Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 6

Togun E Nɔ Jla Wɛnɖagbe ɔ É: Sinsɛnzɔ́watɔ́ lɛ Nɔ Sɔ́ Jlǒ Dó Zé Yeɖée Jó

Togun E Nɔ Jla Wɛnɖagbe ɔ É: Sinsɛnzɔ́watɔ́ lɛ Nɔ Sɔ́ Jlǒ Dó Zé Yeɖée Jó

NǓ E ÐÒ WEMATA ELƆ MƐ É

Axɔsu ɔ sɔnǔ nú ahwangɔnu wɛnjlatɔ́ lɛ tɔn ɖé

1, 2. Azɔ̌ ɖaxó tɛ Jezu ka ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ è na wà? Nùkanbyɔ taji tɛ ka ɖò te?

HWƐHWƐ ɔ, toxóɖɔtɔ́ e nyí gǎn lɛ é nɔ dó akpá lɛ bo nɔ gɔn ɖiɖe. Ye mɛ ɖěɖee tlɛ ɖó linlin ɖagbe hugǎn lɛ é nɔ sixu kpéwú bo nɔ ɖè akpá yetɔn lɛ ǎ. Amɔ̌, Jezu Klisu, Axɔsu Mɛsiya ɔ gbɔn vo, éyɛ nɔ ɖè akpá tɔn lɛ hwebǐnu.

2 Ee Jezu huzu Axɔsu ɖò 1914 gudo é ɔ, é ɖò gbesisɔmɛ bo na ɖè akpá e é dó xwè 1 900 mɔ̌ ɖíe é ɖé. Hwenu kpɛɖé jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn ɔ, é ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ: “È na jla axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.” (Mat. 24:14) Xó enɛ lɛ sín jijɛ na nyí akpáxwé wuntun e na xlɛ́ fí ɖiɖe Jezu tɔn é tɔn. Amɔ̌, nùkanbyɔ taji ɖokpo ɖò te: Nɛ̌ Axɔsu ɔ ka na kpéwú bo ɖó ahwangɔnu wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖé ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ e mɛ cejɛnnabi, wanyiyi ma ɖó kpo sísí ma ɖó nú nǔ e nyí Mawu tɔn lɛ é kpo gɔ́ é mɛ gbɔn? (Mat. 24:12; 2 Tim. 3:1-5) Mǐ ɖó na tuùn xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn, ɖó xósin ɔ kàn Klisanwun lɛ bǐ.

3. Jiɖe tɛ Jezu ka ɖó? Fitɛ é ka ba jiɖe mɔhun sín?

3 Mǐ ni lɛ́ lɛkɔ yì nǔɖɔɖ’ayǐ Jezu tɔn ɔ jí. Xógbe “è na jla” ɔ ka xlɛ́ ɖɔ Jezu ganjɛ xó tɔn wu à? Ganji, é xlɛ́! Jezu ganjɛwu ɖɔ emi na ɖó mɛ e na sɔ́ jlǒ dó nɔ gudo nú emi lɛ é ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ. Fitɛ é ka ba ganjɛwu enɛ sín? Tɔ́ tɔn gɔ́n wɛ. (Jaan 12:45; 14:9) Jɛ nukɔn nú ayikúngban jí wíwá Jezu tɔn ɔ, é mɔ lee Jehovah ganjɛ jlǒ e mɛsɛntɔ́ Tɔn lɛ nɔ ɖexlɛ́ é wu gbɔn é tlɔlɔ. Mǐ ni kpɔ́n lee Jehovah xlɛ́ ɖɔ emi ɖó ganjɛwu mɔhun gbɔn é.

Togun Towe Na Sɔ́ Jlǒ Dó Zé Éɖée Jó

4. Azɔ̌ tɛ Jehovah ka byɔ Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ ye ni nɔ gudo na? Nɛ̌ ye ka wà nǔ gbɔn?

4 Flín nǔ e jɛ hwenu e Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ é ni gbá goxɔ e na nyí hɔnkàn sinsɛn-biblo tɔn nú akɔta Izlayɛli tɔn é é. Jehovah gbɔn Mɔyizi jí bo ylɔ togun ɔ bǐ ɖɔ ye ni wá nɔ gudo nú azɔ̌ ɔ. Mɔyizi ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mɛ e ɖó jlǒ ɖagbe . . . lɛ ɔ, ye na hɛn nǔ alɔkpa alɔkpa wá nú Mawu Mavɔmavɔ.” Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó? “Zǎnzǎn tɛgbɛ ɔ, mɛ lɛ nɔ hɛn nǔ wá . . . kpo yeɖesunɔ sín jlǒ kpo.” Ye ɖò nǔ hɛn wá wɛ kaka bɔ è gbɔ bo ɖɔ nú ye ɖɔ ye “ni ma sɔ́ bló nùɖé bo hɛn wá nú  Mawu xwé ɔ sín azɔ̌ ɔ ó”! (Tín. 35:5; 36:3, 6) Izlayɛli-ví lɛ ɖexlɛ́ ɖɔ Jehovah sín hwɛ jɔ bɔ é ɖeji dó emi wu.

