Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 29

Mɛɖé ka Sixu Wà Azɔ̌ Ðagbe lɛ Ðò Gbɔjɛzángbe À?

Mɛɖé ka Sixu Wà Azɔ̌ Ðagbe lɛ Ðò Gbɔjɛzángbe À?

JAAN 5:1-16

  • JEZU JLA MAWUXÓ ÐÒ JUDÉE

  • É GBƆ AZƆN NÚ AZINZƆNNƆ ÐÉ ÐÒ SINDO ÐÉ KPÁ

Nǔ gègě wɛ Jezu bló ɖò sinsɛnzɔ́ ɖaxó e é wà ɖò Galilée é hwenu. Amɔ̌, ee é ɖɔ ɖɔ “axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ɔ, [emi] ɖó na yì jla Wɛnɖagbe tɔn tò ɖě lɛ lɔmɔ̌” é ɔ, Galilée kɛɖɛ wɛ ɖò linlin tɔn mɛ ǎ. Enɛ wu ɔ, é yì bo “nɔ ɖò Mawuxó jla wɛ gbɔn kplɔ́ngbasá lɛ, ɖò Judée yikúngban jí.” (Luki 4:43, 44) É ka sɔgbe ɖɔ é ni wà mɔ̌, ɖó Xwèjísun alǒ Lidosun mɛ wɛ ye ko ɖè, bɔ xwè gɛnnyigɛnnyi ɖé ɖò sisɛkpɔ wɛ ɖò Jeluzalɛmu.

Wema Wɛnɖagbe tɔn lɛ ɖɔ xó nabi ɖé dó azɔ̌ e Jezu wà ɖò Judée é wu ǎ, enyi è sɔ́ jlɛ́ dó sinsɛnzɔ́ e é wà ɖò Galilée bɔ ye ɖɔ é wu ɔ nɛ. Enyi mɛ lɛ na bo ma tlɛ yí Jezu ganji ɖò Judée ǎ hǔn, enɛ ka ɖó è te bonu é gɔn wɛn ɔ jla kpo kanɖodonǔwu kpo, lobo gɔn azɔ̌ ɖagbe lɛ wà ɖò fí ɖebǔ e é ɖè é ǎ.

Zaan ɔ, Jezu tunta Judée sín toxo ɖaxó e nɔ nyí Jeluzalɛmu é mɛ, bo na dó sixu ɖu Dindinwayixwe xwè 31 H.M. tɔn ɔ. Ðò xá e mɛ mɛ lɛ sukpɔ́ ɖè ɖò Lɛngbɔ̌ Hɔntogbo ɔ kpá é ɔ, sindo e mɛ è nɔ lɛwu ɖè é ɖaxó ɖé ɖò finɛ, bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ Bɛtizata. Azinzɔnnɔ, nukúntíntɔ́nnɔ, kpo sékunɔ kpo gègě nɔ wá sindo enɛ kɔn. Aniwu? Ðó mɛ gègě ɖi nǔ ɖɔ enyi è ɖò azɔn alɔkpa ɖebǔ jɛ wɛ, bo lɔ́n jɛ sìn ɔ mɛ hwenu e sìn ɔ ɖò adǎn jí é ɔ, azɔn mɛtɔn sixu gbɔ.

Gbɔjɛzángbe wɛ mǐ ɖè dìn, bɔ Jezu mɔ dawe ɖé ɖò sindo enɛ kpá, bɔ é ko ɖò azɔn jɛ wɛ sín xwè 38 ɖíe. Jezu kanbyɔ ɛ ɖɔ: “A jló bonu azɔn towe ni gbɔ à?” Dawe ɔ yí gbè n’i ɖɔ: “Aklunɔ, un ɖó mɛɖé ɖò fí bɔ é na sɔ́ mì dó sìn ɔ mɛ hwenu e é nɔ xò dó ɔ ǎ; hwenu e un nɔ ɖò gǎn dó wɛ ɖɔ ma yì jɛ mɛ ɔ, mɛ ɖevo nɔ ko jɛ tɔ̀ ɔ mɛ jɛ nukɔn nú mì.”​—Jaan 5:6, 7.

Jezu ɖɔ xó ɖé bɔ é ɖó na kpaca dawe ɔ kpo mɛɖebǔ e na ko sè é kpo, é ɖɔ: “Site, sɔ́ zan towe bo zun zɔnlin.” (Jaan 5:8) Nǔ e dawe ɔ ka wà é pɛ́pɛ́ nɛ. Ee azɔn tɔn gbɔ n’i tlolo é ɔ, é sɔ́ zan tɔn bo jɛ zɔnlin zun jí!

Nùjiwǔ enɛ e jɛ é ɖó na hun xomɛ nú Jwifu lɛ wɛ, loɔ, ye ka mɔ dawe ɔ bo jɛ hwɛ dó è jí ɖɔ: “Égbé ɔ, gbɔjɛzángbe wɛ; a ɖó na zé zan gbɔjɛzángbe ǎ, sɛ́n mǐtɔn gbɛ́.” Dawe ɔ yí gbè nú ye ɖɔ: “Mɛ e gbɔ azɔn nú mì ɔ wɛ ɖɔ nú mì ɖɔ: ‘Zě zan towe bo zun zɔnlin.’” (Jaan 5:10, 11) Jwifu enɛ lɛ mɔ xó ɖɔ dó azɔn e è gbɔ nú mɛ ɖò Gbɔjɛzángbe é wu.

“Mɛ̌ ka nyí mɛ e ɖɔ nú we ɖɔ: ‘Zě zan towe bo ɖi zɔnlin’ ɔ?” Ye jló na ɖó mɔjɛmɛ nǔ enɛ tɔn. Aniwu ye ka kàn mɔ̌ byɔ dawe ɔ? Ðó Jezu ko “gosin agun e kplé ɖò finɛ ɔ mɛ,” bɔ dawe e sín azɔn gbɔ é ka tuùn nyikɔ Jezu tɔn ǎ. (Jaan 5:12, 13, tinmɛ e ɖò dò é.) Amɔ̌, dawe enɛ ɔ na lɛ́vɔ wá mɔ Jezu. Nukɔnmɛ ɔ, é xò gò Jezu ɖò tɛmpli ɔ mɛ, bo tuùn nyikɔ mɛ e gbɔ azɔn n’i ɖò sindo ɔ kpá é tɔn.

Dawe e azɔn gbɔ na é yì mɔ Jwifu e kàn nǔ byɔ ɛ dó lee azɔn tɔn gbɔ gbɔn é wu lɛ é. É ɖɔ nú ye ɖɔ Jezu wɛ. Ee Jwifu lɛ sè mɔ̌ é ɔ, ye yì mɔ Jezu. Nǔ e d’alɔ Jezu bɔ é bló nùjiwǔ mɔhun lɛ é tuùn gbé wɛ ye ka tɔ́n bo yì mɔ ɛ à? Eǒ. É nyɔ́ wà ɔ, bo na dó dóhwɛ Jezu, ɖó é wà ɖagbe ɖò Gbɔjɛzángbe wutu wɛ. Bɔ ye tlɛ lɛ́ jɛ gbě tɔn nya jí!