Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 18

Jezu Ðò Susu Xɔ Wɛ Bɔ Susu Jaan Tɔn Ðò Ðiɖekpo Wɛ

Jezu Ðò Susu Xɔ Wɛ Bɔ Susu Jaan Tɔn Ðò Ðiɖekpo Wɛ

MATIE 4:12 MAKI 6:17-20 LUKI 3:​19, 20 JAAN 3:22–4:3

  • JEZU SÍN AHWANVU LƐ BLÓ BAPTƐM NÚ MƐ

  • È WLÍ JAAN BAPTƐMUBLONUMƐTƆ́ Ɔ DÓ GAN

Hwenu e Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo ɖu Dindinwayixwe ɖò xwè 30 H.M. gudo é ɔ, ye gosin Jeluzalɛmu. Amɔ̌, ye lɛkɔ tlɔlɔ yì xwé yetɔn lɛ gbè ɖò Galilée ǎ. Ye yì Judée gbéjí, bo bló baptɛm nú mɛ gègě ɖò finɛ. Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ ko ɖò azɔ̌ mɔhun wà wɛ sín xwè ɖokpo mɔ̌ ɖíe, bɔ ahwanvu tɔn ɖé lɛ kpó ɖò gɔ̌n tɔn, bɔya ɖò Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ nu.

Jezu ɖesunɔ bló baptɛm nú mɛɖebǔ ǎ, ahwanvu tɔn lɛ wɛ xwedó alixlɛ́mɛ tɔn dó bló nú mɛ. Ðò hwenɛnu ɔ, Jezu kpo Jaan kpo bǐ wɛ ɖò nǔ kplɔ́n Jwifu ɖěɖee gbà akɔjijɛ Sɛ́n Mawu Tɔn bɔ é vɛ́ nú ye bɔ ye lɛkɔ sín gudo lɛ é wɛ.​—Mɛsɛ́dó 19:4.

Amɔ̌, ahwanvu Jaan tɔn lɛ hwanwǔ, bo jɛ Jezu sín hwɛ n’i ɖɔ: “Nya e kpodo hwi kpo nɔ Judɛ́ɛn tɔ̀ ɔ gudo dɔ̌n, bɔ a ɖekúnnu n’i ɔ lɔmɔ̌ ɖò [baptɛm bló] nú mɛ wɛ, bɔ mɛ lɛ bǐ ɖò gɔ̌n tɔn yì wɛ.” (Jaan 3:26) Jaan sè mɔ̌ có, éyɛ hwanwǔ ǎ. Nukɔnyiyi Jezu tɔn hun xomɛ n’i, bɔ é ba ɖɔ é ni hun xomɛ nú ahwanvu tɔn lɛ lɔmɔ̌. É flín ye ɖɔ: “Mi ɖesunɔ na ɖekúnnu nú mì ɖɔ un ɖɔ: ‘Un nyí Klisu ɔ ǎ; loɔ, Mawu sɛ́ mì dó, bɔ un jɛ nukɔn n’i.’” É sɔ́ xó enɛ jlɛ́ dó nùɖé wu ɖò alixo ɖé mɛ bɔ ye bǐ sixu mɔ nukúnnú jɛ mɛ; é ɖɔ: “Asisúnɔ tɔn wɛ nyí asì ɔ; loɔ, asisúnɔ sín xɔ́ntɔn e ɖò asisúnɔ ɔ kpá, bo ɖò gbè tɔn sè wɛ ɔ, xomɛ nɔ hun i. Mɔ̌ wɛ xomɛ hun nyɛ lɔmɔ̌ dìn ɔ nɛ; bɔ xomɛhunhun ce ɔ, nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu.”​—Jaan 3:28, 29.

Ði xɔ́ntɔn asisúnɔ ɔ tɔn ɖɔhun ɔ, xomɛ hun Jaan sun ɖé lɛ ɖíe, ɖó ahwanvu tɔn lɛ e é bɛ́ nú Jezu é wutu. Ye mɛ ɖé lɛ xwedó Jezu, bɔ gbigbɔ mímɛ́ na wá jɛte dó ye jí. Jaan jló ɖɔ ahwanvu tɔn dìn tɔn lɛ lɔmɔ̌ ni xwedó Jezu. Nugbǒ ɔ, azɔ̌ Jaan tɔn wɛ nyí ɖɔ é ni bló ali ɖó nú sinsɛnzɔ́ Klisu tɔn. É tinmɛ ɖɔ: “É jɛxa ɖɔ éyɛ ni ɖò susu xɔ wɛ, bonu susu nyɛtɔn na ɖò ɖiɖekpo wɛ.”​—Jaan 3:30.

Jaan ɖevo tíìn, bɔ é lɔmɔ̌ ko jɛ Jezu xwedó jí ɖ’ayǐ; é wá wlan dó fí e Jezu gosin é kpo azɔ̌ taji e é wà bonu gbɛtɔ́ lɛ na mɔ hwlɛngán é kpo wu ɖɔ: “Mɛ e gosin [jixwé] ɔ hugǎn mɛ bǐ. . . . Tɔ́ ɔ yí wǎn nú Vǐ ɔ, bo sɔ́ nǔ lɛ bǐ dó alɔ tɔn mɛ. Mɛ e ɖi nǔ nú Vǐ ɔ, mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ; mɛ e ma ka setónú nú vǐ ɔ ǎ ɔ, é na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ ǎ; loɔ, xomɛsin Mawu tɔn ɖò jǐ tɔn.” (Jaan 3:31, 35, 36) Nugbǒ taji ɖé wɛ enɛ nyí bɔ mɛ bǐ ɖó na tuùn.

Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ ɖɔ ɖɔ azɔ̌ emilɛ tɔn ɖó na ɖò ɖiɖekpo wɛ é ɔ, é sɔ́ lín ɖebǔ cobonu Axɔsu Elodu wlí i ǎ. Elodu yí nɔví tɔn Filipu sín asì Elodiadi bo sɔ́ da. Ee Jaan ɖè nùblibliwiwa Elodu tɔn gbà é ɔ, é wlí i dó ganmɛ. Hwenu e Jezu sè ɖɔ è wlí Jaan é ɔ, é kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo gosin Judée “bo yì Galilée gbéjí.”​—Matie 4:12; Maki 1:14.