Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 69

Mɛ̌ ka Nyí Tɔ́ Yetɔn? Ablaxamu Abǐ Awovi?

Mɛ̌ ka Nyí Tɔ́ Yetɔn? Ablaxamu Abǐ Awovi?

JAAN 8:37-59

  • JWIFU LƐ ÐƆ ÐƆ ABLAXAMU WƐ NYÍ TƆ́ EMITƆN

  • JEZU KO TÍÌN JƐ NUKƆN NÚ ABLAXAMU

Jezu kpó ɖò nugbǒ taji lɛ kplɔ́n mɛ wɛ hwenu e é wá Azavaxwe ɔ tɛnmɛ ɖò Jeluzalɛmu é. “Ablaxamu ví wɛ mǐ nyí, mǐ nɔ mɛɖé kannu kpɔ́n gbeɖé ǎ,” wɛ Jwifu e ɖò xwè ɔ tɛnmɛ é ɖé lɛ ɖɔ n’i kɛɖɛ. Jezu ka yí gbè nú ye ɖɔ: “Un tuùn ɖɔ Ablaxamu ví wɛ mi nyí nugbǒ; loɔ, mi ɖò biba na hu mì wɛ, ɖó mi ɖi nǔ nú xó ce lɛ ǎ wutu. Nǔ e un mɔ ɖò Tɔ́ ce gɔ́n ɔ ɖɔ wɛ un ɖè; mi lɔmɔ̌ ka ɖò nǔ e mi sè ɖò tɔ́ mitɔn nu ɔ bló wɛ.”​—Jaan 8:33, 37, 38.

Nǔ e ɖɔ wɛ Jezu ɖè é ɖò wɛn: Tɔ́ éyɛtɔn gbɔn vo nú yedɛɛ lɛ tɔn. Ðó Jwifu lɛ tuùn nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè é ǎ wutu ɔ, ye vɔ́ nǔ e ye ɖɔ é ɖɔ: “Ablaxamu wɛ nyí tɔ́ mǐtɔn.” (Jaan 8:39; Ezayíi 41:8) Kúnkan tɔn wɛ ye nyí nugbǒ. Enɛ wu ɔ, ye lin ɖɔ emi ɖó nùɖiɖi ɖokpo ɔ xɔ́ntɔn Mawu tɔn Ablaxamu ɖɔhun.

É ɖò mɔ̌ có, Jezu na sìnkɔn e d’abaɖa é ɖé bo ɖɔ: “Enyi Ablaxamu ví wɛ mi ko nyí nugbǒ ɔ, mi na ko nɔ wà nǔ Ablaxamu ɖɔhun.” Nugbǒ ɔ, vǐ jɔ vǐ nɔ wà nǔ tɔ́ tɔn ɖɔhun wɛ. Jezu ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Amɔ̌, dìn ɔ, nyɛ ka ɖɔ nugbǒ e un sè ɖò Mawu nu ɔ nú mi; có mi ka lɛ́ ɖò biba na hu mì wɛ; Ablaxamu ka wà nǔ mɔhunkɔtɔn ɖě ǎ.” Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ xókpacamɛ elɔ: “Nǔ e tɔ́ mitɔn wà ɔ wà wɛ jɛn mi ɖè.”​—Jaan 8:39-41.

Jwifu lɛ ka sɔ́ lɛ́ wlí mɛ e xó ɖɔ wɛ Jezu ɖè é ǎ. Ye zyan vǎ d’eji ɖɔ vǐ jɔ vǐ wɛ emi nyí, bo ɖɔ: “Mǐ nyí agaví ǎ; Mawu wɛ nyí Tɔ́ ɖokpo géé e mǐ ɖó é.” Amɔ̌, Mawu jɛn ka nyí Tɔ́ yetɔn dóó à? Jezu ɖɔ: “Nú Mawu jɛn nyí Tɔ́ mitɔn nugbǒ ɔ, mi na ko yí wǎn nú mì, ɖó Mawu gɔ́n wɛ un gosin bo wá. Jlǒ nyɛɖesunɔ tɔn mɛ wɛ un wá dó ǎ; loɔ, é wɛ sɛ́ mì dó.” Jezu wá kàn nùɖé byɔ bo lɛ́ na sìn tɔn, é ɖɔ: “Etɛwu mi ma ka mɔ nǔ jɛ xó ce lɛ wu ǎ? Ðó xó ce nɔ vɛ́ sè nú mi.”​—Jaan 8:41-43.

Jezu tɛnkpɔn bo na ɖè nǔ e nùmaɖi yetɔn na hɛn wá lɛ é xlɛ́. Amɔ̌ dìn ɔ, é ɖɔ nyì wɛn ɖɔ: “Awovi wɛ nyí tɔ́ mitɔn, bɔ nǔ e nɔ jló è lɛ wiwa wɛ nɔ mya nukún nú mi.” Mɛ alɔkpa tɛ tɔ́ yetɔn ka nyí? Jezu ɖè è xlɛ́ céɖécéɖé bo ɖɔ: “Mɛhutɔ́ wɛ é ko nyí sín dò, é yí wǎn nú nugbǒ ǎ.” Jezu lɛ́vɔ ɖɔ: “Mɛ e nyí Mawu tɔn ɔ, Mawuxó wɛ é nɔ ɖótó; midɛɛ lɛ ɔ, mi ka nɔ ɖótó Mawuxó ɔ ǎ, ɖó mi nyí étɔn ǎ wu.”​—Jaan 8:44, 47.

