Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alɔdlɛndonǔ Lǒ (Nùjlɛdonǔwu) lɛ Tɔn

Alɔdlɛndonǔ Lǒ (Nùjlɛdonǔwu) lɛ Tɔn

Wemata lɛ wɛ kɛ́n lɛ dó gesí.

alɔwliwli sín agɔ̌ e axɔsu ɖé sɔnǔ na é 107

asúkúsi kpo hwɛɖɔtɔ́ kpo 94

atínkwín e winni hú atínkwín lɛ bǐ é, Axɔsuɖuto 43

atínkwín e winni hú atínkwín lɛ bǐ é, nùɖiɖi 89

axɔsu ɖé ɖò tamɛ lin kpɔ́n dó ahwan jí wɛ 84

axɔsu ɖé sɔ́ axɔ ɖaxó ɖé kɛ mɛ 64

axɔtɔ́nɔ wè 40

azɔ̌watɔ́ lɛ ɖò vǐwungbo mɛ 97

dɔkun e è zé hwla dó gle mɛ é 43

dodonú xɔ tɔn 35

ɖɔ 43

ɖyɔvǐ wǒ lɛ 112

è sɛ́ vǐ sunnu wè dó vǐwungbo mɛ 106

fígitín 79

gankwɛ e bú é 85

gankwɛ e è mɔ é 85

gankwɛ e è sú azɔ̌watɔ́ lɛ é 97

gbɛtɔ́ lɛ dindɔn 22

hɔn kpɛví 35

jɛ̌ ɖagbeɖagbe lɛ ɖò han nukɔn 35

jɛ gbɛ̀ ɔ tɔn 35

jɛ̌ xɔ akwɛ 43

jinukún lɛ kpo gbehan nyanya lɛ kpo 43

jinukún nɔ kú, enɛ gudo ɔ, é nɔ wá na sínsɛ́n 103

jlǒ e tɔ́ nɔ ɖó bo na na nǔ vǐ tɔn é 35

kokló kplé vǐ tɔn lɛ dó awa tɔn lɛ glɔ 110

lakunmi dín gbɔn nyɛ̌vílinu 96

lɛngbɔ̌ e bú é 63

lɛngbɔ̌ lɛ kpo gbɔ̌ lɛ kpo 114

Lɛngbɔnyitɔ́ Ðagbe 80

mɛ e è ylɔ dó jonɔgbe lɛ é gɔn 83

mɛsɛntɔ́ e gosin gle mɛ wá xwé é 89

mɛsɛntɔ́ e ma sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ǎ é 64

mɛsɛntɔ́ gbejinɔtɔ́, ayiɖotenanɔ ɔ 111

mɛsɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ 78

mɛsɛntɔ́ lɛ ɖò te kpɔ́n gǎn yetɔn sín kɔlilɛ 78

nǔjikpɔntɔ́ nǔhizitɔ́ 87

nǔkún lɛ jɛ ayikúngban vovo jí 43

nǔkúndótɔ́ e d’amlɔ é 43

nǔkúndótɔ́ 43

nùywɛ ɖò nɔví sín nukún jí 35

nya dɔkunnɔ e bló agɔ̌ lɛ é 77

nya dɔkunnɔ ɔ kpo Lazáa kpo 88

nyɛ̌vílinu 96

Samalíinu, nɔzo ɖagbe 73

sɔ́ avɔxwɛ yɔyɔ̌ dó ɖɛ́ awu xóxó na 28

sɔ́ nyibu dó ɖò gle lɛ̀ na wɛ 65

kágankwɛ ɖaxó lɛ 113

sikágankwɛ lɛ 100

síngbó ɖé gbigbá 84

tɔ́n e è sɔ́ dó linfin mɛ é 43

tɔ́n Falizyɛn lɛ tɔn 58

tɛn ɖaxó lɛ mɛ biba ba nɔ 83

tokwɛyitɔ́ kpo Falizyɛn kpo 94

vɛɛn yɔyɔ̌, anyǔglo xóxó 28

vǐ sunnu ɖuvanɔ 86

vǐ sunnu e bú é 86

vǐwuntín titewungbe ɔ 120

vǐwunzɔ́watɔ́ ɖé lɛ hu vǐwungbonɔ ɔ sín vǐ sunnu 106

vǐwunzɔ́watɔ́ mɛhutɔ́ lɛ 106

wamamɔnɔ lɛ yiylɔ dó agɔ̌ tɛnmɛ 83

xɔ e è gbá nyì só jí é 35

xɔ́ntɔn e ma jó gbè ǎ é 74

xɛ lɛ kpo folowa lɛ kpo 35

xwí nùvínúví, mì lakunmi 109

yɔkpɔvu e jinjɔn tokplétɛn lɛ é 39

yɛ nyanya lɛkɔ wá fí e é ko ɖè ɖ’ayǐ é 42

ALƆDLƐNDONǓ GBÀVÍ LƐ TƆN

‘Hwenu E È Ðó Na Slá Wǔ nú Ye ɔ Wá Sù’ 6

Tomɛyiyi Awǎjijɛ Tɔn Lɛ 10

Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Nyí Samalíinu Lɛ? 19

Yɛ Nyanya Ðò Mɛ Jí 23

Nùjlɛdonǔwu lɛ Dó Nublabla Jí 28

Nǔ Kpinkplɔn Mɛ Gbɔn Ðɔ Bo Vɔ́ Ðɔ Gblamɛ 35

Dɛ̌n E Jɛ Wɛ É Ðè É Cí Hun Ðɔhun 123

Kanjɔgle 127

Lanbá Sísɔ́ Dó Xò Mɛ 129

“È Xwè É Nyì Atín Wu” 132