Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 53

Axɔsu E Ðó Acɛ Dó Jɔwamɔnú lɛ Jí É Ðé

Axɔsu E Ðó Acɛ Dó Jɔwamɔnú lɛ Jí É Ðé

MATIE 14:22-36 MAKI 6:45-56 JAAN 6:14-25

  • MƐ LƐ JLÓ NA SƆ́ JEZU AXƆSU

  • JEZU ÐI ZƆNLIN GBƆN TƆ̀ JÍ BO LƐ́ XÒ HWÌHWƐ́ JƆHƆN

Nǔwukpikpé e Jezu ɖó bo na nùɖuɖu gbɛtɔ́ afatɔ́n mɔkpan é jiwǔ nú mɛ lɛ tawun. Ye wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ “Gbeyiɖɔ Mawu tɔn e ɖó na wá gbɛ̀ ɔ mɛ ɔ wɛ é nyí nugbǒ,” bo nyí Mɛsiya ɔ, ɖɔ é na nyí axɔsu ɖagbe ɖé. (Jaan 6:14; Sɛ́nflínmɛ 18:18) Enɛ wu ɔ, ye jɛ wě ɖè jí bo na sɔ́ Jezu kpo hlɔnhlɔn kpo, bonu é na nyí axɔsu nú ye.

Amɔ̌, Jezu wɔ́ wě e ɖè wɛ ye ɖè é. É nyì ahwan ɔ, bo ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni lɛkɔ yì tɔjihun yetɔn mɛ. Fitɛ nú ye ka na sɔ́? Ye ɖó na tunta Bɛtisayida, bo na wá wá Kafaanawumu. Jezu ɔ, éyɛ gosin finɛ bo tunta sókan ɔ mɛ éɖokponɔ, bo na xoɖɛ zǎn enɛ mɛ.

É kpò kpɛɖé bɔ ayǐ na hɔ́n; ɖò weziza sunhwle e ɖi é tɔn nu ɔ, Jezu mɔ tɔjihun ɔ sɛ́dó. Aslɔkɛ́ xù ɔ tɔn lɛ ɖò mlìmlí wɛ ɖò jɔhɔn ɖaxó ɖé nu, bɔ mɛsɛ́dó lɛ “ɖò kàn ván wɛ ɖesu, dó ɖò hǔn ɔ kún wɛ, ɖó jɔhɔn kpé wɛ ye ɖè.” (Maki 6:48) Jezu jɛte sín só ɔ jí bo jɛ zɔnlin ɖi gbɔn aslɔkɛ́ lɛ jí jí ɖido ye gɔ́n. Ye ko “ɖò hǔn ɔ kún wɛ, bo ko bló kilomɛtlu atɔ́ɔ́n abǐ ayizɛ́n mɔ̌” hwenɛnu. (Jaan 6:19) Ahwanvu lɛ mɔ Jezu b’ɛ cí ɖɔ é jló na zɛ ye wu ɖɔhun, bɔ ye ɖɔ “nǔ kpé wɛ emi ɖè” bo jɛ xó sú jí kpo xɛsi kpo.​—Maki 6:49.

Jezu dó wusyɛn lanmɛ nú ye bo ɖɔ: “Mi kpan akɔ́n, nyɛ wɛ; mi ma ɖi xɛsi ó.” Amɔ̌, Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Aklunɔ, enyi hwi jɛn wɛ nugbǒ hǔn, bo ɖegbe nú ma ɖi zɔnlin gbɔn tɔ̀ ɔ jí wá kpé we.” Jezu yí gbè n’i ɖɔ: “Wǎ!” Tlolo ɔ, Piyɛ́ɛ tɔ́n sín tɔjihun ɔ mɛ, bo ɖi zɔnlin gbɔn tɔ̀ ɔ jí ɖido Jezu gɔ́n. Amɔ̌, ee Piyɛ́ɛ mɔ jɔhɔn ɖaxó e ɖò nyinyi wɛ é ɔ, xɛsi jɛ jǐ tɔn bɔ é jɛ syɔsyɔ jí. É súxó bo ɖɔ: “Aklunɔ, hwlɛn mì!” Jezu dlɛn alɔ bo hɛn Piyɛ́ɛ, lobo ɖɔ: “Nùɖiɖihwedonanɔ, etɛwu wɛ a xò nǔ kpɔ́n?”​—Matie 14:27-31.

Piyɛ́ɛ kpo Jezu kpo byɔ tɔjihun ɔ mɛ, bɔ jɔhɔn ɔ xwɛ. É kpaca ahwanvu lɛ tawun, amɔ̌, nǔ ka ɖó na nyí mɔ̌ nú ye wɛ à? Enyi ɖɔ ye ko mɔ nǔ jɛ “nǔjlɛjlɛ wɔxúxú tɔn ɔ,” é wɛ nyí ɖɔ nùjiwǔ e Jezu bló ganxixo yɔywɛ ɖè jɛ nukɔn bo na nùɖuɖu gbɛtɔ́ afatɔ́n mɔkpan é wu wɛ ɔ, é ɖó na kpaca ye ɖɔ é hɛn ɔ, é na ɖi zɔnlin gbɔn tɔ̀ jí bo lɛ́ xò hwìhwɛ́ jɔhɔn ǎ. Dìn ɔ, ye jɛkpo ɖò nukɔn tɔn, bo ɖɔ: “Mawu ví wɛ a nyí nugbǒ.”​—Maki 6:52; Matie 14:33.

Zaan ɔ, ye jɛ ayikúngban wɛnjɛ Jenɛzalɛti tɔn ɖɛkpɛɖɛkpɛ e nɔ lɛ́ na sínsɛ́n é jí, ɖò afɔligbé nú Kafaanawumu. Ye dó gandotɔnu lɛ tɔ̀, bo jɛ agě jí. Mɛ lɛ tuùn Jezu, bɔ ye kpo mɛ ɖevo e gosin tò e lɛlɛ̌ dó finɛ lɛ é mɛ é kpo bɛ́ azinzɔnnɔ lɛ wá n’i. Enyi azinzɔnnɔ enɛ lɛ vɛ́ ko ɖ’alɔ awu Jezu tɔn sín tó lě kpowun ɔ, azɔn yetɔn nɔ gbɔ bǐ mlɛ́mlɛ́.

Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, ahwan e mɔ nùjiwǔ e Jezu bló bo na nùɖuɖu gbɛtɔ́ afatɔ́n mɔkpan é ɖ’ayi wu ɖɔ é kún sɔ́ ɖò ye tɛntin ó. Enɛ wu ɔ, hwenu e tɔjihun kpɛví kpɛví lɛ gosin Tibɛliadi bo wá é ɔ, mɛ lɛ byɔ mɛ bo ɖido Jezu ba mɔ gbé ɖò Kafaanawumu. Ee ye mɔ ɛ é ɔ, ye kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Mɛ̌si, hwetɛnu a ka wá yì dě dó?” (Jaan 6:25) Kpo hwɛjijɔ kpo ɔ, Jezu gbɛ́ nǔ nú ye, lee mǐ na wá mɔ gbɔn é.