Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 17

Azɔ̌ Kpinkplɔn Sinsɛnzɔ́watɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ

Azɔ̌ Kpinkplɔn Sinsɛnzɔ́watɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ

NǓ E ÐÒ WEMATA ELƆ MƐ É

Lee wemaxɔmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ sɔnǔ nú sinsɛnzɔ́watɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ bɔ ye wà azɔ̌ ɖěɖee è sɔ́ d’alɔ mɛ nú ye lɛ é gbɔn é

1-3. Nɛ̌ Jezu ka vlɔ́n kàn nú wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ gbɔn? Nùkanbyɔ tɛ lɛ enɛ ka fɔ́n nyite?

JEZU ɖɔ Mawuxó gbɔn Galilée gbé ɔ jí nú xwè wè. (Xà Matie 9:35-38.) É gbɔn toxo kpo gletoxo gègě kpo mɛ, bo kplɔ́n nǔ mɛ ɖò kplɔ́ngbasá lɛ bo lɛ́ jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn. É ɖò wɛnɖagbe jla gbɔn fí ɖebǔ wɛ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ nɔ nyì ahwan wá gɔ́n tɔn. Jezu ɖó ayi wu ɖɔ “nǔkún ɖò kpɔ́ gégé ɖò gle mɛ,” bɔ è ɖó nǔkún-yatɔ́ gègě sín hudo.

2 Jezu bló tuto bonu è na vlɔ́n kàn nú wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ. Gbɔn nɛ̌ é? É sɛ́ mɛsɛ́dó tɔn 12 lɛ dó “nú ye na yì jla axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín xó.” (Luk. 9:1, 2) Mɛsɛ́dó lɛ sixu ko kàn nǔ byɔ dó lee ye na wà azɔ̌ enɛ gbɔn é wu. Cobonu Jezu na sɛ́ ye dó ɔ, é bló nǔ e Tɔ́ tɔn jixwé tɔn ɔ bló n’i é nú ye kpo wanyiyi kpo, é wɛ nyí ɖɔ é kplɔ́n azɔ̌ ye.

3 Nùkanbyɔ ɖé lɛ ɖíe lo: Azɔ̌ tɛ Jezu sín Tɔ́ ka kplɔ́n ɛ? Azɔ̌ tɛ Jezu ka kplɔ́n mɛsɛ́dó tɔn lɛ? Bɔ égbé ka lo, Axɔsu Mɛsiya ɔ ka ko kplɔ́n azɔ̌ ahwanvu tɔn lɛ bonu ye na kpé sinsɛnzɔ́ yetɔn wu bo wà à? Enyi mɔ̌ ɔ, nɛ̌ é ka wà mɔ̌ gbɔn?

“Nǔ E Tɔ́ ɔ Kplɔ́n Mì ɔ Kɛɖɛ Wɛ Un Nɔ Ðɔ”

4. Hwetɛnu Tɔ́ Jezu tɔn ka kplɔ́n azɔ̌ ɛ? Ðò fitɛ?

4 Jezu ɖɔ céɖécéɖé ɖɔ Tɔ́ emitɔn wɛ kplɔ́n azɔ̌ emi. Ðò sinsɛnzɔ́ tɔn sín hwenu ɔ, é ɖɔ: “Nǔ e Tɔ́ ɔ kplɔ́n mì ɔ kɛɖɛ wɛ un nɔ ɖɔ.” (Jaan 8:28) Hwetɛnu è ka kplɔ́n azɔ̌ Jezu? Ðò fitɛ? É ɖò wɛn ɖɔ ee Mawu dá nukɔngbeví tɔn gudo tlolo é wɛ é jɛ azɔ̌ kplɔ́n ɛ jí. (Kolo. 1:15) Vǐ ɔ nɔ Tɔ́ tɔn, “Mɛ̌si Ðaxó ɔ” kpá ɖò jixwé nú xwè maxamaxa lɛ bo ɖótó è lobo lɛ́ kpɔ́n nǔwiwa tɔn lɛ. (Eza. 30:20, NWT) Nǔ e mɛ é tɔ́n kɔ dó é wɛ nyí ɖɔ Vǐ ɔ mɔ kplɔ́n e è ma sixu jlɛ́ ǎ é yí dó jijɔ, azɔ̌ kpo linlin Tɔ́ tɔn tɔn lɛ kpo jí.

