Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 41

Nùjiwǔ Lɛ: Hlɔnhlɔn Mɛ̌ Tɔn ka Wɛ?

Nùjiwǔ Lɛ: Hlɔnhlɔn Mɛ̌ Tɔn ka Wɛ?

MATIE 12:22-32 MAKI 3:19-30 LUKI 8:1-3

  • JEZU BƐ́ WƐNÐAGBEJIJLAZƆ́ TƆN SÍN AKPÁXWÉ WEGƆ Ɔ

  • NYA YƐ NYANYA SÍN MƐ LƐ JÍ GB’AKPÁ NÚ MƐ DÓ HWƐ E MA ÐÓ SISƆKƐ Ǎ É WU

Ee Jezu ɖɔ xó dó hwɛsɔkɛ mɛ wu ɖò Falizyɛn e nɔ nyí Sinmɔ́ɔ é xwé gudo é ɔ, é bɛ́ wɛnɖagbejijla sín akpáxwé ɖevo ɖò Galilée. É bɛ́ sinsɛnzɔ́ tɔn é ɔ, xwè tɔn wegɔ ɔ mɛ nɛ, bɔ éɖokponɔ wɛ ka ɖò yiyi wɛ ǎ. Mɛsɛ́dó 12 lɛ, nyɔnu e jí “é nya yɛ nyanya sín lɛ, kpodo ee é gbɔ azɔn na lɛ kpo” ɖé lɛ gɔ́ n’i. (Luki 8:2) Mali Magidalanu ɔ, Suzanu kpo Jani e sín asú nyí nǔjikpɔ́ntɔ́ nú Axɔsu Elodu Antipasi é kpo ɖò nyɔnu enɛ lɛ mɛ.

Ee mɛ gègě ɖò Jezu xó sè wɛ é ɔ, nǔdindɔn dó azɔ̌ tɔn jí ɖò syɛnsyɛn d’eji wɛ. Enɛ jɛ wě hwenu e è kplá nya yɛ nyanyanɔ e ma nɔ mɔ nǔ ǎ bo ma nɔ lɛ́ ɖɔ xó ǎ é ɖé wá nú Jezu b’ɛ gbɔ azɔn n’i é. Dìn ɔ, nya ɔ sɔ́ ɖò yɛ nyanya sín kàn nu ǎ, bo hɛn ɔ, é na mɔ nǔ bo lɛ́ ɖɔ xó. Ahwi jɛn xò ahwan ɔ kpowun, bɔ ye nɔ ɖɔ: “Davidi ví ɔ nɛ à cé?”​—Matie 12:23.

Ahwan e kplé lɛlɛ̌ dó xwé e gbè Jezu ɖè é d’agba kaka bɔ é kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo sɔ́ mɔ tɛn bo na ɖu nǔ vɔ́vɔ́ ǎ. Amɔ̌, mɛ lɛ bǐ wɛ lin ɖɔ Jezu wɛ nyí “Davidi ví” e sín akpá è dó é ǎ. Sɛnkplɔnmɛtɔ́ ɖé lɛ kpo Falizyɛn ɖé lɛ kpo gosin kaka Jeluzalɛmu bo wá, amɔ̌, ye tɔ́n nǔ kplɔ́n ɖò gɔ̌n tɔn gbé alǒ alɔ dó è gbé ǎ. Ye jɛ ɖiɖɔ nú togun ɔ jí ɖɔ: “Bɛluzebulu (yɛ nyanya lɛ xɔsu) wɛ ɖò jǐ tɔn” bo ɖò azɔ̌ wà xá ɛ wɛ. (Maki 3:22) Ee hɛnnumɔ Jezu tɔn lɛ sè hunnyahunnya ɔ é ɔ, ye wá bo na kplá ɛ. Ðó aniwu?

É nyɔ́, kaka jɛ finɛ ɔ, nɔví Jezu tɔn ɖesunɔ lɛ ko ɖi nǔ ɖɔ Vǐ Mawu Tɔn wɛ n’i ǎ. (Jaan 7:5) Jezu e ɖò hunnyahunnya dɔn wá wɛ enyíì é cí Jezu e ye tuùn hwenu e ye ɖò susu ɖó kpɔ́ wɛ ɖò Nazalɛti é ɖɔhun ǎ. Ye wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ nùɖé na ko jɛ dò ɖò fɔnká tɔn mɛ, bo ɖɔ “ta tɔn mɛ kún sɔ́ sɔgbe ó.”​—Maki 3:21.

Amɔ̌, etɛ kúnnuɖenú lɛ ka ɖexlɛ́? Yɛ nyanyanɔ ɖé wɛ Jezu gbɔ azɔn na kɛɖɛ, bɔ é hɛn dìn ɔ, é  na mɔ nǔ bo lɛ́ sè nǔ. Mɛɖebǔ sixu gbɛ́ enɛ ǎ. Enɛ wu ɔ, sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo kpa xó ɖɔ dó nu n’i, bá mɔ tɛn dó kɔn cí dó wǔ tɔn. Ye ɖɔ: “Nya elɔ ɔ, Bɛluzebulu yɛ nyanya lɛ xɔsu sín hlɔnhlɔn wɛ é nɔ dó nya yɛ nyanya lɛ na.”​—Matie 12:24.

