Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛ Ðè Tɛ lɛ ka ɖò Jlǒ Jehovah Tɔn Wà Wɛ ɖò Égbé?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bo gosin akɔ vovo lɛ mɛ. Etɛ ka dɔn akɔ vovo enɛ lɛ ɖó kpɔ́?

Etɛ ka Nyí Jlǒ Mawu Tɔn?

Mawu ba ɖɔ è ni bló bonu mɛ lɛ ni tuùn jlǒ emitɔn ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí. Etɛ ka nyí jlǒ enɛ? Mɛ̌ mɛ̌ é ka ɖò jlǒ enɛ ɔ kplɔ́n mɛ ɖevo lɛ wɛ ɖò égbé?

Mɛ Alɔkpa tɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nyí?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn nabi wɛ a ka tuùn? Etɛ a ka tuùn tawun dó mǐ wu?

Nɛ̌ ka Gbɔn bɔ È Nɔ Ylɔ Mǐ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ?

Ba dò nú hwɛjujɔ e wu mǐ sɔ́ nyikɔ enɛ é atɔn.

Nɛ̌ Nugbǒ Biblu Tɔn ka Lɛ́ Wá Nyí Biba Mɔ Gbɔn?

Nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo ɖeji ɖɔ mǐ ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é dó nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ é jí?

Etɛwu Mǐ ka Ðè Lilɛdogbeɖevomɛ Biblu Tɔn ɖé Tɔ́n?

Etɛ lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn elɔ ka ɖó bɔ é gbɔn vo nú ɖě lɛ?

Etɛ A ka Na Mɔ Ðò Kplé Klisanwun Tɔn Mǐtɔn lɛ Jí?

Mǐ nɔ kpléɖókpɔ́ bo nɔ kplɔ́n Biblu, lobo nɔ lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐɖee. Mǐ na dó doo nú we kpo xomɛhunhun kpo!

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ Mɔ Lè sín Gbɛ̌Dido Xá Klisanwun Hàtɔ́ lɛ mɛ Gbɔn?

Xó Mawu tɔn dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni nɔ dó gbɛ̌ xá hàtɔ́ yetɔn lɛ. Kplɔ́n lè e a sixu mɔ ɖò gbɛ̌ dido mɔhun mɛ lɛ é.

Nɛ̌ Kplé Mǐtɔn lɛ ka Nɔ Nyí Biblo Gbɔn?

A ka ko kàn lee mǐ nɔ bló kplé mǐtɔn lɛ gbɔn é byɔ hwiɖee kpɔ́n à? Mǐ ɖeji ɖɔ nùkplɔnmɛ Biblu tɔn e a na mɔ ɖò finɛ lɛ é na jiwǔ nú we tawun.

Nɛ̌ ka Gbɔn Bɔ Mǐ Nɔ Sɔnǔ Ganji Cobo Nɔ Yì Kplé Lɛ?

Etɛ lee mǐ nɔ sɔnǔ gbɔn é ka nɔ ɖexlɛ́ Mawu? Kplɔ́n nǔ dó nugbodòdó Biblu tɔn e nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ cyan nǔ e mǐ na dó lɛ é wu.

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Sɔnǔ nú Nǔ E Mǐ Na Kplɔ́n Ðò Kplé lɛ Jí É Ganji Gbɔn?

Nǔsisɔ jɛ nukɔn cobo yì kplé mǐtɔn lɛ na d’alɔ we bɔ a na ɖu lè yetɔn tawun.

Etɛ ka Nyí Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn?

Kpɔ́n lee tuto enɛ sixu d’alɔ we bɔ a na sɛkpɔ Mawu, bɔ hwi kpo xwédo towe kpo na lɛ́ vɛ́ d’eji gbɔn é.

Nɛ̌ ka Gbɔn Bɔ Mǐ Nɔ Yì Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Lɛ?

Xwè ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, mǐ nɔ bló kpléɖókpɔ́ taji atɔn. Nɛ̌ a ka sixu ɖu lè kpléɖókpɔ́ enɛ lɛ tɔn gbɔn?

Nɛ̌ Azɔ̌ Yɛhwexóɖiɖɔ Axɔsuɖuta ɔ Tɔn Mǐtɔn ka Nyí Tuto Blona Gbɔn?

Mǐ nɔ xwedó kpɔ́ndéwú e Jezu zé ɖ’ayǐ hwenu e é ɖò ayikúngban jí é. Etɛ ka nyí ɖé lɛ ɖò alɔ kúnnuɖiɖe tɔn enɛ lɛ mɛ?

Etɛ ka Nyí Gbexosinalijitɔ́?

Kúnnuɖetɔ́ ɖé lɛ nɔ zán ganxixo 30, 50, alǒ hú mɔ̌ ɖò azɔ̌ yɛhwexóɖiɖɔ tɔn ɔ mɛ ɖò sun ɖokpo mɛ. Etɛ ka nɔ sísɛ́ ye?

Wemaxɔmɛ Tɛ ka Tíìn nú Gbexosinalijitɔ́ Lɛ

Wemaxɔmɛ bunɔ tɛ ka tíìn nú mɛ e nɔ zán hwenu yetɔn bǐ dó jla Axɔsuɖuto ɔ na lɛ é?

Nɛ̌ Mɛxo Agun Tɔn lɛ ka Nɔ D’alɔ Agun ɔ Gbɔn?

Mɛxo agun tɔn lɛ nyí sunnu e kpé nǔ wu ɖò gbigbɔ sín akpáxwé, bo nɔ kpé nukún dó agun ɔ wu lɛ é. Nɛ̌ ye ka nɔ d’alɔ agun ɔ gbɔn?