5, 6. Sɔgbe xá Ðɛhan 110:1-3 ɔ, etɛ Jehovah kpo Jezu kpo ka ɖó nukún ɖò mɛsɛntɔ́ nugbǒ lɛ sí ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ?

5 Jehovah ka ɖó nukún ɖɔ emi na mɔ jlǒ ɖagbe mɔhun ɖò mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ gɔ́n ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ à? Ganji! Xwè 1 000 jɛji jɛ nukɔn nú jiji Jezu tɔn ɖò ayikúngban jí ɔ, Jehovah ko sɔ́ dó ayi mɛ nú Davidi b’ɛ wlan nǔ dó hwenu e Mɛsiya ɔ na jɛ acɛ kpa jí é wu. (Xà Ðɛhan 110:1-3.) Jezu e è sɔ́ Axɔsu yɔyɔ̌ e na ɖó kɛntɔ́ lɛ bɔ ye na huzu kpannukɔn ɛ. Amɔ̌, é na lɛ́ ɖó ahwangɔnu ɖé b’ɛ na nɔ gudo n’i. È na hɛn ye gannugánnú cobonu ye na nɔ Axɔsu ɔ gudo ǎ. Mɛ winnyawinnya e tlɛ ɖò ye mɛ lɛ é na sɔ́ jlǒ dó zé yeɖée jó, bɔ ye na huzu mɛ wɔbuwɔbu ɖé bo na sukpɔ́ sɔmɔ̌, bɔ è na sɔ́ ye jlɛ́ dó ahǔn e nɔ ja kɔn nyì ayǐ zǎnzǎn é wu. *

Mɛ ɖěɖee nɔ sɔ́ jlǒ dó nɔ gudo nú Axɔsuɖuto ɔ lɛ é sukpɔ́ ahǔn e nɔ ja kɔn nyì ayǐ lɛ é ɖɔhun (Kpɔ́n akpáxwé 5gɔ́ ɔ)

6 Jezu tuùn ɖɔ emi wu ɖɔ xó dó wɛ nǔɖɔɖ’ayǐ e ɖò Ðɛhan 110 mɛ é ɖè. (Mat. 22:42-45) Enɛ wu ɔ, hwɛ tɔn jɔ bɔ é ɖeji ɖɔ emi na mɔ gbɛtɔ́ gbejinɔtɔ́ ɖěɖee na sɔ́ jlǒ dó zé yeɖee jó bo na jla wɛnɖagbe ɔ gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí é. Etɛ nǔ ɖěɖee jɛ ɖò hwenuxó mɛ lɛ é ka xlɛ́? Axɔsu ɔ ka sɔnǔ nú ahwangɔnu e sɔ́ jlǒ dó ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ ɖò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ é ɖé nugbǒ à?

“Wǔjɔmɛ Ce kpo Azɔ̌ Ce kpo Wɛ Nyí Ðɔ Má Jla Wɛn Enɛ”

