Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 118

Nǔdindɔn Dó Mɛ E Na Nyí Nǔɖaxó É Jí

Nǔdindɔn Dó Mɛ E Na Nyí Nǔɖaxó É Jí

MATIE 26:31-35 MAKI 14:27-31 LUKI 22:24-38 JAAN 13:31-38

  • JEZU KPLƆ́N NǓ MƐ DÓ TƐNMƐ HWINHWLƐN WU

  • È ÐƆ Ð’AYǏ ÐƆ PIYƐ́Ɛ NA GBƐ́ JEZU

  • WANYIYI NƆ ÐÈ AHWANVU JEZU TƆN LƐ XLƐ́

Ðò gbadanu gudo tɔn e Jezu nɔ kpɔ́ xá mɛsɛ́dó tɔn lɛ cobo kú é ɔ, é kplɔ́n nǔ titewungbe ɖé ye dó mɛɖesɔhwe jí gbɔn afɔ kiklɔ́ nú ye gblamɛ. Etɛwu enɛ ka sɔgbe? Gǎnmaɖó e ye ɖexlɛ́ é wutu wɛ. Ye ko zé yeɖée jó nú Mawu, amɔ̌, mɛ e na nyí nǔɖaxó ɖò ye mɛ é kpó ɖò ayi mɛ ɖu nú ye wɛ. (Maki 9:33, 34; 10:35-37) Gǎnmaɖó enɛ lɛ́vɔ tɔ́n ɖò gbadanu enɛ.

Mɛsɛ́dó lɛ “jɛ nǔ dɔn jí kpo adǎn kpo ɖò yeɖée tɛntin, ɖɔ mɛ̌ ka ɖó na nyí nǔɖaxó ɖò emi mɛ à jí.” (Luki 22:24) Kpɔ́n lee wǔ na ko kú Jezu sɔ hwenu e é mɔ ye bɔ ye ko lɛ́ jɛ nǔ dɔn jí é! Etɛ é ka wà?

Jezu bɛ́ jlɛ dó mɛsɛ́dó lɛ jí ɖó linlin yetɔn kpo nǔwiwa yetɔn kpo wu ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é ɖó suúlu bo kplɔ́n nǔ ye bo ɖɔ: “Togun e ma nyí Jwifu ǎ lɛ sín axɔsu lɛ nɔ kpa acɛ gannaganna nú ye, bɔ mɛ e nyí gǎn lɛ nɔ ba ɖɔ è ni ylɔ emi ɖɔ ‘Ðagbewatɔ́.’ Loɔ, nǔ na nyí mɔ̌ ɖò mǐdɛɛ lɛ mɛ ǎ . . . Ðò mɛ e ɖò nǔ ɖu wɛ é kpodo mɛ e ɖò mɛ sɛ̀n wɛ ɔ kpan mɛ ɔ, mɛ̌ wɛ hugǎn mɛ ɖě?” Enɛ gudo ɔ, Jezu flín kpɔ́ndéwú e é zé ɖ’ayǐ nú ye hwɛhwɛ é ye, bo ɖɔ: “É ɖò mɔ̌ có, nyɛ ka ɖò mi mɛ mɛsɛntɔ́ ɖɔhun.”​—Luki 22:25-27.

Nǔjɛdo lɛ hán ɖò mɛsɛ́dó lɛ wu ǎ có, ye nɔ kpɔ́ xá Jezu ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn gègě mɛ. Enɛ wu ɔ, é ɖɔ: “Un sɔ́ axɔsuɖuto ɔ ɖó te nú mi, lee Tɔ́ cé sɔ́ ɖó te nú nyɛ gbɔn é.” (Luki 22:29) Sunnu enɛ lɛ xwedó Jezu kpo gbejininɔ kpo. É na jiɖe ye ɖɔ gbɔn akɔjijɛ xá ye gblamɛ ɔ, ye na byɔ Axɔsuɖuto ɔ mɛ bo na ɖu axɔsu xá emi.

Mɛsɛ́dó lɛ ɖó nukúnɖiɖo jiwǔ enɛ có, ye kpó ɖò agbaza mɛ bo kpó ɖò hwɛhutɔ́ nyí wɛ. Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: “Satáan byɔ mi, bo na fún mi lee è nɔ fún jinukún gbɔn é.” (Luki 22:31) É lɛ́vɔ gb’akpá nú ye ɖɔ: “Mi bǐ sésé wɛ na hɔn jó mì dó ɖò zǎn elɔ mɛ. Ðó è ko wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɖɔ: ‘Un na hu lɛngbɔnyitɔ́ ɔ, bɔ lɛngbɔ̌ lɛ bǐ na gbado.’”​—Matie 26:31; Zakalíi 13:7.

