Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 WEMATA 1

“Axɔsuɖuɖu Towe Ni Wá”

“Axɔsuɖuɖu Towe Ni Wá”

NǓ E ÐÒ WEMATA ELƆ MƐ É

Gbějé nǔ e Jezu kplɔ́n mɛ dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn wu é kpɔ́n

1, 2. Xó tɛ Jehovah ɖesunɔ ka ɖɔ bɔ mɛsɛ́dó Jezu tɔn atɔn sè? Nɛ̌ ye ka wà nǔ gbɔn?

ENYI Jehovah Mawu ɖesu ɖegbe ɖɔ hwi ni wà nùɖé ɔ, nɛ̌ a ka na wà nǔ gbɔn? É na bo byɔ nǔ ɖebǔ ɔ, akpàkpà na sɔ́ we dó alixlɛ́mɛ tɔn xwixwedó wu à cé? É ɖò wɛn ɖɔ a na wà mɔ̌!

2 Hweɖenu ɖò Dindinwayixwe xwè 32 H.M. tɔn gudo ɔ, è byɔ nǔ mɔhun ɖé ɖò Jezu sín mɛsɛ́dó atɔn, Piyɛ́ɛ, Jaki kpo Jaan kpo sí. (Xà Matie 17:1-5.) Hwenu e ye ɖò kpɔ́ xá Gǎn yetɔn ɖò “só ɖaxó ɖé” jí é ɔ, ye mɔ susu e Jezu na ɖó hwenu e é na nyí Axɔsu ɖò jixwé é sɛ́dó ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ. Nǔmimɔ ɔ cí nǔ e ɖò jijɛ wɛ tawun é ɖɔhun sɔmɔ̌ bɔ Piyɛ́ɛ tɛnkpɔn bá ɖ’alɔ ɖ’emɛ. Hwenu e Piyɛ́ɛ ɖò xó ɖɔ wɛ é ɔ, akpɔ́kpɔ́ ɖé wá cyɔn ye. Piyɛ́ɛ kpo gbɛ̌ tɔn lɛ kpo sè nǔ e gbɛtɔ́ alɔsɛ́xwí bǔ ɖé jɛn è jɔwu bɔ ye sè kpɔ́n é céɖécéɖé, é wɛ nyí gbè Jehovah ɖesu tɔn. Ee Jehovah ɖɔ Jezu nyí Vǐ emitɔn gudo é ɔ, é lɛ́ ɖɔ gannaganna ɖɔ: “Mi ɖótó è.” Mɛsɛ́dó lɛ xwedó alixlɛ́mɛ Mawu tɔn enɛ. Ye ɖótó nǔ e Jezu kplɔ́n ye lɛ é bo lɛ́ byɔ mɛ ɖevo lɛ ɖɔ ye ni wà nǔ ɖokpo ɔ.Mɛ. 3:19-23; 4:18-20.

Jezu ɖɔ xó dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn wu hugǎn xota ɖevo ɖebǔ

3. Etɛwu Jehovah ka ba ɖɔ mǐ ni ɖótó Vǐ sunnu emitɔn? Xota tɛ é ka na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni gbéjé kpɔ́n?

3 È wlan xógbe enɛ ee nyí “Mi ɖótó è” é dó Biblu mɛ nú lè mǐtɔn. (Hlɔ. 15:4) Etɛwu? Ðó Jezu nyí Jehovah sín ɖɛ̌mɛnu, bɔ hweɖebǔnu e é kɛnu bo na kplɔ́n nú mɛ é ɔ, é nɔ má nǔ e Tɔ́ tɔn jló ɖɔ mǐ ni tuùn lɛ é. (Jaan 1:1, 14) Ðó Jezu nɔ ɖɔ xó dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn, ee nyí acɛkpikpa e Klisu Jezu kpo mɛ 144 000 lɛ kpo na kp’acɛ ɖ’emɛ ɖò jixwé é wu hú xota ɖevo ɖebǔ wutu ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni gbéjé xota taji enɛ kpɔ́n ganji. (Nǔɖe. 5:9, 10; 14:1-3; 20:6) Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, mi nú mǐ ni gbéjé nǔ e wu Jezu ɖɔ xó gègě dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn wu é kpɔ́n.

“Nǔ E Gɔ́ Ayi Mɛtɔn Mɛ Ɔ . . .”