7. Ee è sɔ́ Jezu Axɔsu gudo é ɔ, afɔ tɛ lɛ é ka ɖè dó sɔnǔ nú ahwanvu tɔn lɛ bonu ye na wà azɔ̌ e ɖò te kpɔ́n ye é?

7 Ee è sɔ́ Jezu Axɔsu tlolo gudo é ɔ, é jɛ nǔ sɔ́ nú ahwanvu tɔn lɛ jí bonu ye na w’azɔ̌ kpligidi ɔ. Lee mǐ ko mɔ gbɔn ɖò Wemata 2gɔ́ ɔ mɛ é ɔ, é wá ba ahwanvu tɔn lɛ kpɔ́n, bɔ sín 1914 wá bǐbɛ̌mɛ 1919 tɔn ɔ, é wà nǔ kwiji ɖiɖe sín mɛ wu sín azɔ̌ ɖé. (Mal. 3:1-4) Enɛ gudo ɔ, ɖò 1919 ɔ, é sɔ́ deví gbejinɔtɔ́ e na nɔ ahwanvu tɔn lɛ nu é. (Mat. 24:45) Sín hwenɛnu ɖido ɔ, deví enɛ jɛ nùɖuɖu gbigbɔ tɔn na ye jí gbɔn xóɖiɖɔ  kpléɖókpɔ́ ɖaxó tɔn lɛ kpo wema e è ɖetɔ́n lɛ é kpo gblamɛ; nùɖuɖu enɛ nɔ tɛɖɛ̌ jí hwɛhwɛ ɖɔ Klisanwun lɛ bǐ wɛ ɖó na jla wɛnɖagbe ɔ.

8-10. Nɛ̌ kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ ka flɔ́ zo dó glɔ nú wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ gbɔn? Na kpɔ́ndéwú ɖokpo. (Lɛ̌ kpɔ́n gbàví “ Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Nukɔntɔn Ðěɖee Flɔ́ Zo Dó Glɔ nú Wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ lɛ É.”)

8 Xóɖiɖɔ kpléɖókpɔ́ ɖaxó tɔn lɛ. Ðó akpàkpà ɖò Biblu Kplɔntɔ́ lɛ sɔ́ wɛ bonu ye na mɔ alixlɛ́mɛ wutu ɔ, ye kplé ɖò Cedar Point, Ohio, États-Unis sín azǎn 1 jɛ 8gɔ́ Zǒsun 1919 tɔn gbè, bo bló kpléɖókpɔ́ ɖaxó nukɔntɔn e ye bló ɖò Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn ɔ gudo é. Azǎn wegɔ ɔ gbè ɔ, Nɔví Rutherford xwlé xóɖiɖɔ ɖé kpléɖókpɔ́watɔ́ lɛ bo tɛɖɛ̌ jí ɖ’emɛ ɖɔ: “Azɔ̌ e Klisanwun ɖé na wà ɖò ayikúngban jí é . . . wɛ nyí wɛn axɔsuɖuto Aklunɔ ɔ tɔn tɔn jlajla.”

9 Kpléɖókpɔ́ ɖaxó enɛ sín azǎn atɔ́ɔ́ngɔ ɔ gbè ɔ, Nɔví Rutherford xwlé xóɖiɖɔ ɖé mɛ bɔ xota tɔn nyí “Xóɖiɖɔ ɖé nú Azɔ̌watɔ́ Hàtɔ́ Lɛ,” bɔ è wá ɖetɔ́n dó Atɔxwɛ mɛ ɖò xota “Axɔsuɖuto ɔ Jlajla” glɔ. É ɖɔ dó xóɖiɖɔ ɔ mɛ ɖɔ: “Ðò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ Klisanwun ɖé na kanbyɔ éɖée ɖɔ: Etɛwu un ka ɖò ayikúngban ɔ jí? Xósin tɔn wɛ ɖó na nyí ɖɔ Aklunɔ ɔ sɔ́ xomɛnyínyɔ́ dó ɖè mì bɔ un nyí afɔsɔ́ɖótetɔ́ tɔn bo na dó wɛn hwɛ dó gbɔ xá Mawu tɔn ɔ gbɛ̀ ɔ; wǔjɔmɛ ce kpo azɔ̌ ce kpo wɛ nyí ɖɔ má jla wɛn enɛ.”

10 Ðò xóɖiɖɔ manawɔn enɛ mɛ ɔ, Nɔví Rutherford ɖɔ ɖɔ è na jɛ xójlawema yɔyɔ̌ L’Âge d’Or (ee è nɔ ylɔ ɖɔ Réveillez-vous! égbé é) ɖetɔ́n jí, bɔ è na zán dó xlɛ́ mɛ lɛ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ wɛ nyí nukúnɖiɖo ɖokpo géé e ɖè nú gbɛtɔ́ lɛ é. Enɛ gudo ɔ, è kanbyɔ kpléɖókpɔ́watɔ́ lɛ ɖɔ mɛ nabi ka jló na ɖ’alɔ ɖò xójlawema enɛ mímá mɛ à jí. Gbeɖiɖówema kpléɖókpɔ́ enɛ tɔn ɖé tinmɛ ɖɔ: “Lee mɛ lɛ yí gbè gbɔn é jiwǔ. Gbɛtɔ́ afatɔ́n donu ayizɛ́n site zɛɛn.” * É ɖò wɛn ɖɔ Axɔsu ɔ ɖó gbɛtɔ́ e ɖó jlǒ bɔ akpàkpà nɔ sɔ́ ye dó Axɔsuɖuto tɔn jlajla wu lɛ é!

