Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

A ka Na Wà Jlǒ Jehovah Tɔn À?

A ka Na Wà Jlǒ Jehovah Tɔn À?

É na cɛ́ nú we nú hwenu e a zán dó kije wema elɔ kpɔ́n na, bo na dó má dó kplékplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn, kplɔ́n nǔ dó nǔwiwa mǐtɔn lɛ wu bo lɛ́ kpɔ́n lee tutoblonunu mǐtɔn nɔ wà nǔ gbɔn ɔ. Mǐ ɖeji ɖɔ enɛ na ko d’alɔ we bɔ a mɔ ɖɔ mǐdɛɛ lɛ wɛ ɖò jlǒ Jehovah tɔn wà wɛ ɖò égbé. Mǐ ɖò wusyɛn dó lanmɛ nú we wɛ ɖɔ a ni kpó ɖò Mawu tuùn d’eji wɛ, nɔ ɖɔ nǔ e kplɔ́n wɛ a ɖè lɛ é nú mɛ e kpò ɖò xwédo towe mɛ lɛ é kpo xɔ́ntɔn towe lɛ kpo, bo nɔ dó gbɛ̌ xá mǐ hwɛhwɛ ɖò kplé Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ jí.—Eble lɛ 10:23-25.

A na mɔ ɖɔ lee a ɖò nǔ kplɔ́n dó Jehovah wu wɛ sɔ́ é ɔ, mɔ̌ jɛn a na mɔ lee é yí wǎn nú we nugbǒ nugbǒ sɔ́ é. Enɛ ɔ na sísɛ́ we, bɔ a na wà nǔ e wu a kpé lɛ é bǐ bo na xlɛ́ wanyiyi e hwiɖesu ɖó n’i é. (1 Jaan 4:8-10, 19) Amɔ̌, nɛ̌ a ka sixu ɖè jlǒ enɛ xlɛ́ ɖò gbɛzinzan towe ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ gbɔn? Etɛwutu tónúsíse nú sɛ́n walɔ ɖagbe tɔn Mawu tɔn lɛ ka nyí lè nú we? Etɛ ka na d’alɔ we, bɔ a na jló na nɔ kpɔ́ xá mǐ bo wà jlǒ Mawu tɔn? Biblu kplɔnmɛtɔ́ towe na hun xomɛ dó ba dò nú xósin enɛ lɛ xá we, bonu hwi kpo xwédo towe kpo ni dó sixu ‘hɛn miɖee ɖò wanyiyi Mawu tɔn mɛ, bo ɖò te kpɔ́n gbɛ̀ mavɔmavɔ.’Judi 21.

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ vɛnavɛna ɖɔ a ni kpó ɖò nukɔn yì wɛ ɖò ali nugbǒ tɔn ɔ jí gbɔn wema elɔ e na bɔ d’ewu ɔ kpinkplɔn gblamɛ . . .