Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 17

Jezu Kplɔ́n Nǔ Nikodɛmu Ðò Zǎnmɛ

Jezu Kplɔ́n Nǔ Nikodɛmu Ðò Zǎnmɛ

JAAN 2:23–3:21

  • JEZU ÐƆ XÓ XÁ NIKODƐMU

  • NǓ E ‘VƆ̌ JƆ’ SÍN TINMƐ NYÍ É

Hwenu e Jezu ɖò Jeluzalɛmu ɖò Dindinwayixwe ɔ hwenu ɖò xwè 30 H.M. tɔn é ɔ, é bló nùjiwǔ gègě. É sín enɛ wu bɔ mɛ gègě ɖi nǔ n’i. É jiwǔ nú Nikodɛmu. Falizyɛn ɖé wɛ bo nyí ɖokpo ɖò mɛ e ɖò Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn é mɛ. É jló na kplɔ́n nǔ d’eji, enɛ wu ɔ, é zɔn zǎn yì Jezu gɔ́n, vlafo ɖó é ɖò xɛsi ɖi wɛ ɖɔ enyi è mɔ emi ɔ, nyikɔ ɖagbe e emi ɖó ɖò nukɔntɔ́ Jwifu lɛ tɔn lɛ nukɔn é taa gblé.

Nikodɛmu ɖɔ: “Mɛ̌si, mǐ tuùn ɖɔ Mawu wɛ sɛ́ we dó, bonu a na kplɔ́n nǔ mǐ. Ðó, enyi Mawu ma ɖò kpɔ́ xá mɛɖé ǎ ɔ, nǔdabaɖa e a nɔ jlɛ́ lɛ ɔ, mɛ ɔ sixu jlɛ́ ǎ.” Jezu ka yí gbè n’i ɖɔ cobonu mɛɖé na byɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn mɛ ɔ, mɛ ɔ ɖó na “vɔ́ jɔ.”​—Jaan 3:2, 3.

Amɔ̌, nɛ̌ mɛɖé ka sixu vɔ́ jɔ gbɔn? “É na byɔ nɔ tɔn sín xomɛ bɔ è na lɛ́ vɔ́ ɛ jì wɛ à?” wɛ Nikodɛmu kanbyɔ.​—Jaan 3:4.

Eǒ, nǔ e vɔ̌ jɔ nyí é nɛ ǎ. Jezu tinmɛ ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú we: enyi mɛɖé ma vɔ́ jɔ gbɔn sìn kpodo [gbigbɔ mímɛ́] kpo mɛ ǎ ɔ, é sixu byɔ axɔsuɖuɖu Mawu tɔn mɛ ǎ.” (Jaan 3:5) Hwenu e Jezu bló baptɛm bɔ gbigbɔ mímɛ́ jɛ jǐ tɔn é ɔ, vɔ̌ wɛ è vɔ́ ɛ jì gbɔn “sìn kpodo [gbigbɔ mímɛ́] kpo” gblamɛ nɛ. Ganxixo enɛ mɛ ɔ, gbè ɖé gosin jixwé bo ɖɔ: “Vǐ ce vívɛ́ná wɛ mɛ elɔ nyí; xomɛ nɔ hun mì dó wutu tɔn tlala.” (Matie 3:16, 17) Mɔ̌ mɛ ɔ, Mawu xlɛ́ ɖɔ Jezu huzu vǐ sunnu gbigbɔ mɛ tɔn emitɔn bo ɖó nukúnɖiɖo bo na byɔ Axɔsuɖuto jixwé tɔn mɛ. Nukɔnmɛ ɖò Pantekotu 33 H.M. tɔn ɔ, gbigbɔ mímɛ́ jɛ mɛ ɖevo ɖěɖee bló baptɛm lɛ é jí, enɛ zɔ́n bɔ ye vɔ́ jɔ bo huzu vǐ gbigbɔ mɛ tɔn Mawu tɔn lɛ.—Mɛsɛ́dó 2:1-4.