11, 12. Etɛ Atɔxwɛ 1920 tɔn ka ɖɔ dó hwenu e è na w’azɔ̌ e xó Jezu ɖɔ ɖ’ayǐ é dó é wu?

11 Wema e è ɖetɔ́n lɛ é. Ðò Atɔxwɛ lɛ mɛ ɔ, lee azɔ̌ e xó Jezu ɖɔ ɖ’ayǐ b’ɛ nyí wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn jlajla é ɖò taji sɔ́ é ɖò wě jɛ wɛ kpɛɖé kpɛɖé. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú ɖé lɛ sín bǐbɛ̌mɛ xwè 1920 jɛ 1929 tɔn.

12 Wɛn tɛ è ka na jla bɔ xó e ɖò Matie 24:14 mɛ é na jɛnu? Hwetɛnu è ka na wà azɔ̌ enɛ dó? Xota “Wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ Tɔn” ee tɔ́n ɖò Atɔxwɛ (Glɛnsigbe) Liyasun 1, 1920 tɔn mɛ é tín wɛn ɔ mɛ, bo ɖɔ: “Wɛnɖagbe e xó ɖɔ wɛ è ɖè ɖò fí e kàn vivɔnu gbɛ̀ xóxó elɔ tɔn kpo axɔsuɖuto Mɛsiya tɔn ɔ ɖiɖó ayǐ kpo.” Xota ɔ xlɛ́ hwenu e è na jla wɛn enɛ dó é céɖécéɖé bo ɖɔ: “È ɖó na jla wɛn enɛ ɖò ahwan ɖaxó [Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn] ɔ kpo ‘ya ɖaxó ɔ’ kpo vlamɛ.” Enɛ wu ɔ, xota ɔ ɖɔ: “Dìn wɛ nyí hwenu ɔ bɔ . . . è na jla gbɔn fí e Klisanwun-nyijɛtɔ́ lɛ ko ɖè é bǐ.”

13. Nɛ̌ Atɔxwɛ 1921 tɔn ka dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ ɖɔ ye ni ɖè jlǒ xlɛ́ gbɔn?

13 È na dó cɔcɔ nú togun Mawu tɔn cobɔ é na wà azɔ̌ e xó Jezu ɖɔ ɖ’ayǐ é wɛ à? Eǒ. Xota “Kpankɔ́n Ganji” ee tɔ́n ɖò  Atɔxwɛ (Glɛnsigbe) Xwèjísun 15, 1921 tɔn mɛ é dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ ɖɔ ye ni ɖè jlǒ xlɛ́. È dó wusyɛn lanmɛ nú ye mɛ ɖokpo ɖokpo ɖɔ ye ni nɔ kanbyɔ yeɖée ɖɔ: “Wǔjɔmɛ ɖaxó hugǎn ɖé wɛ é nyí nú mì, bo lɛ́ nyí azɔ̌ ce ɖɔ má ɖ’alɔ ɖò [wɛnɖagbejijla]zɔ́ enɛ mɛ à cé?” Xota ɔ lɛ́ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Mǐ kanɖeji ɖɔ enyi mi nɔ mɔ ɖɔ [wǔjɔmɛ ɖé wɛ alɔɖiɖo ɖò azɔ̌ enɛ mɛ nyí] ɔ, mi na cí Jelemíi e sín xomɛ Aklunɔ sín xó ɔ cí myɔ ɖé ɖɔhun ɖè bo nɔ sísɛ́ ɛ bɔ é ma sixu gɔn ɖiɖɔ ǎ é ɖɔhun.” (Jel. 20:9) Wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo enɛ xlɛ́ ɖɔ Jehovah kpo Jezu kpo ɖeji dó mɛ ɖěɖee nɔ nɔ gudo nú Axɔsuɖuto ɔ kpo gbejininɔ kpo lɛ é wu.

14, 15. Ðò 1922 ɔ, ali tɛ nu Atɔxwɛ ka dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ ɖɔ ye ni ba mɛ ɖevo lɛ mɔ ɖè?