Hwɛɖónúmɛ enɛ sìn xomɛ nú Jwifu lɛ, bɔ ye ɖɔ: “Ee mǐ ɖɔ Samalíinu wɛ a nyí, bɔ yɛ nyanya ɖò jǐ towe é ɔ, a ma mɔ ɖɔ hwɛ mǐtɔn jɔ à?” Wǎn e ye gbɛ́ nú Jezu é ɖexlɛ́ wɛ ye ɖè bo ylɔ ɛ ɖɔ “Samalíinu.” Amɔ̌, Jezu kpɔ́n dɔ̌n nú zun yetɔn ǎ, bo ɖɔ: “Yɛ nyanya ɖě ɖò jǐ ce ǎ; Tɔ́ ce sɔ́ sù wɛ un ɖè, bɔ midɛɛ lɛ ka ɖò hɛ̌n dó mì wɛ.” Nǔ d’ayihun e xó enɛ ma nyí ǎ é tɔ́n ɖò akpá elɔ e kpaca mɛ bɔ Jezu dó é mɛ: “Enyi mɛɖé sè xó ce, bo bló ɖ’eji ɔ, mɛ ɔ na kú gbeɖé ǎ.” Ðiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ mɛsɛ́dó lɛ kpo mɛ ɖevo e xwedó è lɛ é kpo kún na kú gbeɖé ó ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye na kú kú e è ma sɔ́ na fɔ́n ǎ, b’ɛ nyí “kú wegɔ ɔ” é gbeɖé ǎ ɖɔ wɛ é ɖè.​—Jaan 8:48-51; Nǔɖexlɛ́mɛ 21:8.

Amɔ̌, Jwifu lɛ zé xó e Jezu ɖɔ é ɖó blǔju mɔ̌, bo ɖɔ: “Mǐ mɔ dìn ɖɔ yɛ nyanya wɛ ɖò jǐ towe nugbǒ; Ablaxamu ko kú wá yì, bɔ gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ bǐ ko kú, hwɛ ka wá ɖɔ dìn ɖɔ: ‘Enyi mɛɖé sè xó ce bo bló ɖ’eji ɔ, mɛ ɔ na kú gbeɖé ǎ.’ Hwɛ hugǎn tɔ́gbó mǐtɔn Ablaxamu wɛ à? . . . Mɛ̌ a ka nɔ sɔ́ hwiɖée dó mɔ?”​—Jaan 8:52, 53.

É ɖò wɛn ɖɔ ɖiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ emi wɛ nyí Mɛsiya ɔ. Amɔ̌, é na nǔ e ye kanbyɔ dó mɛ nahun e é nyí é wu é sín sìnkɔn tlɔlɔ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é ɖɔ: “Enyi nyɛɖesu wɛ nɔ sɔ́ nyɛɖée sù ɔ, susu ce na xɔ akwɛ ǎ. Tɔ́ ce wɛ ka nɔ sɔ́ mì sù. Mi ɖíe ka ɖɔ é wɛ nyí Mawu nú emi è, có mi ka tuùn i ǎ;  nyɛ ɔ, un tuùn i. Enyi un ɖɔ un kún tuùn i ó ɔ, un na nyí nùvúɖótɔ́ mi ɖɔhun.”​—Jaan 8:54, 55.

Dìn ɔ, Jezu lɛkɔ wá kpɔ́ndéwú tɔ́gbó yetɔn gbejinɔtɔ́ ɔ tɔn jí bo ɖɔ: “Awǎjijɛ ɖaxó wɛ nyí nú tɔ́gbó mitɔn Ablaxamu, ɖó é ɖò nukún ɖó wìwá ce wɛ; é ka mɔ nugbǒ, bɔ xomɛ hun i.” Nugbǒ ɔ, nǔ e Ablaxamu ɖi nú akpá e Mawu dó é zɔ́n bɔ é ɖó nukún Mɛsiya ɔ sín wìwá. “A ko ɖó xwè kanɖé wǒ (50) vɔ́vɔ́ ǎ, bo ka mɔ Ablaxamu à?” wɛ Jwifu e ma ɖi nǔ ǎ lɛ é ɖɔ. Jezu ka na sìnkɔn ye bo ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: cobonu Ablaxamu na jɔ ɔ, nyɛ ko tíìn.” Gbɛ̀ e é nɔ ɖò jixwé bo nyí wɛnsagun cobo wá nyí gbɛtɔ́ ɖò ayikúngban jí é xó ɖɔ wɛ é ɖè.​—Jaan 8:56-58.

Ðɔ e Jezu ɖɔ ɖɔ emi ko tíìn hwɛ̌ có Ablaxamu wá jɔ é sìn xomɛ nú Jwifu lɛ bɔ ye jɛma bo na nyì awinnyaglo dó è. Amɔ̌, Jezu gosin finɛ wuyɛyɛ̌-afɔyɛ́yɛ́.