Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Amyɔxwé: È sɛ́ nǔ e è na dó hɛn sɔ nɔví mǐtɔn Allemagne tɔn lɛ é dó sín Suisse, 1946; aɖisixwé: È ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé vɔ́ gbá wɛ ɖò Japon hwenu e jɔhɔn e nɔ nyí tsunami é ɖé nyì gudo é, 2011

 AKPÁXWÉ 6

Gudo Ninɔ nú Axɔsuɖuto Ɔ: Sinsɛn-Biblo Sín Xɔ lɛ Gbigbá kpo Sɔhɛnmɛ Kpo

Gudo Ninɔ nú Axɔsuɖuto Ɔ: Sinsɛn-Biblo Sín Xɔ lɛ Gbigbá kpo Sɔhɛnmɛ Kpo

 A BYƆ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn towe mɛ b’ɛ kpaca we bɔ a nɔ kanbyɔ hwiɖée ɖɔ fí ɔ jɛn ɖíe à jí. A nɔ gó hwebǐnu ɖó xɔ enɛ wu. A tlɛ sixu ko nɔ flín awǎjijɛnú e jɛ hwenu e a ɖò alɔ ɖó ɖò xɔ ɔ gbigbá mɛ wɛ xwè ɖé lɛ ɖíe é. Amɔ̌, a tlɛ lɛ́ gó d’eji hugǎn dìn e è sɔ́ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn dó huzu nɔtɛn sɔhɛnmɛ tɔn ɖé nú hwenu ɖé é. Ee jɔhɔn ɖaxó ɖé nyì ɖò xá towe mɛ, bɔ tɔ̀ gbà mi lobo hɛn nǔ mitɔn lɛ bǐ gblé é ɔ, Wěɖegbɛ́ Alaxɔ Tɔn yawu bló tuto ɖé bonu è na hɛn nùɖuɖu, avɔ, sìn ɖagbe kpo nǔ ɖevo lɛ kpo wá nú mɛ ɖěɖee awě xò lɛ é. È bló tuto nǔ e è na dó hɛn sɔ mɛ na lɛ é tɔn ganji. Nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo slɛ́ bo yí nǔ e hudo ye lɛ é; ɖò ninɔmɛ gègě mɛ ɔ, ɖasin awǎjijɛ tɔn nɔ gosin nukún yetɔn lɛ jí.

Jezu ɖɔ ɖɔ nǔ taji hugǎn e na xlɛ́ togun emitɔn é wɛ nyí wǎn e ye na yí nú yeɖée é. (Jaan 13:34, 35) Ðò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó lee Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖè wanyiyi Klisanwun tɔn xlɛ́ gbɔn ɖò fí e è gbá xɔ mǐtɔn lɛ ɖè lɛ é kpo lee ye dó gǎn bo hɛn sɔ mɛ gbɔn é kpo wu. Wanyiyi mɔhun lɛ bǐ nyí kúnnuɖenú ɖaxó ɖé bo xlɛ́ ɖɔ mǐ ko ɖò Axɔsuɖuto ɔ sín acɛkpikpa glɔ.

ƉÒ AKPÁXWÉ ELƆ

WEMATA 18

Lee È Nɔ Mɔ Akwɛ Bo Nɔ Zán Dó Azɔ̌ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ Takún Mɛ Gbɔn É

Fitɛ akwɛ ɔ ka nɔ gosin? Nɛ̌ è ka nɔ zán gbɔn?

WEMATA 19

Xɔgbigbázɔ́ E Nɔ Sɔ́ Nyikɔ Jehovah Tɔn Sù É

Nɔtɛn sinsɛn-biblo tɔn lɛ nɔ sɔ́ Mawu sù, amɔ̌, nǔ ɖevo tíìn bo tlɛ nɔ xɔ akwɛ n’i hugǎn mɔ̌.

WEMATA 20

Sinsɛnzɔ́ Sɔhɛnmɛ Tɔn

Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ sɔhɛnmɛzɔ́ ɔ nyí akpáxwé sinsɛnzɔ́ mimɛ̌ e mǐ nɔ wà nú Jehovah é tɔn ɖé?