14 Nɛ̌ Klisanwun nugbǒ lɛ ka ɖó na hɛn wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn yì nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn? Xota “Azɔ̌ ɔ Ðò Taji” e hwe bo ka ɖó hlɔnhlɔn é tɔ́n ɖò Atɔxwɛ (Glɛnsigbe) Avivɔsun 15, 1922 tɔn mɛ; é dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ ɖɔ ye ni “hɛn wɛn e è ɖetɔ́n dó wema mɛ é yì jó nú mɛ ɖevo lɛ kpo kanɖodonǔwu kpo, bo yì ɖɔ xó nú ye ɖò hɔn yetɔn lɛ nukɔn, bo gbɔn mɔ̌ mɛ ɖekúnnu nú ye ɖɔ axɔsuɖuto jixwé tɔn ɔ ko sɛkpɔ.”

15 É ɖò wɛn ɖɔ sín 1919 ɖido ɔ, Klisu zán deví tɔn gbejinɔtɔ́, ayiɖotenanɔ ɔ dó tɛɖɛ̌ jí hwɛhwɛ ɖɔ wǔjɔmɛ kpo azɔ̌ kpo e Klisanwun ɖé ɖó ɖò ayikúngban jí é wɛ nyí wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn jijla. Nɛ̌ Biblu Kplɔntɔ́ bǐbɛ̌mɛ tɔn lɛ ka wà nǔ gbɔn dó wusyɛn e è dó lanmɛ nú ye ɖɔ ye ni ɖ’alɔ ɖò azɔ̌ Axɔsuɖuto jijla tɔn ɔ mɛ é wu gbɔn?

“Gbejinɔtɔ́ lɛ Na Nyí Mɛɖéezejotɔ́ Lɛ”

16. Nɛ̌ mɛxo ɖěɖee è sɔ́ lɛ é ɖé lɛ ka wà nǔ gbɔn dó linlin e ɖɔ ɖɔ mɛ lɛ bǐ ɖó na ɖ’alɔ ɖò kúnnuɖiɖezɔ́ ɔ mɛ é wu?

16 Ðò 1920 jɛ 1939 vlamɛ ɔ, mɛɖé lɛ gbɛ́ linlin e ɖɔ ɖɔ Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ ɖó na ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é. Atɔxwɛ (Glɛnsigbe) Abɔxwísun 1, 1927 tɔn tín nǔ e ɖò jijɛ wɛ é mɛ: “Égbé ɔ, mɛɖé lɛ tíìn ɖò sinsɛn [agun] ɔ mɛ bo nyí mɛxo agun tɔn . . . bo ka nɔ gbɛ́ ɖɔ emi kún na dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví yetɔn lɛ bonu ye na ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ó, lobo nɔ gbɛ́ ɖɔ emi lɔ kún ka na ɖ’alɔ ɖ’emɛ ó. . . . Ðɔ e è ɖɔ ɖɔ è ni nɔ hɛn wɛn Mawu tɔn, Axɔsu tɔn tɔn kpo Axɔsuɖuto tɔn tɔn kpo yì nú mɛ lɛ sín hɔn ɖé kɔn jɛ hɔn ɖé kɔn é nɔ hwɛ́n tó yetɔn.” Xota ɔ tɛɖɛ̌ jí ɖɔ: “Hwe ɔ nu sù bɔ gbejinɔtɔ́ lɛ na ɖó kɛ́n mɛ mɔhun lɛ jí bo na nyì alɔ nú ye, lobo na ɖɔ nú ye ɖɔ è na yí mɛxo agun tɔn sín azɔ̌ ɔ sín sunnu enɛ lɛ sí.” *

17, 18. Nɛ̌ agun gègě ka wà nǔ gbɔn dó alixlɛ́mɛ e gosin deví gbejinɔtɔ́ ɔ gɔ́n é wu? Nɛ̌ gbɛtɔ́ livi mɔkpan ka wà nǔ gbɔn ɖò xwè 100 e wá yì é mɛ?

17 Awǎjijɛnú wɛ é nyí ɖɔ mɛ gègě ɖò agun lɛ mɛ bo wà nǔ sɔgbe xá alixlɛ́mɛ enɛ e gosin deví gbejinɔtɔ́ ɔ gɔ́n é kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo. Ye mɔ ɖɔ wǔjɔmɛ ɖé wɛ é nyí ɖɔ emi ni má wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn. Ðò ali enɛ nu ɔ, Atɔxwɛ (Glɛnsigbe)  Xwèjísun 15, 1926 tɔn ɖɔ: “Gbejinɔtɔ́ lɛ na nyí mɛɖéezejotɔ́ lɛ . . . bo na jla wɛn enɛ nú mɛ lɛ.” Gbejinɔtɔ́ enɛ lɛ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nǔɖɔɖ’ayǐ e ɖò Ðɛhan 110:3 mɛ é, bo xlɛ́ ɖɔ emi sɔ́ jlǒ dó nɔ gudo nú Axɔsuɖuto Mɛsiya Tɔn ɔ.

