Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 67

“È Sè Bɔ Mɛɖé Ðɔ Xó Nya Enɛ Ðɔhun Gbeɖé Kpɔ́n Ǎ”

“È Sè Bɔ Mɛɖé Ðɔ Xó Nya Enɛ Ðɔhun Gbeɖé Kpɔ́n Ǎ”

JAAN 7:32-52

  • È SƐ́ SƆJA LƐ DÓ ÐƆ YE NI WLÍ JEZU

  • NIKODƐMU ÐƆ XÓ DÓ JEZU NU

Jezu kpó ɖò Jeluzalɛmu ɖó Azavaxwe ɔ wutu. É víví n’i ɖó “mɛ gègě ɖò agun ɔ mɛ bo ɖi nǔ n’i.” É ɖò mɔ̌ có, nǔ enɛ víví nú sinsɛngán lɛ ǎ. Ye sɛ́ mɛ dó ɖɔ è ni yì wlí i. (Jaan 7:31, 32) Amɔ̌, Jezu ba na sɔ́ éɖée hwla ǎ.

É nyɔ́ wà ɔ, Jezu cí Jeluzalɛmu bo nɔ ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖò agbawungba, bo nɔ ɖɔ: “Hwenu kpɛɖé jɛn kpò, bɔ un na dó nɔ mi mɛ; enɛ gudo ɔ, un na lɛkɔ yì mɛ e sɛ́ mì dó ɔ gɔ́n. Mi na ba mì, mi ka na mɔ mì ǎ; ɖó mi na sixu wá fí e un ɖè ɔ ǎ.” (Jaan 7:33, 34) Jwifu lɛ mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè ɔ mɛ ǎ, enɛ wu ɔ, ye ɖɔ ɖò yeɖée tɛntin ɖɔ: “Fitɛ nya elɔ ka jló na yì, bɔ mǐ ma sɔ́ na mɔ ɛ ǎ? É jló na yì gɔ́ nú Jwifu e gbakpé [Glɛkinu] lɛ mɛ lɛ, bo na kplɔ́n nǔ [Glɛkinu] lɛ wɛ à? Bɔ etɛ na ɖɔ wɛ é ka ɖè bo ɖɔ: ‘Mi na ba mì, mi ka na mɔ mì ǎ, ɖó mi na sixu wá fí e un ɖè ɔ ǎ.’” (Jaan 7:35, 36) É ɖò mɔ̌ có, kú e na kú wɛ Jezu ɖè bo na wá fɔ́n dó jixwé é wu ɖɔ xó dó wɛ é ɖè, kɛntɔ́ tɔn lɛ ka sixu xwedó è yì dɔ̌n ǎ.

Azǎn tɛnwe e è nɔ ɖu xwè ɔ xɔ é wá vivɔnu. Ðò xwè ɔ sín azǎn ɖokpo ɖokpo gbè zǎnzǎn ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖé nɔ kɔn sìn e è dun ɖò Silowée Tɔ̀ mɛ é dó dò ɖé mɛ b’ɛ nɔ sà yì vɔsakpe ɔ kɔn. Vlafo bo na dó flín aca enɛ mɛ lɛ ɔ, Jezu súxó bo ɖɔ: “Sinnugblá sìn mɛɖé hǔn, ni wá gɔ̌n ce bo wá nu sìn. Lee Mawuxówema ɔ ko ɖɔ gbɔn ɔ, mɛ e ɖi nǔ nú mì ɔ, na huzu tɔjɔtɛn e mɛ sìn e nɔ na gbɛ̀ mɛ ɔ nɔ sà sín é.”​—Jaan 7:37, 38.

Nǔ e na wá jɛ hwenu e gbigbɔ mímɛ́ na ɖè ahwanvu Jezu tɔn lɛ bɔ ye na nɔ mɛ e na yì nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé lɛ é mɛ é xó ɖɔ wɛ é ɖè. Mɛ ɖiɖe enɛ bɛ́ ɖò kú Jezu tɔn gudo. Ðò xwè e bɔ d’ewu é sín Pantekotu sín azǎn gbè ɔ, sìn gbɛnamɛ tɔn enɛ jɛ sisa jí hwenu e ahwanvu e gbigbɔ ɖè lɛ é jɛ nugbǒ ɔ jla mɛ lɛ jí é.

