Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Amyɔxwé: Nɔví nyɔnu gbexosin-alijitɔ́ ɖé ɖò wɛnɖagbe jla wɛ ɖò Corée, 1931; aɖisixwé: Wɛnɖagbejijla dó tokúnɔgbe mɛ ɖò Corée égbé

 AKPÁXWÉ 2

Axɔsuɖuto ɔ Jlajla: Wɛnɖagbe ɔ Jijla Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Axɔsuɖuto ɔ Jlajla: Wɛnɖagbe ɔ Jijla Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

 A ÐÒ nǔ sɔ́ wɛ zǎnzǎn tɛɛn gbè ɖokpo ɖò gbɔjɛhwenu towe bo na yì kúnnuɖegbe. A xò nǔ kpɔ́n kpɛɖé, ɖó nǔ cikɔ nú we wutu. A mɔ ɖɔ emi gbɔjɛ ɖò zǎnzǎn enɛ ɔ, é na nyɔ́ tawun. Amɔ̌ a xoɖɛ, bo kanɖeji bo na yì. A w’azɔ̌ xá nɔví nyɔnu mɛxomɔ gbejinɔtɔ́ ɖé, bɔ lee é nɔ dɛ ɖò nǔ nu gbɔn é kpo xomɛnyínyɔ́ tɔn kpo byɔ ayi mɛ nú we. Hwenu e mi ɖò wɛn nugbǒ ɔ tɔn jla wɛ sín hɔn ɖé kɔn jɛ ɖevo kɔn é ɔ, mi flín ɖɔ nɔví sunnu mitɔn lɛ kpo nɔví nyɔnu mitɔn lɛ kpo lɔ ɖò wɛn enɛ ɖokpo ɔ jla wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bo ɖò wema ɖokpo ɔ lɛ zán wɛ, bɔ mi bǐ nɔ lɛ́ ɖu lè azɔ̌kplɔnmɛ ɖokpo ɔ tɔn. Hwenu e mi lɛkɔ wá yì xwé é ɔ, a mɔ ɖɔ hlɔnhlɔn lɛ́ wá emi wu. Xomɛ hun we tawun ɖɔ a kún cí xwégbe ó!

Égbé ɔ, sinsɛnzɔ́ Klisanwun tɔn wɛ nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín azɔ̌ taji ɔ. Jezu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ na yì nukɔn tawun ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ. (Mat. 24:14) Nɛ̌ nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn ka jɛnu gbɔn? Ðò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó gbɛtɔ́, wlɛnwín kpo azɔwanú kpo ɖěɖee ko nyí nǔ taji nú sinsɛnzɔ́ Klisanwun tɔn ɔ, bo ɖò alɔ dó gbɛtɔ́ livi mɔkpan wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ bonu ye na mɔ ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn nyí nùjɔnǔ é jí.

ƉÒ AKPÁXWÉ ELƆ

WEMATA 6

Togun E Nɔ Jla Wɛnɖagbe ɔ É: Sinsɛnzɔ́watɔ́ lɛ Nɔ Sɔ́ Jlǒ Dó Zé Yeɖée Jó

Etɛwu Jezu ka ganjɛwu ɖɔ emi na ɖó ahwangɔnu wɛnjlatɔ́ lɛ tɔn e na sɔ́ jlǒ dó sɔ́ yeɖée jó ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ é ɖé? Nɛ̌ a ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ ɖò nukún mya nú we wɛ jɛ nukɔn gbɔn?

WEMATA 7

Wlɛnwín Wɛnɖagbejijla Tɔn Lɛ: Wlɛnwín lɛ Bǐ Zinzan Dó Ba Mɛ lɛ Mɔ

Kpɔ́n nùnywɛ xwitixwiti sín nǔ yɔyɔ̌ ɖěɖee togun Mawu tɔn ko zán ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ linu dó ba mɛ gègě mɔ lee é nyɔ́ bló gbɔn cobɔ gbɛ̀ ɔ na vɔ é.

WEMATA 8

Azɔwanú lɛ nú Wɛnɖagbejijlazɔ́ Ɔ: Wema lɛ Ðiɖetɔ́n Bonu È Na Dó Wà Sinsɛnzɔ́ ɔ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Nɛ̌ azɔ̌ lilɛdogbeɖevomɛ tɔn mǐtɔn ka xlɛ́ gbɔn ɖɔ Jezu ɖò gudo nú mǐ? Nǔ e kúnkplá wema mǐtɔn lɛ é tɛ lɛ ka xlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ nyí nùjɔnǔ

WEMATA 9

Lè Wɛnɖagbejijla ɔ Tɔn Lɛ: “Jinukún lɛ Ko Mya Go, Bo Ko Sù Yiya”

Jezu kplɔ́n nǔ taji wè ahwanvu tɔn lɛ dó nǔkún-yiya gbigbɔ tɔn ɖaxó ɔ wu. Nɛ̌ nùkplɔnmɛ enɛ lɛ ka nɔ d’alɔ mǐ égbé gbɔn?