18 Ðò xwè 100 e wá yì é mɛ ɔ, gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ sɔ́ jlǒ dó sɔ́ yeɖée jó bo wà Axɔsuɖuto jijlazɔ́ ɔ. Ðò wemata ɖěɖee bɔ d’ewu tlolo lɛ é mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó lee ye jla wɛnɖagbe ɔ gbɔn é (wlɛnwín kpo azɔwanú ɖěɖee ye zán lɛ é kpo) gɔ́ nú nǔ e mɛ é tɔ́n kɔ dó lɛ é jí. Amɔ̌, jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, mǐ ni ɖɔ xó dó nǔ e wu gbɛtɔ́ livi mɔkpan enɛ lɛ ɖò gbɛ̀ e mɛ cejɛnnabi gɔ́ é ɖé mɛ cobo ka ɖ’alɔ ɖò Axɔsuɖuto jijlazɔ́ enɛ mɛ kpo jlǒ kpo é jí. Ee mǐ na ɖò enɛ gbéjé kpɔ́n wɛ é ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Etɛwu un ka nɔ má wɛnɖagbe ɔ xá mɛ ɖevo lɛ?’

“Axɔsuɖuɖu Mawu Tɔn . . . Ni Nɔ Mya Nukún nú Mi Jɛ Nukɔn”

19. Etɛwu mǐ ka nɔ wà nǔ sɔgbe xá xó Jezu tɔn e ɖɔ “axɔsuɖuɖu Mawu tɔn . . . ni nɔ mya nukún nú mi jɛ nukɔn” é?

19 Jezu byɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ “axɔsuɖuɖu Mawu tɔn . . . ni nɔ mya nukún nú [ye] jɛ nukɔn.” (Mat. 6:33) Etɛwu mǐ ka nɔ wà nǔ sɔgbe xá xó enɛ lɛ? Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, ɖó mǐ tuùn lee Axɔsuɖuto ɔ nyí nǔ taji sɔ́ é, enɛ wɛ nyí ɖɔ é wɛ na zɔ́n bɔ linlin Mawu tɔn na jɛnu. Lee mǐ mɔ gbɔn ɖò wemata e wá yì é mɛ é ɔ, gbigbɔ mímɛ́ ɔ ɖè nugbǒ e sɔ́ akpàkpà mɛ bo kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ lɛ é nyì wě kpɛɖé kpɛɖé. Hwenu e nugbǒ xɔ akwɛ Axɔsuɖuto ɔ tɔn byɔ ayi mǐtɔn mɛ é ɔ, é sísɛ́ mǐ bɔ Axɔsuɖuto enɛ nɔ mya nukún nú mǐ jɛ nukɔn.

Lee nya e mɔ dɔkun e è hwla é j’awǎ b’ɛ vɛ́ jlɛ́ gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ xomɛ nɔ hun Klisanwun lɛ ɖó nugbǒ Axɔsuɖuto ɔ tɔn e ye mɔ é wu gbɔn (Kpɔ́n akpáxwé 20gɔ́ ɔ)

20. Nɛ̌ lǒ e Jezu dó dó dɔkun e è sɔ́ hwla é wu é ka xlɛ́ lee ahwanvu tɔn lɛ na wà nǔ gbɔn dó byɔ e é byɔ ye ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ ni mya nukún nú ye jɛ nukɔn é wu?

20 Jezu tuùn lee ahwanvu tɔn lɛ na wà nǔ gbɔn sɔgbe xá byɔ e é byɔ ye ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ ni nɔ mya nukún nú ye jɛ nukɔn é é. Mǐ ni kpɔ́n lǒ e é dó dó dɔkun e è zé hwla é wu é. (Xà Matie 13:44.) Hwenu e nya e xó lǒ ɔ ɖɔ é ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò kéze ɔ mɛ é ɔ, é mɔ dɔkun e è zé hwla é ɖé, bo tuùn lee é xɔ akwɛ sɔ́ é tlolo. Etɛ é ka wà? “É víví n’i kaka, bɔ é yì sà nǔ e ɖò así tɔn lɛ bǐ, bo zé akwɛ ɔ dó wá xɔ gle ɔ na.” Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ? Hwenu e mǐ mɔ nugbǒ Axɔsuɖuto ɔ tɔn bo tuùn lee é xɔ akwɛ sɔ́ é ɔ, kpo awǎjijɛ kpo wɛ mǐ nɔ savɔ̌ ɖebǔ e é byɔ lɛ é, bo na mɔ tɛn dó sixu sɔ́ nǔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ɖó tɛn e jɛxa ye é mɛ, é wɛ nyí tɛn nukɔn ɔ mɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ. *