Piyɛ́ɛ gbɛ́ kpodo jiɖiɖe kpo bo ɖɔ: “Enyi mɛ ɖě lɛ bǐ na bo hɔn jó we dó ɔ, nyɛ na jó we dó gbeɖé ǎ.” (Matie 26:33) Jezu ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ cobonu kokló na kɔ́ así azɔn wè zǎn enɛ mɛ ɔ, é na gbɛ́ ɖɔ é kún tuùn emi ó. É ɖò mɔ̌ có, Jezu ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Un savo nú Mawu ɖó ta towe mɛ, bonu nùɖiɖi ma wá hwedo we ó. Hwenu e a ka na lɛkɔ wá gɔ̌n ce ɔ, dǒ wusyɛn lanmɛ nú nɔví towe lɛ.” (Luki 22:32) Amɔ̌, Piyɛ́ɛ ɖɔ kpo adɔgbigbo kpo ɖɔ: “É na bo byɔ ɖɔ ma yì kú xá we ɔ, un na gbɛ́ gbeɖé ɖɔ un kún tuùn we ó ǎ.” (Matie 26:35) Mɛsɛ́dó ɖě lɛ lɔ ɖɔ xó ɖokpo ɔ.

Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Un sɔ́ ɖò mi gɔ́n na nɔ wɛ gègě ɖé ǎ. Mi na ba mì. Xó ɖokpo e un ko ɖɔ nú Jwifugán lɛ ɔ ɖɔ nú mi lɔmɔ̌ wɛ un ɖè. É wɛ nyí ɖɔ: ‘Fí e un xwè ɔ, mi ɖě sixu yì ǎ.’” Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Un ɖò sɛ́n yɔyɔ̌ ɖokpo na mi wɛ: mi yí wǎn nú miɖée. Mi ɖó na yí wǎn nú miɖée lee un yí wǎn nú mi gbɔn é. Wanyiyi e mi na ɖó nú miɖée ɔ, wɛ na ɖexlɛ́ mɛ lɛ bǐ ɖɔ mi nyí ahwanvu ce nugbǒ.”​—Jaan 13:33-35.

Ee Piyɛ́ɛ sè bɔ Jezu ɖɔ ɖɔ emi kún sɔ́ ɖò ye gɔ́n na nɔ wɛ gègě ɖé ó é ɔ, é kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Aklunɔ, fitɛ a ka xwè?” Jezu yí gbè n’i ɖɔ: “Fí e un xwè ɔ, a sixu xwedó mì yì dìn ǎ; loɔ, é ko wá yá ɔ, a na xwedó mì yì.” É kpaca Piyɛ́ɛ, b’ɛ ɖɔ: “Aklunɔ, etɛwutu un ma ka sixu xwedó we yì dìn ǎ? Un ɖò gbesisɔmɛ, bo na kú ɖó ta towe mɛ.”​—Jaan 13:36, 37.

Dìn ɔ, Jezu ɖɔ xó dó hwenu e é sɛ́ mɛsɛ́dó lɛ dó wɛnɖagbe jla gbé ɖò Galilée, bɔ ye ma hɛn ganɖɔkɛn alǒ glo ǎ é wu. (Matie 10:5, 9, 10) É kanbyɔ ye ɖɔ: “Mi jɛ nùɖé dò wɛ à?” Ye yí gbè n’i ɖɔ: “Éǒ, mǐ jɛ nǔ ɖebǔ dò ǎ.” Amɔ̌, etɛ ye ka  ɖó na bló ɖò azǎn e ɖò nukɔn ja lɛ é mɛ? Jezu na alixlɛ́mɛ ye bo ɖɔ: “Mɛɖé ɖó akwɛkpo hǔn, ni sɔ́ hɛn; mɛɖé ɖó nùbyɔɖutɔ́glo hǔn, ni sɔ́ hɛn; mɛ e ma ka ɖó hwǐ ǎ é ɔ, ni sà awu tɔn dó xɔ na. Ðó ma ɖɔ nú mi: nǔ elɔ e è wlan ɔ ɖó na jɛ dó jǐ ce. ‘È lɛ́n ɛ dó dakaxotɔ́ lɛ sín ahwan mɛ.’ Nǔ e è wlan dó wǔ ce lɛ ɖó na jɛ.”​—Luki 22:35-37.

Hwenu e è na xwè Jezu nyì atín wu gɔ́ nú nǔnyanyawatɔ́ lɛ, alǒ dakaxotɔ́ lɛ é xó ɖɔ wɛ é ɖè. Nǔ enɛ jɛ gudo ɔ, è na doya nú ahwanvu tɔn lɛ syɛnsyɛn. Ye mɔ ɖɔ emi ko ɖò gbesisɔmɛ na, bo ɖɔ: “Aklunɔ, hwǐ wè ɖíe ɖò fí è.” É yí gbè nú ye ɖɔ: “É ko kpé.” (Luki 22:38) Hwǐ wè e ɖò ye sí lɛ é na hun ali nú Jezu ɖò malin-malin mɛ, b’ɛ na kplɔ́n nǔ taji ɖevo ye.