Gbeɖiɖó Azɔ̌ E Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Wà Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ Ðò Xwè Sinsɛnzɔ́ Tɔn 2017 Tɔn Mɛ É Tɔn

Kpɔ́n wɛnɖagbejijlazɔ́ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wà bɛ́sín septembre 2016 jɛ août 2017 gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é sín doyidoslɔ́.

2017 Sín Kɛ́n Lɛ

Gbeɖiɖó xwè 2017 tɔn tɔn elɔ xlɛ́ gǎn e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ dó dó wɛnɖagbejijla gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ sín azɔ̌ yetɔn wu é, kpo akwɛ e ye zán dó takúnmɛ tɔn mɛ é kpo.

Gbè E Tò lɛ Ðó Ðò 2017 lɛ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah lɛ, kɛ́n mɛ nabi e bló baptɛm é tɔn, mɛ nabi e wá Flǐn é kpo kɛ́n ɖevo lɛ kpo ɖò gbeɖiɖó elɔ mɛ.