Etɛ Devizɔwatɔ́ Sinsɛnzɔ́wiwa Tɔn lɛ ka Nɔ Wà Ðò Agun Mɛ?

Devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ nɔ d’alɔ bɔ nǔ lɛ nɔ yì lyɛ̌ngbelyɛ̌ngbe ɖò agun ɔ mɛ. Kplɔ́n nǔ dó lee mɛ bǐ nɔ ɖu azɔ̌ yetɔn sín lè gbɔn é wu.

Nɛ̌ Nukúnkpénùwùtɔ́ Lɛdo Tɔn lɛ ka Nɔ D’alɔ Mǐ Gbɔn?

Etɛwu nukúnkpénùwùtɔ́ tomɛyitɔ́ lɛ ka nɔ yì ba agun lɛ kpɔ́n? Nɛ̌ a ka sixu ɖu lè yetɔn hwenu e ye na wá ba agun ɔ kpɔ́n é gbɔn?

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ D’alɔ Nɔví Mǐtɔn E Jí Adlà Jɛ lɛ É Gbɔn?

Enyi adlà j’ayǐ ɔ, mǐ nɔ yawǔ bló tuto bo nɔ d’alɔ mɛ e awě ɔ xò lɛ é ɖò agbaza kpo gbigbɔ kpo sín alixo. Gbɔn nɛ̌ é?

Mɛ̌ ka Nyí Deví Gbejinɔtɔ́, Ayiɖotenanɔ Ɔ?

Jezu d’akpá ɖɔ emi na ɖè deví e na nɔ na nùɖuɖu gbigbɔ mɛ tɔn ahwanvu emitɔn lɛ dó hwetɔnnu é. Nɛ̌ é ka wà enɛ gbɔn?

Nɛ̌ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ ka Nɔ Wà Azɔ̌ Gbɔn Égbé?

Xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, kplékplé kpɛví mɛxo lɛ kpo mɛsɛ́dó lɛ kpo tɔn ɖé wɛ wà azɔ̌ hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ ɖɔhun nú agun Klisanwun tɔn ɔ. Nɛ̌ é ka nɔ nyí gbɔn égbé?

Etɛ ka Nɔ Nyí Betɛli?

Fí bunɔ e è sɔ́ nǔ taji hugǎn ɖé ɖó nukɔn bo ɖò nyinya ɖè wɛ é wɛ Betɛli nyí. Kplɔ́n nǔ dó mɛ e nɔ wà devizɔ́ ɖò finɛ lɛ é wu.

Azɔ̌ Tɛ È ka Nɔ Wà Ðò Alaxɔ Mɛ?

Mɛ ɖebǔ e jló ɔ sixu wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ ɖebǔ. Mǐ byɔ we ɖɔ a ni wà mɔ̌!

Nɛ̌ È ka Nɔ Wlan Wema Mǐtɔn lɛ Bo Lilɛ Dó Gbè Ðevo Mɛ Gbɔn?

Mǐ nɔ bló wema lɛ dó gbè nǔ hú 600 mɛ. Etɛwu mǐ ka nɔ jɛ tagba sɔmɔ̌?

Nɛ̌ Mǐ ka Nɔ Mɔ Akwɛ Gbɔn Dó Wà Azɔ̌ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ Tɔn Mǐtɔn?

Etɛ ka zɔ́n bɔ tutoblonunu mǐtɔn gbɔn vo nú sinsɛn ɖevo lɛ ɖò lee é nɔ mɔ akwɛ gbɔn dó wà nǔ na é linu?

Etɛwu Mǐ ka Nɔ Gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuta ɔ Tɔn Lɛ?

Etɛwu è ka nɔ ylɔ fí e mǐ nɔ sɛ̀n Mawu ɖè lɛ é ɖɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuta ɔ Tɔn lɛ? Kplɔ́n nǔ dó lee xɔ enɛ lɛ e ɖò jlɛ̌ jí é nɔ d’alɔ agun mǐtɔn lɛ gbɔn é.

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Kpé Nukún Dó Kpléxɔ Axɔsuɖuta ɔ Tɔn Wu Gbɔn?

Kpléxɔ Axɔsuɖuta ɔ Tɔn e wu è kpé nukún dó ganji é nɔ kpa susu nú Mawu mǐtɔn. Tito tɛ lɛ è ka bló bo na dó sixu kpé nukún dó Kpléxɔ Axɔsuɖuta ɔ Tɔn e ɖò xá mǐtɔn mɛ lɛ é wu?

Nɛ̌ Mǐ ka Sixu Ðu Lè Wemasɛxwetɛn Kpléxɔ Axɔsuɖuta ɔ Tɔn Gbɔn?

A ka jló na ba dò nú nùɖé lɛ bonu nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Biblu tɔn towe na jɛji à? Yì kpɔ́n wemasɛxwetɛn Kpléxɔ Axɔsuɖuta ɔ Tɔn tɔn!

Etɛ È ka Sixu Mɔ Ðò Tɛn Internet Tɔn Mǐtɔn Jí?

A hɛn ɔ, a na kplɔ́n nǔ dó mɛ alɔkpa e mǐ nyí é kpo nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é kpo wu, bo na lɛ́ mɔ xósin nú nǔ e a nɔ kanbyɔ dó Biblu wu lɛ é.

A ka Na Wà Jlǒ Jehovah Tɔn À?

Jehovah Mawu yí wǎn nú we tawun. Nɛ̌ a ka sixu xlɛ́ ɖɔ a ba na hɛn xomɛ Tɔn hun ɖò gbɛzinzan towe ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ gbɔn?