21, 22. Nɛ̌ mɛ ɖěɖee nɔ nɔ gudo nú Axɔsuɖuto ɔ kpo gbejininɔ kpo lɛ é ka nɔ xlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ mya nukún nú emi jɛ nukɔn gbɔn? Na kpɔ́ndéwú ɖokpo.

21 Mɛ ɖěɖee nɔ nɔ gudo nú Axɔsuɖuto ɔ kpo gbejininɔ kpo lɛ é nɔ xlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ mya nukún nú emi jɛ nukɔn gbɔn nǔwiwa yetɔn lɛ gblamɛ, é nyí ɖɔ wɛ ye nɔ ɖɔ kpowun ǎ. Ye nɔ sɔ́ gbɛ̀ yetɔn, nǔwukpikpé yetɔn, kpo nǔɖokan yetɔn lɛ kpo dó nɔ gudo nú Axɔsuɖuto jijlazɔ́ ɔ. Mɛ gègě savɔ̌ ɖaxó lɛ bo na dó sixu wà sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn. Wɛnjlatɔ́ jlǒɖotɔ́ enɛ lɛ bǐ nɔ mɔ céɖécéɖé ɖɔ Jehovah nɔ dó nú mɛ ɖěɖee  Axɔsuɖuto ɔ nɔ mya nukún na jɛ nukɔn lɛ é. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú ɖé.

22 Avery Bristow kpo Lovenia Bristow kpo nyí gbexosin-alijitɔ́ ɖò tofɔligbé États-Unis tɔn ɖò ɖibla yì 1930. Xwè lɛ gudo ɔ, Lovenia ɖɔ: “Avery kpo nyì kpo ɖó awǎjijɛ gègě ɖò xwè ɖěɖee mǐ zán ɖó kpɔ́ dó wà gbexosin-alijitɔ́zɔ́ na sín hwenɛnu é mɛ. Azɔn mɔkpan wɛ mǐ ma tuùn fí e mǐ na mɔ sánsinkwɛ kpo nùɖuɖukwɛ kpo ɖè é ǎ. Amɔ̌, Jehovah nɔ hun ali ɖé jɛn wɛ. Mǐ ɖó gbexosin-alijitɔ́zɔ́ mǐtɔn te gbeɖé ǎ. Mǐ nɔ mɔ nǔ e hudo mǐ tawun é hwebǐnu.” Lovenia flín ɖɔ hwenu e ye ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò Pensacola ɖò Floride é ɔ, é sù hweɖenu bɔ akwɛ kpo nùɖuɖu kpo vɔ dó ye. Ee ye lɛkɔ sín kúnnuɖegbe wá xwé é ɔ, ye mɔ sáki e mɛ nùɖuɖu ɖè é ɖaxó wè bɔ nùwlanwlan ɖé ɖ’eji bo ɖɔ: “Agun Pensacola tɔn wɛ sɛ́dó dó mi kpodo wanyiyi kpo.” Lovenia flín xwè tobutobu e é zán ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn ɔ mɛ é bo ɖɔ: “Jehovah jó mǐ dó gbeɖé ǎ. Mǐ ɖeji dó wutu tɔn, é ka flú mǐ gbeɖé ǎ.”

23. Nɛ̌ nǔ ka nɔ cí nú we ɖó nugbǒ Axɔsuɖuto ɔ tɔn e a mɔ é wu? Etɛ a ka kanɖeji bo na wà?

23 Mǐ bǐ sixu wà nǔ ɖokpo ɔ ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ mɛ ǎ. Ninɔmɛ mǐtɔn lɛ gbɔn vo. É ɖò mɔ̌ có, mǐ bǐ sixu mɔ ɖɔ wǔjɔmɛ ɖé wɛ é nyí ɖɔ mǐ ni jla wɛnɖagbe ɔ kpo ayixa mǐtɔn bǐ kpo. (Kolo. 3:23) Ðó nugbǒ xɔ akwɛ Axɔsuɖuto ɔ tɔn e mǐ mɔ é sù nukún mǐtɔn mɛ wutu ɔ, mǐ ɖò gbesisɔmɛ, ɛɛn, akpàkpà nɔ sɔ́ mǐ bɔ mǐ na savɔ̌ ɖebǔ e é byɔ é bo na mɔ tɛn dó wà nǔ e wu mǐ kpé lɛ é bǐ mlɛ́mlɛ́. Nǔ e jí a kú dó é nɛ à cé?

