ɔ lɛ é kpo tɔn wu. Ye nɔ bló tuto kpléɖókpɔ́ lɛ tɔn, nɔ kpé nukún dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn yɔyɔ̌ lɛ gbigbá wu, bo nɔ lɛ́ mɔ ɖɔ è sɛ́ wema e hudo agun lɛ é dó ye. Azɔ̌ e è nɔ wà ɖò alaxɔ mɛ lɛ é bǐ wɛ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ wà azɔ̌ mawuxóɖiɖɔ tɔn ɔ kpo tito kpo.—1 Kolɛntinu lɛ 14:33, 40.

  • Nɛ̌ Wěɖegbɛ́ Alaxɔ Tɔn ka nɔ d’alɔ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ gbɔn?

  • Azɔ̌ tɛ lɛ wu è ka nɔ kpé nukún dó ɖò alaxɔ mɛ?