É vɛwǔ nú Nikodɛmu bɔ é na mɔ nǔ jɛ nǔ e kplɔ́n ɛ wɛ Jezu ɖè dó Axɔsuɖuto ɔ wu é mɛ. Enɛ wu ɔ, Jezu na mɔjɛmɛ ɖevo lɛ dó azɔ̌ bunɔ e é ɖó ɖi Vǐ Mawu Tɔn ɖò ayikúngban jí é wu. Jezu ɖɔ: “Lee Mɔyizi sɔ́ dan ɖó jǐ gbɔn ɖò gbetótló mɛ ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ è na sɔ́ Gbɛtɔ́ví ɔ ɖó jǐ, bonu mɛ e na ɖi nǔ n’i ɔ ma dɔn ó; loɔ, é ni mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.”​—Jaan 3:14, 15.

Izlayɛli-ví ɖěɖee dan aɖivɛnɔ xú aɖǔ ɖò hwexónu lɛ é ɖó na kpɔ́n dan ganvɔnɔ ɔ cobo gán. (Kɛ́nsísɔ́ 21:9) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ ɖó na ɖó nùɖiɖi ɖò Vǐɖokponɔ Mawu tɔn mɛ cobo na gán sín ninɔmɛ kú tɔn e mɛ ye ɖè é sí, bá mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ. Hwenu e Jezu ɖò ɖɛ̌ tɛ lee Jehovah ɖè wanyiyi tɔn xlɛ́ ɖò ali enɛ nu gbɔn é jí wɛ é ɔ, é ɖɔ nú Nikodɛmu ɖɔ: “Ðó Mawu yí wǎn nú gbɛtɔ́ sɔmɔ̌, bo sɔ́ Vǐɖokponɔ tɔn jó, bonu mɛ e na ɖi nǔ n’i lɛ ɖebǔ ma dɔn ó; loɔ, ye bǐ ni mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.” (Jaan 3:16) Jezu bɛ́ sinsɛnzɔ́ tɔn b’ɛ ɖó sun ayizɛ́n gudo é ɔ, é xlɛ́ Nikodɛmu céɖécéɖé ɖɔ emi wɛ nyí hwlɛngán li ɔ nú gbɛtɔ́ lɛ.

Jezu ɖɔ nú Nikodɛmu ɖɔ: “Mawu sɛ́ Vǐ tɔn dó gbɛ̀ ɔ mɛ, bonu é na wá ɖó hwɛ nú gbɛtɔ́ lɛ ǎ.” Enɛ ɖexlɛ́ ɖɔ é kún wá bo na ɖó hwɛ nú gbɛ̀ ɔ dó daka mɛ, bo na dá kúhwɛ́ nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ ó. É nyɔ́ wà ɔ, Jezu ɖɔ è sɛ́ emi dó bonu emi “na wá hwlɛn ye gán wutu wɛ.”​—Jaan 3:17.

Nikodɛmu zɔn zǎn wá Jezu gɔ́n, ɖó é ɖò xɛsi ɖi wɛ wutu. Enɛ wu ɔ, é nyɔ́ bɔ Jezu dó fó xóɖɔɖókpɔ́ tɔn xá ɛ gbɔn lě: “Nǔ e ka dɔn hwɛɖónúmɛ enɛ wà ɔ wɛ nyí ɖɔ: weziza [ee Jezu nyí gbɔn gbɛ̀ tɔn kpo nùkplɔnmɛ tɔn lɛ kpo gblamɛ é] wá gbɛ̀ ɔ mɛ, gbɛtɔ́ lɛ ka yí wǎn nú zinflu hugǎn weziza ɔ, ɖó nǔnyanyawiwa yetɔn lɛ wutu. Nǔnyanyawatɔ́ nɔ gbɛ́ wǎn nú weziza, bo nɔ lɔn na sɛkpɔ ǎ; ɖó nǔ nyanya e  é nɔ wà lɛ taa wá jɛ wěxo. Loɔ, mɛ e nɔ xwedó nugbǒ ɖò nǔwiwa tɔn lɛ mɛ ɔ nɔ wá weziza nú, bonu è na mɔ nǔ jɛ ɖagbewiwa tɔn lɛ wu; ɖó nǔwiwa tɔn lɛ sɔgbe xá Mawu sín jlǒ.”​—Jaan 3:19-21.

Dìn ɔ, é sɔgbe ɖɔ Nikodɛmu e nyí Falizyɛn bo lɛ́ nyí mɛ̌si ɖò Izlayɛli é ni lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e é sè dó azɔ̌ e Jezu ɖó bo na wà ɖò linlin Mawu tɔn mɛ é wu.