Jezu tuùn nǔ e lin wɛ sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo ɖè é, enɛ wu ɔ, é ɖɔ: “Axɔsu ɖé sín tò ma ɖó gbè kpɔ́ ǎ ɔ, tò enɛ ɔ gbà wɛ é nɔ gbà; bɔ tò abǐ xwé ɖé tíìn bonu mɛ e ɖ’emɛ lɛ sín gbè ma ɖò kpɔ́ ǎ ɔ, tò enɛ ɔ, abǐ xwé enɛ ɔ gbà wɛ é nɔ gbà. Enyi Satáan ka ɖò nǔ e nyí éɖesunɔ tɔn ɔ nya wɛ ɔ, ahwan tɔ́n éɖée wɛ é ɖè nɛ; nɛ̌ wɛ axɔsuɖuto tɔn ka sixu nɔte gbɔn?”​—Matie 12:25, 26.

Xójlɛdoxówu nukúnɖeji ɖé nɛ à cé? Falizyɛn lɛ tuùn ɖɔ Jwifu ɖé lɛ nɔ nya yɛ nyanya lɛ sín mɛ jí. (Mɛsɛ́dó 19:13) Enɛ wu ɔ, Jezu kanbyɔ ɖɔ: “Enyi ɖɔ yɛ nyanya lɛ xɔsu Bɛluzebulu sín hlɔnhlɔn wɛ nyɛ nɔ sɔ́ dó nya yɛ nyanya lɛ na ɔ, mɛ̌ sín hlɔnhlɔn wɛ ahwanvu mitɔn lɛ ka nɔ dó nya ye na lo?” Ðò xógbe ɖevo mɛ ɔ, è ɖó na dóhwɛ e dó Jezu wɛ ye ɖè é ye lɔmɔ̌. Jezu vlɔ́n kàn nú xójlɛdoxówu ɔ bo ɖɔ: “Loɔ, enyi ɖɔ [gbigbɔ] Mawu tɔn wɛ un nɔ dó nya yɛ nyanya lɛ na ɔ, hǔn mi bo tuùn ɖɔ axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ko wá mi mɛ.”​—Matie 12:27, 28.

Bo na dó ɖexlɛ́ ɖɔ yɛ nyanya lɛ e nya wɛ emi ɖè é nyí kúnnuɖenú ɖɔ emi hugǎn Satáan ɔ, Jezu ɖɔ: “Mɛɖé sixu byɔ sunnu glegbenu ɖé xwé, bo na fɔ nǔ tɔn lɛ ma tò bla ɛ hwɛ̌ ǎ. Loɔ, enyi é bla ɛ ɔ, é na fɔ nǔ e ɖò xwé tɔn gbè lɛ. Mɛ e ma ɖò ahwan ce mɛ ǎ ɔ, mɛ enɛ ɔ mɔ mì gbɔ ǎ; bɔ mɛ e ma ka nɔ dɔn gbɛtɔ́ lɛ wá gɔ̌n ce ǎ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ nya dó zɔ nú mì wɛ é ɖè.” (Matie 12:29, 30) É ɖò wɛn ɖɔ sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo kún mɔ Jezu gbɔ ó, bɔ enɛ xlɛ́ ɖɔ Satáan w’azɔ̌ na wɛ ye ɖè. Mɛ lɛ nya dó zɔ nú Vǐ Mawu Tɔn e ɖò nǔ wà wɛ kpo alɔdo Jehovah tɔn kpo é wɛ ye ɖè.

Jezu gb’akpá nú gbeklanxamɛtɔ́ awovinɔ enɛ lɛ ɖɔ: “Hwɛ e gbɛtɔ́ lɛ ko sixu hu ɔ kpodo nu e ye ko sixu nyla dó Mawu wu ɔ kpo bǐ wɛ Mawu na sɔ́ kɛ ye. Mɛɖebǔ ka nyla nu dó [gbigbɔ mímɛ́] wu ɔ, è ɖò hwɛ ɖé na sɔ́ kɛ ɛ wɛ ǎ; ɖó hwɛ e è ma na sɔ́ kɛ mɛ gbeɖé ǎ ɔ wɛ é hu.” (Maki 3:28, 29) Jezu nya yɛ nyanya lɛ gbɔn gbigbɔ Mawu tɔn gblamɛ, loɔ, ye nɔ ɖɔ ɖɔ Satáan sín hlɔnhlɔn wɛ é zán bo dó bló na. Lin tamɛ dó nǔ e enɛ na hɛn wá nú kɛntɔ́ Jezu tɔn enɛ lɛ é jí.