Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 18

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ D’alɔ Nɔví Mǐtɔn E Jí Adla Jɛ lɛ É Gbɔn?

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ D’alɔ Nɔví Mǐtɔn E Jí Adla Jɛ lɛ É Gbɔn?

République dominicaine

Japon

Haïti

Enyi adlà j’ayǐ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ yawǔ bló tuto bo nɔ d’alɔ nɔví yetɔn e awě xò lɛ é. Gǎndido mɔhunkɔtɔn lɛ nɔ ɖè wanyiyi nùjɔnǔ tɔn e mǐ ɖó nú mǐɖée é xlɛ́. (Jaan 13:34, 35; 1 Jaan 3:17, 18) Ali tɛ lɛ nu mǐ ka nɔ d’alɔ ɖè?

Mǐ nɔ na akwɛ. Hwenu e adɔ ɖaxó ɖé tɔ́n ɖò Judée é ɔ, Klisanwun bǐbɛ̌mɛ tɔn e ɖò Antyɔci lɛ é sɛ́ akwɛ dó bo dó d’alɔ nɔví gbigbɔ tɔn yetɔn lɛ. (Mɛsɛ́dó 11:27-30) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi mǐ sè ɖɔ adǎn ɖò nɔví mǐtɔn lɛ gbò wɛ ɖò fí ɖé ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ ɔ, mǐ nɔ sɛ́ nùnina lɛ dó gbɔn agun mǐtɔn jí bo na dó d’alɔ mɛ e ɖò hudo mɛ tawun lɛ é.​—2 Kɔlɛntinu lɛ 8:13-15.

Mǐ nɔ lɛ́ d’alɔ ɖò ali ɖevo lɛ nu. Mɛxo agun tɔn e ɖò fí e adlà ɔ j’ayǐ ɖè lɛ é nɔ ba hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo mɔ, bo na mɔ ɖɔ ye mɛ ɖě kún sɔ́ ɖò fí e awovinú ɖè é ó. Wěɖegbɛ́ alɔdómɛ tɔn ɖé sixu bló tuto nùɖuɖu, sìn ɖagbe, avɔ, fí e è na dɔ́ é kpo nukúnkpédómɛwu dotóoxwé tɔn kpo nú mɛ e ɖó hudo tɔn lɛ é. Kúnnuɖetɔ́ e ɖó nǔwukpikpé e sín hudo è ɖó lɛ é gègě nɔ sɔ́ jlǒ dó zán akwɛ yeɖesunɔ tɔn dó dó hǔn, bo na dó d’alɔ ɖò azɔ̌ alɔdómɛ tɔn ɔ mɛ kabǐ bo na vɔ́ xwé kpo Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn e ko gblé lɛ é kpo blóɖó. Kpɔ́ninɔ ɖagbe e sín vivǐ mǐ nɔ ɖu ɖò tutoblonunu ɔ mɛ ɔ kpo lee mǐ ko nɔ wà azɔ̌ ɖó kpɔ́ gbɔn tɛgbɛ ɔ kpo nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ kpé nǔ wu bo nɔ yawǔ d’alɔ ɖò adǎngbomɛ hwenu. Mǐ nɔ hun alɔ “nú nɔví ɖò nùɖiɖi mɛ lɛ” có, enyi é nyɔ́ bló ɔ, mǐ nɔ lɛ́ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ lɔ enyi ye na bo ɖò sinsɛn ɖebǔ mɛ ɔ nɛ.​—Galatinu lɛ 6:10.

Mǐ nɔ gɔ́ alɔ ɖò gbigbɔ kpo lee nǔ nɔ cí nú mɛ é kpo lixo. Mɛ e awě ɔ xò lɛ é nɔ ɖó hudo gbɔdónúmɛ tɔn tawun. Ðò hwe mɔhunkɔtɔn nu ɔ, mǐ nɔ mɔ hlɔnhlɔn sín Jehovah, “Mawu e nɔ dó gbɔ nú mɛ ɖò ali bǐ nu é” gɔ́n. (2 Kɔlɛntinu lɛ 1:3, 4) Mǐ nɔ hun xomɛ dó má akpá Mawu tɔn lɛ xá mɛ e ma sɔ́ ɖó nukúnɖiɖo ɖebǔ ǎ lɛ é, bo nɔ na jiɖe ye ɖɔ zaanɖé dìn ɔ Axɔsuɖuto Mawu tɔn na ɖè nǔ baɖabaɖa e nɔ hɛn wuvɛ̌ kpo aluwɛ kpo wá lɛ é bǐ sésé síìn.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:4.

  • Etɛwutu Kúnnuɖetɔ́ lɛ ka nɔ kpéwú bo nɔ yawǔ d’alɔ mɛ ɖò adlà j’ayǐ hwenu?

  • Gbɔdónúmɛ gbigbɔ tɔn tɛ mǐ ka sixu má xá mɛ e kpò ɖò gbɛ̀ lɛ é?