24. Etɛ ka nyí ɖokpo ɖò nǔ ɖaxó hugǎn ɖěɖee Axɔsuɖuto ɔ ɖò wiwa wɛ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ é mɛ?

24 Ðò xwè kanweko e wá yì é mɛ ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ Axɔsu ɔ ko bló bɔ xógbe nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn e ɖò Matie 24:14 mɛ é jɛnu. É ka dó cɔcɔ nú mɛ cobo wà mɔ̌ ǎ. Ee ahwanvu lɛ gosin gbɛ̀ elɔ e mɛ cejɛnnabi gɔ́ é mɛ gudo é ɔ, ye sɔ́ jlǒ dó zé yeɖée jó bo na jla wɛnɖagbe ɔ. Wɛnɖagbe e jla wɛ ye ɖè gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é nyí akpáxwé wuntun fí ɖiɖe Jezu tɔn tɔn, bo lɛ́ nyí ɖokpo ɖò nǔ ɖaxó hugǎn e Axɔsuɖuto ɔ ɖò wiwa wɛ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ é mɛ.

^ akpá. 5 Ðò Biblu mɛ ɔ, ahǔn nɔ dó gesí nǔ e túnflá é.Bǐ. 27:28; Micée 5:6.

^ akpá. 10 Alɔnuwema À qui l’œuvre est confiée tinmɛ ɖɔ: “Azɔ̌ e è nɔ zán L’Âge d’Or dó wà é wɛ nyí wɛn axɔsuɖuto ɔ tɔn jijla sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè. . . . Enyi è xwlé wɛn ɔ mɛ gudo ɔ, è nɔ jó L’Âge d’Or ɔ ɖokpo dó nyì xwé ɖokpo ɖokpo gbè, enyi mɛ lɛ na nyikɔ nú yìyí tɔn alǒ gbɔ ɔ nɛ.” Xwè mɔkpan gudo ɔ, è dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví lɛ ɖɔ ye ni yí nyikɔ mɛ lɛ tɔn bonu ye na nɔ yí L’Âge d’Or gɔ́ nú Atɔxwɛ lɛ. Bɛ́sín azǎn nukɔntɔn Zofínkplɔsun 1940 tɔn gbè ɔ, è dó wusyɛn lanmɛ nú togun Jehovah tɔn ɖɔ ye ni nɔ má xójlawema lɛ nú mɛ lɛ lobo nɔ ɖó gbè nabi e ye má é tɔn.

^ akpá. 16 Ðò hwe ɔ nu ɔ, vo wɛ agun ɔ nɔ ɖè bo nɔ sɔ́ mɛxo agun tɔn lɛ. Enɛ wu ɔ, agun ɔ sixu gbɛ́ ɖɔ emi kún na sɔ́ mɛ ɖěɖee gbɛ́ kúnnuɖegbe yiyi xó ɔ lɛ é ó. È na ɖɔ xó dó huzuhuzu e kúnkplá mɛxo agun tɔn lɛ sísɔ́ é jí ɖò Wemata 12gɔ́ ɔ mɛ.

^ akpá. 20 Jezu ɖɔ xó mɔhun ɖé ɖò lǒ e é dó dó ajɔ̌tɔ́ e ɖò jɛ̌ xɔ akwɛ ɖé ba wɛ é wu é mɛ. Ee é mɔ é ɔ, é sà nǔ e ɖò así tɔn lɛ é bǐ bo xɔ. (Mat. 13:45, 46) Lǒ wè lɛ lɛ́ kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ sixu kplɔ́n nugbǒ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖò ali vovo lɛ nu. È na ɖɔ ɔ, mɛɖé lɛ nɔ yì tɔ́n d’eji; mɛ ɖevo lɛ ka nɔ ba mɔ. Amɔ̌, ɖebǔ wɛ mǐ na bo mɔ nugbǒ ɔ gbɔn ɔ, mǐ nɔ sɔ́ jlǒ dó savɔ̌ lɛ bǐ bonu Axɔsuɖuto ɔ na dó mya nukún nú mǐ jɛ nukɔn ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ.