Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Amyɔxwé: È ɖò kplé bló wɛ ɖò kɔxo ɖò Londres, Angleterre, 1945; ɖisixwé: Kpléɖókpɔ́ azǎn ɖokpo tɔn ɖò Malawi, Aflika, ɖò 2012

 AKPÁXWÉ 5

Lee Axɔsuɖuto ɔ Nɔ Kplɔ́n Mɛ Gbɔn lɛ É: Nǔ Kplɔnkplɔn Axɔsu ɔ Sín Mɛsɛntɔ́ Lɛ

Lee Axɔsuɖuto ɔ Nɔ Kplɔ́n Mɛ Gbɔn lɛ É: Nǔ Kplɔnkplɔn Axɔsu ɔ Sín Mɛsɛntɔ́ Lɛ

 A KO nǔ yɛɛ dó dó wusyɛn lanmɛ nú xóɖɔtɔ́ e ɖò ataa ɔ jí é. Nɔví sunnu dɔnkpɛvu ɖé wɛ bo gosin agun towe mɛ, bo ɖò alɔ ɖó wɛ ɖò tuto kpléɖókpɔ́ ɖé tɔn mɛ azɔn nukɔntɔn ɔ. Hwenu e a ɖò xóɖiɖɔ tɔn sín vivǐ ɖu wɛ é ɔ, mɛkplɔnkplɔn jiwǔ é togun Mawu tɔn nɔ ɖu lè tɔn é sù nukún towe mɛ. A flín hwenu e dɔnkpɛvu enɛ xwlé xóɖiɖɔ tɔn mɛ azɔn nukɔntɔn ɔ é, bo mɔ ɖɔ é yì nukɔn tawun! É yì nukɔn tawun hwenu e é yì Wemaxɔmɛ Sinsɛnzɔ́ Gbexosin-Alijitɔ́ Tɔn gudo é. Ðò agaɖanu dìn ɔ, é kpo asì tɔn kpo yì Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ. Hwenu e a ɖò alɔ xò wɛ ɖó xóɖiɖɔ nɔví ɔ tɔn ɖagbe enɛ wutu é ɔ, a nyì nukún kpɔ́n mɛ ɖěɖee lɛlɛ̌ dó we lɛ é bo lin tamɛ kpɔ́n dó nùkplɔnmɛ e mɛ e ɖò togun Mawu tɔn mɛ lɛ é bǐ nɔ ɖu vivǐ tɔn é jí.

Biblu ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ hweɖenu na wá sù bɔ Jehovah na “kplɔ́n nǔ” mɛ e ɖò togun tɔn mɛ lɛ é bǐ. (Eza. 54:13) Hwe enɛ nu wɛ mǐ ɖè dìn. É nyí wema mǐtɔn lɛ kɛɖɛ gblamɛ wɛ è nɔ kplɔ́n mǐ gbɔn ǎ, loɔ, è nɔ lɛ́ kplɔ́n mǐ gbɔn kplé mǐtɔn lɛ, kpléɖókpɔ́ lɛ, kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ, kpo wemaxɔmɛ vovo ɖěɖee è bló tuto tɔn bɔ ye na kplɔ́n mǐ ɖó azɔ̌ tawun tawun ɖé lɛ wiwa ɖò tutoblonunu Jehovah tɔn mɛ wu lɛ é kpo gblamɛ. Ðò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, mǐ na gbéjé lee nùkplɔnmɛ enɛ lɛ bǐ nyí kúnnuɖenú ɖaxó ɖé ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɖò acɛ kpa wɛ ɖò égbé gbɔn é kpɔ́n.

ƉÒ AKPÁXWÉ ELƆ

WEMATA 16

Kplékplé Ðó Kpɔ́ Bo Sɛ̀n Mawu

Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu lè kplé e mǐ nɔ bló bo nɔ sɛ̀n Jehovah lɛ é tɔn ganji gbɔn?

WEMATA 17

Azɔ̌ Kpinkplɔn Sinsɛnzɔ́watɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ

Nɛ̌ wemaxɔmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ka ko sɔnǔ nú sinsɛnzɔ́watɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ bonu ye na w’azɔ̌ yetɔn lɛ gbɔn?