5. Alixlɛ́mɛ tɛ Tɔ́ ɔ ka na Vǐ tɔn dó sinsɛnzɔ́ e é na wà ɖò ayikúngban jí é wu?

5 Ðò hwetɔnnu ɔ, Jehovah kplɔ́n nǔ Vǐ tɔn dó sinsɛnzɔ́ e é na wá wà ɖò ayikúngban jí é wu. Mǐ ni ɖɔ xó dó nǔɖɔɖ’ayǐ e tinmɛ kancica e ɖò Mɛ̌si Ðaxó ɔ kpo nukɔngbeví tɔn kpo tɛntin é wu. (Xà Ezayíi 50:4, 5.) Jehovah nɔ fɔ́n Vǐ tɔn “zǎnzǎn” lɛ wɛ nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ ɖɔ. Xókwin enɛ xlɛ́ lee mɛ̌si ɖé nɔ fɔ́n azɔ̌mɛví tɔn zǎnzǎn tɛɛn bo na mɔ tɛn dó kplɔ́n nǔ i gbɔn é. Alɔdlɛndonǔ Biblu tɔn ɖé ɖɔ: “Jehovah . . . nɔ kplá Jezu yì wemaxɔ ɔ  mɛ azɔ̌mɛví ɖé ɖɔhun, nú è na ɖɔ ɔ nɛ, bo nɔ kplɔ́n ɛ nǔ e é na ɖɔ é kpo lee é na ɖɔ gbɔn é kpo.” Ðò wemaxɔ jixwé tɔn enɛ mɛ ɔ, Jehovah kplɔ́n Vǐ Tɔn nǔ e é ɖó na ɖɔ é. (Jaan 12:49) Tɔ́ ɔ lɛ́ na alixlɛ́mɛ Vǐ tɔn dó lee é na kplɔ́n nǔ mɛ gbɔn é jí. * Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, enyi sinsɛnzɔ́ tɔn kɛɖɛ mɛ wɛ é zán azɔ̌ ɖěɖee è kplɔ́n ɛ lɛ é ɖè ǎ, loɔ, é lɛ́ sɔ́ dó kplɔ́n azɔ̌ ahwanvu tɔn lɛ bonu ye ni wà sinsɛnzɔ́ yetɔn lee é jɛ gbɔn é.

6, 7. (a) Azɔ̌ tɛ Jezu ka kplɔ́n mɛsɛ́dó tɔn lɛ? Nɛ̌ é ka sɔnǔ nú ye gbɔn bonu ye na w’azɔ̌ ɔ? (b) Azɔ̌ alɔkpa tɛ Jezu ka tɛnkpɔn bɔ è kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖò azǎn mǐtɔn gbè?

6 Lee è ko ɖɔ gbɔn ɖò bǐbɛ̌mɛ é ɔ, azɔ̌ tɛ Jezu ka kplɔ́n mɛsɛ́dó tɔn lɛ? Sɔgbe kpo Matie wemata 10 kpo ɔ, Jezu na ye alixlɛ́mɛ tawun tawun ɖé lɛ dó sinsɛnzɔ́ ɔ wu; ɖé lɛ ɖíe: fí e ye na jla wɛnɖagbe ɔ ɖè é (wemafɔ 5, 6), wɛn e ye na jla é (wemafɔ 7), nǔ e wu ye ɖó na ɖeji dó Jehovah wu é (wemafɔ 9, 10), lee ye na sɛkpɔ xwétɔ́ lɛ gbɔn é (wemafɔ 11-13), lee ye na wà nǔ gbɔn hwenu e è ma na yí ye ǎ é (wemafɔ 14, 15), kpo lee ye na wà nǔ gbɔn hwenu e è na doya nú ye é kpo (wemafɔ 16-23). * Azɔ̌ e Jezu kplɔ́n mɛsɛ́dó tɔn lɛ é sɔnǔ nú ye bɔ ye wà wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn H.M. tɔn mɛ.

7 Bɔ égbé ka lo? Jezu e nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín Axɔsu é zé azɔ̌ e ɖò taji hú azɔ̌ lɛ bǐ é d’alɔ mɛ nú ahwanvu tɔn lɛ, é wɛ nyí ɖɔ “è na jla axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bonu é na nyí kúnnuɖiɖe nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ.” (Mat. 24:14) Axɔsu ɔ ka kplɔ́n azɔ̌ mǐ bonu mǐ na w’azɔ̌ enɛ e ɖò taji hú azɔ̌ lɛ bǐ é à? É wà mɔ̌! Sín jixwé dɔ̌n ɔ, Axɔsu ɔ tɛnkpɔn bɔ è kplɔ́n azɔ̌ ahwanvu tɔn lɛ dó lee ye na jla wɛnɖagbe ɔ nú mɛ e ma ɖò agun ɔ mɛ ǎ lɛ é kpo lee ye na wà agun ɔ sín azɔ̌ bunɔ lɛ gbɔn é kpo.

