Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Amyɔxwé: Nɔví nyɔnu ɖé ɖò xóɖiɖɔ Nɔví Rutherford tɔn e è yí dó kàn jí é ɖé xò nú mɛ wɛ ɖò Alabama, États-Unis, ɖò ɖibla yì 1940; aɖisixwé: Suisse

 AKPÁXWÉ 1

Nugbǒ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ: Nùɖuɖu Gbigbɔ Tɔn Nina Mɛ

Nugbǒ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ: Nùɖuɖu Gbigbɔ Tɔn Nina Mɛ

 A MƆ bɔ awǎjijɛ ɖò Biblu kplɔntɔ́ towe sín nukún ta, ɖó é mɔ nukúnnú jɛ tinmɛ e wemafɔ Biblu tɔn e mi xà ɖó kpɔ́ tlolo é ɖó é mɛ wutu. É ɖɔ dɛ̌dɛ̌ ɖɔ: “Ðiɖɔ wɛ a ɖè ɖɔ Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ mǐ sixu nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò Palaɖisi mɛ, ɖò ayikúngban jí fí à?” Mɛ e zɔn xá we ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é kò nǔ yɛ́ɛ bo ɖɔ: “Ganji, etɛ a ka mɔ ɖò Biblu ɔ mɛ dìn?” Biblu kplɔntɔ́ ɔ húnhún ta kpo nǔkpacamɛ kpo bo ɖɔ: “É kpaca mì ɖɔ è kún kplɔ́n nǔ enɛ mì kpɔ́n ó!” A flín ɖɔ é ɖɔ nǔ mɔhun ɖò aklunɔzán gblamɛ yɔywɛ ɖé ɖíe kpowun hwenu e é kplɔ́n azɔn nukɔntɔn ɖɔ nyikɔ Mawu tɔn nɔ nyí Jehovah é.

A ko kpé dó nǔ mɔhun nu kpɔ́n à? Mɛ Mawu tɔn lɛ gègě ko kpé d’enu. Mawu na nùnina xɔ akwɛ ɖé mǐ, é wɛ nyí nukúnnúmɔjɛnǔmɛ nugbǒ ɔ! Nǔ kaka ɖé ka nɔ flín lee nǔ enɛ xɔ akwɛ sɔ́ é mǐ ǎ. Lin tamɛ kpɔ́n kpɛɖé: Nɛ̌ a ka mɔ nùnina enɛ gbɔn? Mǐ na gbéjé nùkanbyɔ enɛ kpɔ́n ɖò akpáxwé elɔ mɛ. Lee Mawu na nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbigbɔ tɔn togun tɔn kpɛɖé kpɛɖé gbɔn é xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn nyí nùjɔnǔ. Sín xwè kanweko ɖíe ɔ, Axɔsuɖuto ɔ sín Axɔsu Jezu Klisu ɖò azɔ̌ wà wɛ kpo kanɖodonǔwu kpo bonu è na kplɔ́n nugbǒ ɔ togun Mawu tɔn.

ƉÒ AKPÁXWÉ ELƆ

WEMATA 3

Jehovah Ðè Linlin Tɔn Xlɛ́

Axɔsuɖuto ɔ ka ɖò linlin Mawu tɔn mɛ ɖò bǐbɛ̌mɛ à? Nɛ̌ Jezu ka tá weziza dó Axɔsuɖuto ɔ jí gbɔn?

WEMATA 4

Jehovah Sɔ́ Nyikɔ Tɔn Sù

Etɛ Axɔsuɖuto ɔ ka ko wà b’ɛ kúnkplá nyikɔ Mawu tɔn? Nɛ̌ hwiɖesunɔ mɛtún ɔ ka sixu ɖ’alɔ ɖò blòbló bonu nyikɔ Mawu tɔn na nyí nǔ mímɛ́ mɛ gbɔn?

WEMATA 5

Axɔsu ɔ Tá Weziza Dó Axɔsuɖuto ɔ Jí

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e zawě ɖiɖó dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn, mɛ e na kpa acɛ ɖ’emɛ lɛ é, toví lɛ kpodo nǔ e gbejininɔ byɔ é kpo wu.