 Bo na dó yí gbè nú nùkplɔnmɛ Jezu tɔn ɔ, mɛɖé lɛ ɖɔ: “Dandan mɛ ɔ, nya elɔ wɛ nyí gbeyiɖɔ Mawu tɔn.” É ɖò wɛn ɖɔ gbeyiɖɔ e xó è ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ é hugǎn Mɔyizi é xó ɖɔ wɛ ye ɖè. Mɛ ɖevo lɛ ɖɔ: “Klisu wɛ;” loɔ, mɛɖé lɛ ɖɔ ɖɔ: “Klisu ɔ sixu gosin Galilée ǎ. Mawuxówema ɔ ko ɖɔ Davidi ví lɛ mɛ wɛ Klisu ɔ ɖó na tɔ́n sín, ɖò Bɛteleyɛmu, Davidi tomɛ.”​—Jaan 7:40-42.

Enɛ wu ɔ, agun ɔ klán gbè. Mɛɖé lɛ ba ɖɔ è ni wlí Jezu có, mɛ ɖě sín alɔ ka jɛ wutu tɔn ǎ. Hwenu e sɔja lɛ lɛkɔ wá sinsɛngán lɛ gɔ́n agbǎ é ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo kanbyɔ ye ɖɔ: “Etɛwu mi ma ka kplá ɛ wá ǎ?” Sɔja lɛ yí gbè nú ye ɖɔ: “È sè bɔ mɛɖé ɖɔ xó nya enɛ ɖɔhun gbeɖé kpɔ́n ǎ.” Sinsɛngán lɛ sìn xomɛ bo sɔ́ xó ɔ dó ɖó mɛcako kpo mɛzunzun kpo na bo ɖɔ: “Mi lɔmɔ̌ mi jó miɖée dó n’i bɔ é flú mi wɛ à? Mi mɔ gǎn mǐtɔn lɛ ɖě abǐ Falizyɛn lɛ ɖě ɖi nǔ n’i à? Mɛ tobutobu elɔ lɛ e ma ka tuùn Mɔyizi Sɛ́n ɔ ǎ, bo ɖò xwixwedó è wɛ lɛ ɔ, nu wɛ é ko dó ye.”​—Jaan 7:45-49.

Hwenɛnu ɔ, Nikodɛmu e nyí Falizyɛn ɖé bo lɛ́ nyí Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn sín hagbɛ̌ ɖé é sɔ́ tamɛ nyì gbě bo ɖɔ xó dó Jezu nu. É ko ɖó xwè wè adaɖé mɔ̌ dìn bɔ Nikodɛmu zɔn zǎn wá Jezu gɔ́n bo lɛ́ xlɛ́ ɖɔ emi ɖi nǔ n’i. Dìn ɔ, Nikodɛmu ɖɔ: “Ðò sɛ́n mǐtɔn mɛ ɔ, è nɔ ɖó hwɛ nú mɛɖé ma sè xó ɖé ɖò nu tɔn, ma ka tuùn nǔ e é wà nyì dò ɔ à?” Xósin tɛ ye ka dó ba hwɛjijɔ na? “Galiléenu wɛ hwi lɔmɔ̌ nyí à? Kpɔ́n Mawuxówema ɔ mɛ ganji bo! A na mɔ ɖɔ gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɖě kún gosin Galilée ó.”​—Jaan 7:51, 52.

Biblu ɖɔ tlɔlɔ ɖɔ gbeyiɖɔ ɖé na gosin Galilée ǎ. É ɖò mɔ̌ có, Xó Mawu Tɔn ɖexlɛ́ ɖɔ Klisu tɔ́n sín finɛ; è ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ “weziza ɖaxó ɖé” na hɔ́n ɖò “Galilée e nyí jonɔ lɛ sín tokpɔnla é” mɛ. (Ezayíi 8:23-9:1; Matie 4:13-17) Hú mɔ̌ ɔ, è jì Jezu ɖò Bɛteleyɛmu lee è ko ɖɔ ɖ’ayǐ gbɔn é b’ɛ lɛ́ nyí kúnkan Davidi tɔn. Falizyɛn lɛ sixu tuùn nǔ enɛ fɛɛ có, é cí ɖɔ ye bú gbɛtɔ́ lɛ gbɔn linlin e ma sɔgbe ǎ lɛ é gègě fúnfún fúnfún kpé dó Jezu wu gblamɛ.