Azɔ̌ Kplɔnkplɔn Sinsɛnzɔ́watɔ́ lɛ Bonu Ye Na Nyí Wɛnɖagbejlatɔ́ Lɛ

8, 9. (a) Linlin taji tɛ wu è ka bló tuto Wemaxɔmɛ Azɔ̌ Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Tɔn tɔn? (b) Nɛ̌ kplé aklunɔzán gblamɛ tɛntin tɔn ɔ ka ko d’alɔ we bɔ a nɔ na sínsɛ́n hugǎn ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ gbɔn?

8 Nú hwenu gègě ɔ, tutoblonunu Jehovah tɔn gbɔn kpléɖókpɔ́ lɛ, kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ kpo kplé agun tɔn lɛ, ɖi Kplé Sinsɛnzɔ́ Tɔn kpo gblamɛ bo kplɔ́n azɔ̌ togun Mawu tɔn nú sinsɛnzɔ́ ɔ. É ɖò mɔ̌ có, ɖò bǐbɛ̌mɛ 1940 jɛ 1949 tɔn ɔ, nɔví sunnu ɖěɖee nɔ kpé nukún dó nǔ wu ɖò hɔnkàn mǐtɔn é jɛ tuto bló jí bonu è na kplɔ́n azɔ̌ mɛ gbɔn wemaxɔmɛ vovo lɛ gblamɛ.

9 Wemaxɔmɛ Azɔ̌ Yɛhwexɔsuɖuto ɔ Tɔn. Lee mǐ mɔ gbɔn ɖò wemata e wá yì é mɛ é ɔ, wemaxɔmɛ enɛ bɛ́ ɖò 1943. È na kplɔ́n azɔ̌ wemaxɔmɛvi lɛ bonu ye na xwlé xóɖiɖɔ ɖagbe lɛ mɛ ɖò kplé agun tɔn lɛ jí kɛɖɛ kpowun wɛ zɔ́n bɔ è sɔ́ wemaxɔmɛ enɛ ɖ’ayǐ à? Eǒ. Linlin taji e wutu è sɔ́ wemaxɔmɛ enɛ ɖ’ayǐ é wɛ nyí ɖɔ è na kplɔ́n azɔ̌ togun Mawu tɔn bonu é na zán nùnina xóɖiɖɔ tɔn tɔn dó kpa susu nú Jehovah ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ. (Ðɛh. 150:6) Wemaxɔmɛ ɔ sɔnǔ nú nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo ɖěɖee na nyikɔ lɛ é bǐ bonu ye na nyí sinsɛnzɔ́watɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn e nɔ na sínsɛ́n hugǎn lɛ é. Dìn ɔ, è nɔ ɖu azɔ̌kplɔnmɛ mɔhun sín lè ɖò kplé aklunɔzán gblamɛ tɛntin tɔn hwenu.

10, 11. Égbé dìn ɔ, mɛ lɛ ka sixu yì Wemaxɔmɛ Galadi Tɔn? Linlin tɛ wu è ka bló tuto wemaxɔmɛ enɛ tɔn?

 10 Wemaxɔmɛ Biblu Kpinkplɔn Watchtower Galadi Tɔn. Nǔ e mǐ nɔ ylɔ ɖò égbé ɖɔ Wemaxɔmɛ Biblu Kpinkplɔn Watchtower Galadi Tɔn é bɛ́ ɖò Tɛnigbe azǎn nukɔntɔn Zofínkplɔsun 1943 tɔn gbè. Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, nǔ e wu è bló tuto wemaxɔmɛ enɛ tɔn é wɛ nyí ɖɔ è na kplɔ́n azɔ̌ gbexosin-alijitɔ́ lɛ kpo mɛ ɖevo ɖěɖee ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ lɛ é kpo nú è na sɛ́ ye dó fí ɖebǔ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ bonu ye na nyí mɛsɛ́dó lɛ. Amɔ̌, bɛ́sín Kɔnyásun 2011 tɔn mɛ ɔ, mɛ ɖěɖee ko ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn alɔkpa ɖé mɛ lɛ é kɛɖɛ jɛn sixu yì wemaxɔmɛ enɛ; mɛ enɛ lɛ wɛ nyí gbexosin-alijitɔ́ titewungbe lɛ, nukúnkpénuwutɔ́ tomɛyitɔ́ lɛ kpo asì yetɔn lɛ kpo, mɛ e nɔ w’azɔ̌ ɖò Betɛli lɛ é, kpo mɛsɛ́dó ɖěɖee ma ko yì wemaxɔmɛ ɔ ǎ lɛ é kpo.

