Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 24

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ Mɔ Akwɛ Gbɔn Dó Wà Azɔ̌ E Mǐ Nɔ Wà Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ É?

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ Mɔ Akwɛ Gbɔn Dó Wà Azɔ̌ E Mǐ Nɔ Wà Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ É?

Népal

Togo

Grande-Bretagne

Tutoblonunu mǐtɔn nɔ zín Biblu kpo wema livi donu mɔkpan ɖevo lɛ kpo ɖò xwemɛ xwemɛ bo nɔ má ye vɔ̌nu. Mǐ nɔ gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn kpo alaxɔ lɛ kpo bo nɔ kpé nukún dó ye wu. Mǐ nɔ kpé nukún dó mɛ e nɔ wà azɔ̌ ɖò Betɛli lɛ é kpo mɛsɛ́dó afatɔ́n donu mɔkpan lɛ kpo wu, bo nɔ lɛ́ d’alɔ mɛ ɖò adlà j’ayǐ hwenu. Enɛ wutu ɔ, a sixu kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, ‘Nɛ̌ è ka nɔ mɔ akwɛ gbɔn dó wà nǔ enɛ lɛ bǐ?’

Mǐ nɔ byɔ maɖówǒ ǎ, mǐ ka nɔ gbò akwɛ nú mɛ alǒ byɔ agbǎnmɛkwɛ ǎ. Akwɛ e mǐ nɔ dó kpé nukún dó azɔ̌ wɛnɖagbejijla tɔn wu na é tlɛ sukpɔ́ có, mǐ nɔ byɔ akwɛ mɛɖé ǎ. Sín nǔ hú xwè kanweko ɖíe ɔ, Atɔxwɛ wegɔ e tɔ́n é ɖɔ ɖɔ mǐ ɖeji ɖɔ Jehovah wɛ nyí ahwanjɛmɛjitɔ́ mǐtɔn, enɛ wu ɔ, mǐ “na byɔ akwɛ alǒ savo dó byɔ alɔdo mɛɖé tɔn gbeɖé ǎ”; mǐ ka ko wà mɔ̌ kpɔ́n ǎ!​—Matie 10:8.

Nùnina jlǒ ɖagbenɔ lɛ tɔn wɛ nɔ nɔ gudo nú azɔ̌ mǐtɔn. Mɛ gègě nɔ na nùnina, ɖó azɔ̌ Biblu kpinkplɔnmɛ tɔn mǐtɔn nɔ jɛ jí nú ye wutu. Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖesunɔ lɔ nɔ hun xomɛ dó zán hwenu, hlɔnhlɔn, akwɛ, kpo nǔ ɖevo e ye ɖó lɛ é kpo bonu jlǒ Mawu tɔn na dó nyí wiwa ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí. (1 Tan 29:9) Gbàví nùnina tɔn lɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ, bo lɛ́ ɖò kpléɖókpɔ́ mǐtɔn lɛ jí, bɔ mɛ e jló lɛ é sixu sɔ́ nùnina yetɔn lɛ dó ye mɛ. Alǒ è sixu na nùnina gbɔn tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jw.org jí. Mɛ e ma ɖó nǔ ɖě sɔmɔ̌ ǎ, bo cí asúkúsi wamamɔnɔ e sɔ́ gankwɛ kpɛví kpɛví wè dó akwɛgba tɛmpli ɔ tɔn mɛ, bɔ Jezu kpa é ɖɔhun lɛ é wɛ nɔ na akwɛ e è nɔ mɔ é gègě. (Luki 21:1-4) Enɛ wu ɔ, mɛ e jló é ɖebǔ sixu “ɖè akwɛ ɖó vo” hwɛhwɛ bo na “lee é lin gbɔn ɖò ayi tɔn mɛ é.”​—1 Kɔlɛntinu lɛ 16:2; 2 Kɔlɛntinu lɛ 9:7.

Mǐ ɖeji ɖɔ Jehovah na kpó ɖò ayixa mɛ e jló na “sɔ́ dɔkun [yetɔn] lɛ dó sɔ́ [ɛ] sù” lɛ é tɔn sísɛ́ wɛ, bonu ye na nɔ gudo nú azɔ̌ Axɔsuɖuto ɔ tɔn, bonu jlǒ tɔn na sixu nyí wiwa.​—Nùnywɛxó 3:9.

  • Etɛ ka zɔ́n bɔ tutoblonunu mǐtɔn gbɔn vo nú sinsɛn ɖevo lɛ?

  • Nɛ̌ è ka nɔ zán nùnina jlǒ ɖagbenɔ lɛ tɔn gbɔn?