Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Bonu A Na Wà Nǔ Jezu Ðɔhun Hǔn, . . .

Bonu A Na Wà Nǔ Jezu Ðɔhun Hǔn, . . .

NƆ SÈ WUVƐ̌ XÁ MƐ

Ðó Jezu nyí mɛ maɖóblɔ̌ ɖé wutu ɔ, é mɔ wuvɛ̌ e gbɛtɔ́ ɖevo lɛ nɔ mɔ lɛ é gègě ǎ. É ɖò mɔ̌ có, nǔ gbɛtɔ́ lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ n’i ɖesu. É nɔ ɖò gbesisɔmɛ bo na wà nǔ zɛ nǔ e é cí ɖɔ ye ɖò dandan lɛ é wu. Nugbǒ ɔ, wuvɛ̌sexámɛ nɔ sísɛ́ ɛ bɔ é nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ. Lin tamɛ kpɔ́n dó kpɔ́ndéwú e ɖò Wemata 32, 37, 57, 99 mɛ lɛ é jí.

NƆ NYƆ́ KPƆ́JƐJI

Gbɛtɔ́ e ɖó xwè vovo lɛ é bǐ, mɛ winnyawinnya lɛ kpo mɛxomɔ lɛ kpo, nɔ mɔ ɖɔ emi hɛn ɔ, emi na sɛkpɔ Jezu, ɖó nukún tɔn mɛ nɔ nya ye dó gbě, alǒ nɔ xlɛ́ ɖɔ emi hugǎn ye ǎ. Gbɛtɔ́ lɛ nɔ vo ɖò Jezu kpá, ɖó ye nɔ ɖó ayi wu ɖɔ nǔ emitɔn nɔ ɖu ayi mɛ n’i wutu. Bo na dó ɖó ayi enɛ wu ɔ, kpɔ́n Wemata 25, 27, 95.

NƆ XOÐƐ

Jezu nɔ xoɖɛ sɛ́dó Tɔ́ tɔn kpo ayi bǐ kpo hwɛhwɛ, hwenu e é nɔ ɖò éɖokpo é kpo hwenu e é nɔ ɖò kpɔ́ xá Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ é kpo. É nyí nùɖuɖu hwenu kɛɖɛ wɛ é nɔ xoɖɛ ǎ, é nɔ lɛ́ wà mɔ̌ ɖò ninɔmɛ gègě mɛ. É nɔ xoɖɛ dó dokú nú Tɔ́ tɔn, dó kpa susu n’i, bo nɔ lɛ́ ba alixlɛ́mɛ tɔn cobo nɔ site dó nùjɔnǔ lɛ jí. Kpɔ́n kpɔ́ndéwú lɛ ɖò Wemata 24, 34, 91, 122, 123 mɛ.

MA NƆ NYÍ CEJƐNNABINƆ Ó

Hweɖelɛnu ɔ, Jezu nɔ sɔ́ hwenu e é sixu gbɔjɛ bo lɛ́ ɖè ayi ɖ’ayǐ na é dó savɔ̌, bo nɔ zán nú mɛ ɖevo lɛ. É ɖó walɔ cejɛnnanyɔ́ tɔn ǎ. É sɔ́ afɔdomɛ e mǐ sixu xwedó télélé é ɖ’ayǐ nú mǐ ɖò ali enɛ lɔ nu. Kplɔ́n nǔ dó lee é sɔ́ afɔdomɛ enɛ ɖ’ayǐ gbɔn é jí ɖò Wemata 19, 41, 52 mɛ.

NƆ SƆ́ HWƐ KƐ MƐ

É nyí nǔ kɛɖɛ wɛ Jezu kplɔ́n mɛ ɖɔ è ni nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ǎ, é ɖè lee è na wà mɔ̌ gbɔn é xlɛ́ ɖò nǔwiwa tɔn xá ahwanvu tɔn lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo mɛ. Lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú e ɖò Wemata 26, 40, 64, 85, 131 mɛ lɛ é jí.

NƆ ÐÓKAN DÓ NǓ WU

È ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ Jwifu gègě na gbɛ́ Mɛsiya ɔ, bɔ kɛntɔ́ tɔn lɛ na hu i. Enɛ wu ɔ, Jezu sixu gbɔ azɔ̌ e é na wà nú gbɛtɔ́ lɛ é bǐ wà. Amɔ̌, é xò kàn dó sinsɛn nugbǒ ɔ tamɛ bonu é na yì nukɔn. É sɔ́ kanɖodonǔwu sín kpɔ́ndéwú ɖ’ayǐ nú ahwanvu tɔn ɖěɖee ɖò xwi ɖí xá vɛ̌donúmɛ kaka jɛ nukúnvandomɛ jí wɛ lɛ é bǐ. Kpɔ́n Wemata 16, 72, 103.

NƆ SƆ́ HWIÐÉE HWE

Jezu hugǎn gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ ɖò ali maxamaxa nu, ɖi nùtuùntuùn kpo nùnywɛ kpo linu. É ɖò wɛn ɖɔ mɛ maɖóblɔ̌ e é nyí é zɔ́n, bɔ é ɖó nǔwukpikpé agbaza mɛ tɔn kpo taglomɛ tɔn kpo e mɛ e lɛlɛ̌ dó è lɛ é ɖebǔ ma ɖó ǎ é. É ɖò mɔ̌ có, é wà devizɔ́ nú mɛ ɖevo lɛ kpo mɛɖesɔhwe kpo. A na mɔ nùkplɔnmɛ lɛ dó enɛ jí ɖò Wemata 10, 62, 66, 94, 116 mɛ.

NƆ KÚ HǓN

Hwɛhwɛ ɔ, Jezu nɔ kú hǔn, enyi mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo na bo tlɛ gbɔ kpɔ́ndéwú tɔn xwedó alǒ gɔn nǔ e é ɖɔ lɛ é wà ɔ nɛ. É nɔ kú hǔn bo nɔ vɔ́ nǔ e sín hudo ye ɖó lɛ é kplɔ́n ye bonu ye na kpéwú bo sɛkpɔ Jehovah. Lin tamɛ kpɔ́n dó kpɔ́ndéwú e Jezu sɔ́ ɖ’ayǐ dó hǔnkúkú jí é jí ɖò Wemata 74, 98, 118, 135 mɛ.