A ÐÒ nǔ sɔ́ wɛ zǎnzǎn tɛɛn gbè ɖokpo ɖò gbɔjɛhwenu towe bo na yì kúnnuɖegbe. A xò nǔ kpɔ́n kpɛɖé, ɖó nǔ cikɔ nú we wutu. A mɔ ɖɔ emi gbɔjɛ ɖò zǎnzǎn enɛ ɔ, é na nyɔ́ tawun. Amɔ̌ a xoɖɛ, bo kanɖeji bo na yì. A w’azɔ̌ xá nɔví nyɔnu mɛxomɔ gbejinɔtɔ́ ɖé, bɔ lee é nɔ dɛ ɖò nǔ nu gbɔn é kpo xomɛnyínyɔ́ tɔn kpo byɔ ayi mɛ nú we. Hwenu e mi ɖò wɛn nugbǒ ɔ tɔn jla wɛ sín hɔn ɖé kɔn jɛ ɖevo kɔn é ɔ, mi flín ɖɔ nɔví sunnu mitɔn lɛ kpo nɔví nyɔnu mitɔn lɛ kpo lɔ ɖò wɛn enɛ ɖokpo ɔ jla wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bo ɖò wema ɖokpo ɔ lɛ zán wɛ, bɔ mi bǐ nɔ lɛ́ ɖu lè azɔ̌kplɔnmɛ ɖokpo ɔ tɔn. Hwenu e mi lɛkɔ wá yì xwé é ɔ, a mɔ ɖɔ hlɔnhlɔn lɛ́ wá emi wu. Xomɛ hun we tawun ɖɔ a kún cí xwégbe ó!

Égbé ɔ, sinsɛnzɔ́ Klisanwun tɔn wɛ nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín azɔ̌ taji ɔ. Jezu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ na yì nukɔn tawun ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ. (Mat. 24:14) Nɛ̌ nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn ka jɛnu gbɔn? Ðò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó gbɛtɔ́, wlɛnwín kpo azɔwanú kpo ɖěɖee ko nyí nǔ taji nú sinsɛnzɔ́ Klisanwun tɔn ɔ, bo ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ bonu ye na mɔ ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn nyí nùjɔnǔ é jí.