Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 89

Nǔ Kpinkplɔn Mɛ Ðò Pelée Ðò Judée Li Jí

Nǔ Kpinkplɔn Mɛ Ðò Pelée Ðò Judée Li Jí

LUKI 17:1-10 JAAN 11:1-16

  • LEE AFƆKLƐ́NNÚ NYÍNYÍ NYLA SƆ́ É

  • SƆ́ HWƐ KƐ MƐ BO ÐI NǓ

Jezu nɔ xá e ɖò “Judɛ́ɛn tɔ̀ gudo” bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ Pelée é mɛ nú táan ɖé. (Jaan 10:40) Dìn ɔ, é gbɔn tofɔligbé bo tunta Jeluzalɛmu.

Jezu ɖokponɔ wɛ zɔn ǎ. Ahwanvu tɔn lɛ ɖò yiyi xá ɛ wɛ, gɔ́ nú ‘ahwan gègě’ ɖé, kaka jɛ tokwɛyitɔ́ lɛ kpo gbɛnyanyazántɔ́ lɛ kpo jí. (Luki 14:25; 15:1) Falizyɛn lɛ kpo sɛnkplɔnmɛtɔ́ ɖěɖee mɔ xó ɖɔ dó xó e ɖɔ wɛ Jezu ɖè lɛ é kpo nǔ e wà wɛ é ɖè lɛ é kpo wu é kpo lɔmɔ̌ ɖò finɛ. Nǔ gègě wɛ ye ɖó bo na lin nǔ kpɔ́n d’eji dìn e Jezu dó lǒ dó lɛngbɔ̌ e bú é kpo nyaví ɖuvanɔ ɔ kpo wu, bo lɛ́ dó lǒ dó dɔkunnɔ ɔ kpo Lazáa kpo wu é.​—Luki 15:2; 16:14.

Vlafo xómɔɖɔdómɛwu mɛ e klán gbè xá Jezu lɛ é tɔn kpo mɛcako yetɔn kpo wɛ é na ko flín, bo sɔ́ ayi ɖó ahwanvu tɔn lɛ jí dìn. É vɔ́ nǔ e é ko kplɔ́n mɛ ɖ’ayǐ ɖò Galilée é ɖé lɛ jí gbɔn.

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Jezu ɖɔ: “Mɛ dɔn dó nǔ nyanya mɛ sixu hán ǎ; amɔ̌, heelu mɛ e na dɔn mɛ dó nǔ nyanya mɛ é . . . Mi bo cɔ́ miɖée! Enyi nɔví towe hu hwɛ hǔn, gbɛ̌ nǔ n’i; enyi é ka lɛkɔ sín hwɛ tɔn lɛ gudo hǔn, sɔ́ kɛ ɛ. É na bo hu hwɛ dó we azɔn tɛnwe ɖò kéze ɖokpo ɔ mɛ, lobo wá gɔ̌n towe azɔn tɛnwe mɔ̌, bo ɖɔ nú we ɖɔ: ‘Nǔ e un wà nyì dò nú we ɔ vɛ́ nú mì’ hǔn, sɔ́ kɛ ɛ.” (Luki 17:1-4) Piyɛ́ɛ ko kàn nǔ byɔ Jezu ɖ’ayǐ dó hwɛsɔkɛ mɛ azɔn tɛnwe jí, bɔ xó enɛ e Jezu ɖɔ gbɔn gudo é sixu flín i.​—Matie 18:21.

Ahwanvu lɛ ka kpéwú bo wà nǔ sɔgbe xá xó e Jezu ɖɔ é à? Hwenu e ye ɖɔ nú Jezu ɖɔ, “Dǒ nùɖiɖi nùɖiɖi jí nú mǐ” é ɔ, é na ganjɛwu ye ɖɔ: “Enyi nùɖiɖi mitɔn na bo sɔ atínkwín kpɛví ɖé, bonu mi ɖɔ nú atín elɔ ɖɔ: ‘Hɔn hwiɖée bo yì tunte ɖò xù mɛ’ ɔ, é na sè gbè nú mi.” (Luki 17:5, 6) Nugbǒ ɔ, nùɖiɖi e ɖò bǎ ɖé mɛ é sixu wà nǔ ɖaxó ɖaxó lɛ.

Jezu zɔ́n d’eji bo kplɔ́n nǔ mɛ dó lee mɛɖesɔhwe kpo jlɛjininɔ kpo ɖò taji sɔ́ é wu, bo ɖɔ nú mɛsɛ́dó lɛ ɖɔ: “Mɛ̌ ka ɖò mi mɛ, bo na ɖó mɛsɛntɔ́ ɖokpo, bɔ é nɔ lɛ̀ gle n’i, abǐ é nɔ nyì kanlin n’i, bo na gosin gle mɛ wá xwé, bɔ mɛ ɔ na ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Yawu wá jinjɔn ayǐ bo ɖu nǔ?’ Eǒ; é nyɔ́ wà ɔ, ɖɔ wɛ é na ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Blǒ nùɖuɖu nú mì, bo huzu kàn bo sɛ̀n mì kaka nú ma ɖu nǔ, bonu ma nu ahan; enɛ ɔ gudo ɔ, hwi lɔ na wá ɖu nǔ, bo nu ahan.’ Mɛsɛntɔ́ ɔ ka bló nǔ e é zɔ́n ɛ lɛ bǐ ɔ, gǎn ɔ na dokú tɔn n’i wɛ à? Mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi mi lɔmɔ̌ mi wà nǔ e Mawu zɔ́n mi lɛ bǐ hǔn, mi ɖɔ: ‘Mɛsɛntɔ́ kpowun wɛ mǐ nyí; nǔ e mǐ ɖó na wà é jɛn mǐ wà.’”​—Luki 17:7-10.

Mawu sɛntɔ́ ɖokpo ɖokpo ɖó na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e zɔ́n bɔ Mawu sín nǔ lɛ sísɔ́ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ ɖò taji é wu. Hú mɔ̌ ɔ, mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na flín wǔ e è jɔ ɛ, b’ɛ ɖò xwédo Mawu tɔn mɛ bo ɖò sinsɛn ɛ wɛ é.

É cí ɖɔ ɖò enɛ gudo zaan ɔ, wɛnsagun e Mali kpo Mata kpo sɛ́dó é wá. Nɔví nyɔnu Lazáa tɔn lɛ wɛ nú ye, bɔ ye nɔ nɔ Betaníi ɖò Judée. Wɛnsagun ɔ ɖɔ: “Aklunɔ, xɔ́ntɔn towe vívɛ́ná ɔ ɖò azɔn jɛ wɛ.”​—Jaan 11:1-3.

Jezu sè ɖɔ xɔ́ntɔn emitɔn Lazáa ɖò azɔn jɛ wɛ syɛnsyɛn có, wǔ kú i zɛ xwé wu ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é ɖɔ: “Kú wɛ na ɖu ɖò azɔn elɔ jí ǎ; é na ɖè susu Mawu tɔn xlɛ́, bɔ Mawu ví ɔ na xɔ susu gbɔn gbla tɔn mɛ.” É lɛ́ nɔ tò e mɛ é ɖè é nú azǎn wè d’eji, bo wá ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi nú mǐ na lɛkɔ yì Judée.” Ye gbɛ́ bo ɖɔ: “Mɛ̌si, ayisɔnmɔ tófí jɛn wɛ Judéenu lɛ ja huhu we gbé kpodo awinnyaglo kpo ɖò dɔ̌n, bɔ a na lɛ́ lɛkɔ yì dɔ̌n à?”​—Jaan 11:4, 7, 8.

Jezu ka yí gbè bo ɖɔ: “Ganxixo wěwè wɛ ɖò kéze ɖokpo mɛ; enyi mɛɖé ɖò yiyi wɛ kéze ɔ, é nɔ klɛ́n afɔ ǎ, ɖó gbɛmɛ nɔ zawě. É ka nyí zǎnmɛ wɛ é ɖò yiyi wɛ ɔ, é nɔ klɛ́n afɔ, ɖó weziza  ɖò éɖesunɔ mɛ ǎ.” (Jaan 11:9, 10) Ðiɖɔ wɛ Jezu na ko ɖè ɖɔ hwenu e Mawu sɔ́ ɖó te nú sinsɛnzɔ́ emitɔn é kún ko fó ó. Cobonu é ka na fó ɔ, Jezu ɖó na zán táan kpɛ e kpò n’i é mlɛ́mlɛ́.

Jezu ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Xɔ́ntɔn mǐtɔn Lazáa ɖò amlɔ dɔ́ wɛ; un na yì fɔ́n ɛ.” Ðó ahwanvu lɛ lin ɖɔ gbigbɔjɛ wɛ Lazáa ɖè kpowun bo na wá fɔ́n wutu ɔ, ye ɖɔ: “Aklunɔ, enyi ɖɔ amlɔ dɔ́ wɛ jɛn é ɖè ɔ, azɔn tɔn na gbɔ.” Jezu ka ɖɔ nyì wɛn nú ye ɖɔ: “Lazáa kú . . . Mi bo nú mǐ na yì gɔ̌n tɔn.”​—Jaan 11:11-15.

Ðó Tɔmáa mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ è sixu hu Jezu ɖò Judée, bo ka jló na nɔ gudo tɔn wutu ɔ, é byɔ ahwanvu gbɛ̌ tɔn lɛ ɖɔ: “Mi nú mǐ lɔmɔ̌ na xwedó è hɛn yì, bo na yì kú xá ɛ.”​—Jaan 11:16.