11 Linlin tɛ wu è ka bló tuto Wemaxɔmɛ Galadi Tɔn tɔn? Nɔví sunnu e ko nyí mɛ̌si na, nú xwè gègě é ɖé ɖɔ: “È na hɛn nùɖiɖi wemaxɔmɛvi lɛ tɔn lidǒ gbɔn Xó Mawu Tɔn kpinkplɔn ye kpo alɔdido ye bonu ye na tɛnkpɔn bo ɖó jijɔ Klisanwun tɔn ɖěɖee na gɔ́ alɔ nú ye bɔ ye na ɖí xwi xá tagba e ye sixu mɔ ɖò azɔ̌ yetɔn mɛ lɛ é b’ɛ na kpa ye. Gɔ́ na ɔ, wemaxɔmɛ enɛ sín linlin taji ɖevo wɛ nyí ɖɔ è na dó wusyɛn lanmɛ nú wemaxɔmɛvi lɛ bonu ye na ɖó jlǒ ɖaxó nú wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ.”Efɛ. 4:11.

12, 13. Ðagbe tɛ Wemaxɔmɛ Galadi Tɔn ka ko wà nú azɔ̌ wɛnɖagbejijla gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ tɔn ɔ? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖokpo.

12 Nɛ̌ Wemaxɔmɛ Galadi Tɔn ka wà ɖagbe nú azɔ̌ wɛnɖagbejijla gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ tɔn ɔ gbɔn? Sín 1943 ɔ, gbɛtɔ́ hugǎn 8 500 wɛ è ko kplɔ́n azɔ̌ ɖò wemaxɔmɛ enɛ, * bɔ mɛsɛ́dó ɖěɖee è kplɔ́n azɔ̌ ɖò Galadi lɛ é ko wà sinsɛnzɔ́ ɖò tò 170 jɛji mɛ lɛlɛ̌ dó gbɛ̀ ɔ bǐ. Mɛsɛ́dó lɛ nɔ wà nǔ sɔgbe xá azɔ̌ e è kplɔ́n ye é ganji, bo nɔ zé kpɔ́ndéwú kàn ɖiɖó dó nǔ wu tɔn ɖ’ayǐ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ, lobo nɔ lɛ́ kplɔ́n azɔ̌ mɛ ɖevo lɛ bonu ye na wà nǔ ɖokpo ɔ. Ðò ninɔmɛ gègě mɛ ɔ, mɛsɛ́dó lɛ bló tuto nú azɔ̌ ɔ ɖò xá ɖěɖee ɖó wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn kpɛɖé alǒ ma ɖó ɖě ǎ lɛ é mɛ.

13 Ðò Wɛkɛ Hwan Wegɔ ɔ hwenu ɔ, wɛnɖagbejijlazɔ́ e è bló tuto tɔn é ko ɖibla bú bǐ ɖò Japon. Ðò Avivɔsun 1949 tɔn mɛ ɔ, wɛnɖagbejlatɔ́ e ɖò Japon é sɔ́ hú wǒ ǎ. Ðò fifonu xwè enɛ tɔn ɔ, mɛsɛ́dó e è kplɔ́n azɔ̌ ɖò Galadi é 13 wɛ hɛn alɔnu yetɔn ján dó jla Mawuxó ɔ ɖò Japon. Mɛsɛ́dó gègě lɛ́ wá gɔ́ nú ye. Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, mɛsɛ́dó lɛ dó gǎn bo wà azɔ̌ ɖò toxo ɖaxó lɛ mɛ; enɛ gudo ɔ, ye sɛ̀ tɛn yì toxo ɖevo lɛ mɛ. Mɛsɛ́dó lɛ flɔ́ zo dó lanmɛ nú Biblu kplɔntɔ́ yetɔn lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo ɖɔ ye ni byɔ sinsɛnzɔ́ gbexosin-alijitɔ́ tɔn mɛ. Kanɖodonǔwu mɛsɛ́dó lɛ tɔn hɛn nyɔna gègě wá. Égbé dìn ɔ, wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn 216 000 jɛji wɛ ɖò Japon, bɔ ɖibla yì 40 ɖò kanweko jí yetɔn nyí gbexosin-alijitɔ́ lɛ! *

14. Wemaxɔmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ nyí xlɛ̌ ɖaxó etɛ tɔn? (Lɛ̌ kpɔ́n gbàví “ Wemaxɔmɛ Ðěɖee Nɔ Kplɔ́n Azɔ̌ Sinsɛnzɔ́watɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ É”.)

14 Wemaxɔmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn ɖevo lɛ. Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Gbexosin-Alijitɔ́ Tɔn, Wemaxɔmɛ Biblu Kpinkplɔn Tɔn nú Asú kpo Asì kpo Lɛ kpo Wemaxɔmɛ Biblu Kpinkplɔn Tɔn nú Nɔví Sunnu Tlɛnnɔ Lɛ kpo ko gɔ́ alɔ nú ye mɛ ɖěɖee yì wemaxɔmɛ mɔhunkɔtɔn lɛ é bonu ye na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo  bo na lɛ́ ɖó kàn dó nǔ wu ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ mɛ. * Wemaxɔmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn enɛ lɛ bǐ nyí xlɛ̌ ɖaxó ɖé ɖɔ Axɔsu mǐtɔn ko sɔnǔ nú ahwanvu tɔn lɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ bonu ye na wà sinsɛnzɔ́ yetɔn.2 Tim. 4:5.

Azɔ̌ Kpinkplɔn Nɔví Sunnu lɛ Bonu Ye Na Kpé Nukún Dó Azɔ̌ Bunɔ lɛ Wu

15. Sunnu agbanɖotananɔ lɛ nɔ ba na ɖi Jezu ɖò ali tɛ nu?

15 Flǐn nǔɖɔɖ’ayǐ Ezayíi tɔn e ɖɔ ɖɔ Mawu kplɔ́n azɔ̌ Jezu é. Ðò wemaxɔ jixwé tɔn enɛ mɛ ɔ, Vǐ ɔ kplɔ́n lee é na “ɖɔ xó . . . dó dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ e ma sɔ́ ɖó hlɔnhlɔn ǎ é” gbɔn é. (Eza. 50:4) Jezu zán azɔ̌kplɔnmɛ enɛ; hwenu e é ɖò ayikúngban jí é ɔ, é fá kɔ nú mɛ e “agban kpinkpɛn hinhɛn cikɔ na lɛ é.” (Mat. 11:28-30) Nɔví sunnu agbanɖotananɔ lɛ nɔ xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn bo nɔ ba na nyí fí e nɔví sunnu yetɔn lɛ kpo nɔví nyɔnu yetɔn lɛ kpo wá ɔ, ye na mɔ agbɔ̌n ɖè é. Nú linlin enɛ na jɛ jlɔ́ ɔ, è bló tuto wemaxɔmɛ tɛnmɛ tɛnmɛ tɔn bo na dó d’alɔ nɔví sunnu nǔwukpétɔ́ lɛ bɔ alɔdido nùɖitɔ́ hàtɔ́ yetɔn lɛ na lɛ́ bí alɔ nú ye d’eji.

16, 17. Linlin tɛ wu è ka bló tuto Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn tɔn? (Lɛ̌ kpɔ́n tinmɛ e ɖò dò é.)

 16 Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn. Wemaxɔmɛ enɛ sín klasi nukɔntɔn ɔ bɛ́ ɖò azǎn 9gɔ́ Xwèjísun 1959 tɔn gbè ɖò South Lansing, ɖò New York. Nukúnkpénuwutɔ́ tomɛyitɔ́ lɛ kpo devizɔ́watɔ́ agun tɔn lɛ (è nɔ ylɔ ye ɖɔ titoblonúnǔtɔ́ kplékplé mɛxo lɛ tɔn tɔn égbé) kpo wɛ è nɔ ylɔ wá wemaxɔmɛ enɛ bo nɔ kplɔ́n nǔ ye nú sun ɖokpo. Nukɔnmɛ ɔ, è jɛ nùkplɔnmɛ lɛ lilɛ sín Glɛnsigbe mɛ dó gbè ɖevo lɛ mɛ jí, bɔ kpɛɖé kpɛɖé ɔ, wemaxɔmɛ ɔ jɛ azɔ̌ kplɔ́n nɔví sunnu lɛ jí gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. *

Nɔví sunnu Lloyd Barry ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖò Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖò Japon ɖò 1970

17 Annuaire 1962 des Témoins de Jéhovah (Glɛnsigbe) ɖɔ dó linlin e wu è ɖó Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ayǐ e wu ɖɔ: “Ðò gbɛ̀ elɔ e mɛ táan ma ɖè ǎ é ɔ, mɛ e nyí nukúnkpénuwutɔ́ ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ sín agun mɛ é ɖó na nyí mɛɖé bo na bló tuto nú gbɛ̀ tɔn bo na mɔ tɛn dó sɔ́ ayi ɖó mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é bǐ jí lobo na nyí nyɔna ɖé nú ye. Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, é ɖó na wɔn ya nú xwédo éɖesunɔ tɔn ɖó agun ɔ wu ǎ, loɔ, é ɖó na nɔ jlɛ̌ jí. Kpɔ́n ali ɖagbe e hun nú devizɔ́watɔ́ agun ɔ tɔn ɖěɖee lɛlɛ̌ dó gbɛ̀ ɔ é! Ye nɔ kplé ɖó kpɔ́ nú Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn bo nɔ mɔ nùkplɔnmɛ e na d’alɔ ye bɔ ye na wà nǔ  e Biblu ɖɔ ɖɔ nukúnkpénuwutɔ́ ɖé ɖó na kpéwú bo bló pɛ́ɛ́ é.”1 Tim. 3:1-7; Ti. 1:5-9.

18. Nɛ̌ togun Mawu tɔn bǐ ka nɔ ɖu lè Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn tɔn gbɔn?

18 Togun Mawu tɔn bǐ ɖu lè Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn tɔn. Nɛ̌ nǔ ka nyí mɔ̌ gbɔn? Enyi mɛxo agun tɔn lɛ kpo devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ kpo zán nǔ e ye kplɔ́n ɖò wemaxɔ ɔ mɛ lɛ é ɔ, ye nɔ fá kɔ nú nùɖitɔ́ hàtɔ́ yetɔn lɛ lee Jezu nɔ bló gbɔn é. Enyi mɛxo wanyiyinɔ alǒ devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn wanyiyinɔ ɖé ba we kpɔ́n bo dó xógbe xomɛnyínyɔ́ tɔn ɖé nú we, ɖótó we, alǒ dó wusyɛn lanmɛ nú we ɔ, é nɔ sù nukún towe mɛ à cé? (1 Tɛ. 5:11) Sunnu nǔwukpétɔ́ enɛ lɛ nyí nyɔna nùjɔnǔ tɔn nú agun yetɔn lɛ.

19. Wemaxɔmɛ ɖevo tɛ lɛ wu Wěɖegbɛ́ Mɛkplɔnkplɔn Tɔn ka nɔ kpé nukún dó? Linlin tɛ wu è ka bló tuto wemaxɔmɛ enɛ lɛ tɔn?

19 Wemaxɔmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn ɖevo lɛ. Wěɖegbɛ́ Mɛkplɔnkplɔn Tɔn Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ tɔn nɔ kpé nukún dó wemaxɔmɛ ɖevo ɖěɖee nɔ kplɔ́n azɔ̌ nɔví sunnu agbanɖotananɔ ɖěɖee ɖò tutoblonunu ɔ mɛ lɛ é wu. È bló tuto wemaxɔmɛ enɛ lɛ tɔn bo na dó d’alɔ nɔví sunnu agbanɖotananɔ lɛ, ye wɛ nyí mɛxo agun tɔn lɛ, nukúnkpénuwutɔ́ tomɛyitɔ́ lɛ kpo Wěɖegbɛ́ Alaxɔ Tɔn sín hagbɛ̌ lɛ kpo bonu ye na wà azɔ̌ yetɔn lɛ ganji. Nùkplɔnmɛ junjɔn Biblu jí lɛ nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví enɛ lɛ bɔ ye nɔ kpó ɖò bò wlí nú kancica e yeɖesunɔ ɖó xá Jehovah é wɛ, bo nɔ lɛ́ d’alɔ ye bɔ ye nɔ zán nugbodòdó Biblu tɔn lɛ hwenu e ye nɔ ɖò nǔ wà xá lɛngbɔ̌ xɔ akwɛ ɖěɖee è sɔ́ d’alɔ mɛ nú ye lɛ é wɛ é.1 Pi. 5:1-3.

Wemaxɔmɛ Devizɔ́ Kplɔnkplɔn Tɔn nukɔntɔn e è bló ɖò Malawi ɖò 2007 é

20. Etɛwu Jezu ka sixu ɖɔ ɖɔ mǐ bǐ wɛ Jehovah kplɔ́n azɔ̌? Etɛ a ka kanɖeji bo na wà?

20 É ɖò wɛn ɖɔ Axɔsu Mɛsiya ɔ wà nǔ bǐ bonu è ni kplɔ́n azɔ̌ ahwanvu tɔn lɛ ganji. Azɔ̌kplɔnmɛ lɛ bǐ wɛ gosin aga: Jehovah kplɔ́n azɔ̌ Vǐ tɔn, bɔ Vǐ ɔ kplɔ́n azɔ̌ ahwanvu tɔn lɛ. Enɛ wu wɛ Jezu sixu ɖɔ ɖɔ mǐ bǐ wɛ Jehovah kplɔ́n nǔ. (Jaan 6:45; Eza. 54:13) Mi nú mǐ ni kanɖeji bo na ɖu azɔ̌kplɔnmɛ e Axɔsu mǐtɔn bló tuto tɔn ɖ’ayǐ nú mǐ é sín lè bǐ mlɛ́mlɛ́. Mi nú mǐ ni lɛ́ flín ɖɔ linlin taji e wu è bló tuto azɔ̌kplɔnmɛ enɛ lɛ bǐ tɔn é wɛ nyí ɖɔ ye na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò dǒ lí wɛ ɖò gbigbɔ lixo bo na mɔ tɛn dó wà sinsɛnzɔ́ mǐtɔn bǐ mlɛ́mlɛ́.

^ akpá. 5 Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Tɔ́ ɔ kplɔ́n Vǐ tɔn lee é na kplɔ́n nǔ mɛ gbɔn é? Ðǒ ayi nǔ elɔ wu: Lǒ gègě ɖěɖee Jezu zán ɖò nùkplɔnmɛ tɔn lɛ mɛ é bló bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ e è wlan b’ɛ ko bló xwè kanweko nabi ɖé jɛ nukɔn nú jiji tɔn é jɛnu. (Ðɛh. 78:2; Mat. 13:34, 35) É ɖò wɛn ɖɔ Jehovah Mɛ e ɖɔ xó enɛ ɖ’ayǐ é ko tuùn jɛ nukɔn ɖɔ Vǐ emitɔn na zán nùjlɛdonǔwu alǒ lǒ lɛ dó kplɔ́n nǔ mɛ na.2 Tim. 3:16, 17.

^ akpá. 6 Sun lɛ gudo ɔ, Jezu “ɖè ahwanvu [‘70,’ NWT] bo sɛ́ ye dó webɔ webɔ” bonu ye na yì jla Mawuxó ɔ. É lɛ́ kplɔ́n azɔ̌ ye lɔ.—Luk. 10:1-16.

^ akpá. 12 Mɛɖé lɛ yì Wemaxɔmɛ Galadi Tɔn hú azɔn ɖokpo.

^ akpá. 13 Nú a na mɔ nǔ jɛ nǔ mɛ d’eji dó lee mɛsɛ́dó ɖěɖee è kplɔ́n azɔ̌ ɖò Galadi lɛ é zɔ́n bɔ wɛnɖagbejijla gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɖó nukɔnyiyi é wu hǔn, kpɔ́n wemata 23gɔ́ wema Les Témoins de Jéhovah, prédicateurs du Royaume de Dieu tɔn.

^ akpá. 14 È dɔn wemaxɔmɛ wè e gbɔn gudo lɛ é kplé b’ɛ huzu Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ.

^ akpá. 16 Dìn ɔ mɛxo agun tɔn lɛ bǐ wɛ nɔ ɖu lè Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn tɔn. È nɔ zán táan ɖokpo ɔ nú akpáxwé tɔn lɛ ǎ, bɔ xwè yɔywɛ ɖé gudo tɛgbɛ ɔ, è nɔ bló. Sín 1984 ɔ, è jɛ azɔ̌ kplɔ́n devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ lɔ jí ɖò wemaxɔ enɛ ɔ mɛ.