4. Nɛ̌ Jezu ka xlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ nɔ ɖu ayi mɛ nú emi gbɔn?

4 Axɔsuɖuto ɔ nɔ ɖu ayi mɛ nú Jezu tawun. Etɛwu mǐ ka sixu ɖɔ mɔ̌? Ðó nǔ e mǐ nɔ ɖɔ tɔ́n lɛ é nɔ xlɛ́ nǔ e ɖò ayi mǐtɔn mɛ é, enɛ wɛ nyí ɖɔ xó mǐtɔn lɛ nɔ ɖè nǔ e nyí nùjɔnǔ nú mǐ tawun lɛ é xlɛ́. Jezu ɖesunɔ ɖɔ: “Nǔ e gɔ́ ayi mɛtɔn mɛ ɔ wɛ nu mɛtɔn nɔ ɖɔ.” (Mat. 12:34) Nú ali tɔn hun nú  Jezu hweɖebǔnu ɔ, é nɔ ɖɔ xó dó Axɔsuɖuto ɔ wu. È ɖɔ xó dó Axɔsuɖuto ɔ wu hú azɔn 100 ɖò Wɛnɖagbe-Wema ɛnɛ lɛ mɛ, bɔ Jezu tɔn wɛ ka nyí gègě ɖ’emɛ. Axɔsuɖuto ɔ wɛ nyí xota e jí wɛnɖagbejijla tɔn junjɔn é, é ɖɔ: “Axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ɔ, un ɖó na yì jla Wɛnɖagbe tɔn tò ɖě lɛ lɔmɔ̌, ɖó nǔ e wu wɛ è sɛ́ mì dó ɔ nɛ.” (Luk. 4:43) Jezu fɔ́n sín kú gudo é ɔ, é tlɛ lɛ́ kpó ɖò xó ɖɔ dó Axɔsuɖuto ɔ wu nú ahwanvu tɔn lɛ wɛ. (Mɛ. 1:3) É ɖò wɛn ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ xɔ akwɛ ɖò Jezu sín nukúnmɛ bɔ enɛ nɔ sɔ́ akpàkpà ɛ b’ɛ nɔ ɖɔ xó d’ewu.

5-7. (a) Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ nɔ ɖu ayi mɛ nú Jehovah? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé. (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ gbɔn?

5 Axɔsuɖuto ɔ nɔ ɖu ayi mɛ nú Jehovah lɔ. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn enɛ? Flín ɖɔ Jehovah sɛ́ Vǐɖokponɔ tɔn dó gbɛ̀ ɔ mɛ; é gɔ́n wɛ nǔ e Vǐ tɔn ɖɔ bo kplɔ́n mɛ lɛ é bǐ gosin. (Jaan 7:16; 12:49, 50) Jehovah gɔ́n wɛ nǔ e è wlan dó Wɛnɖagbe-Wema ɛnɛ ɖěɖee ɖɔ xó dó gbɛzán Jezu tɔn kpo sinsɛnzɔ́ tɔn kpo wu lɛ é lɛ́ gosin. Mǐ ni kpɔ́n tinmɛ enɛ tɔn klewun.

É na nyɔ́ ɖɔ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ni kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka nɔ ɖu ayi mɛ nú mì à?’

6 Mǐ ni ɖɔ ɖɔ a ɖò hwɛ na zɛ wɛ. A ka ɖó avɔ gègě, amɔ̌, kpɛví ɖé jɛn sáki towe sixu hɛn. Etɛ a ka na wà? A na cyan ɖěɖee ɖò taji lɛ é. Ðò ali ɖé nu ɔ, Wɛnɖagbe-Wema lɛ cí sáki ɖé ɖɔhun bɔ nǔ gègě ɖ’emɛ bo kúnkplá Jezu. Jehovah sɔ́ nǔ e Jezu ɖɔ bo wà hwenu e é ɖò ayikúngban jí lɛ é bǐ d’ayi mɛ nú Wɛnɖagbe-Wema wlantɔ́ lɛ bonu ye wlan ǎ. (Jaan 20:30; 21:25) É nyɔ́ wà ɔ, gbigbɔ Jehovah tɔn xlɛ́ ali ye bɔ ye wlan xó Jezu tɔn kpo nǔwiwa tɔn ɖěɖee na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ nukúnnú jɛ linlin e wu Jezu wà sinsɛnzɔ́ ɔ é kpo nǔ e nyí nùjɔnǔ hugǎn nú Jehovah é kpo mɛ. (2 Tim. 3:16, 17; 2 Pi. 1:21) Ðó nùkplɔnmɛ Jezu tɔn e kúnkplá Axɔsuɖuto Mawu Tɔn lɛ é wɛ gɔ́ Wɛnɖagbe-Wema lɛ mɛ wutu ɔ, mǐ sixu wá gbeta ɔ kɔn faa ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ nɔ ɖu ayi mɛ nú Jehovah. Lin tamɛ kpɔ́n kpɛɖé, Jehovah jló ɖɔ mǐ ni tuùn nǔ lɛ bǐ dó Axɔsuɖuto tɔn wu!

7 É na nyɔ́ ɖɔ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ni kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka nɔ ɖu ayi mɛ nú mì à?’ Enyi mɔ̌ ɔ, akpàkpà na sɔ́ mǐ dó nǔ e Jezu ɖɔ bo kplɔ́n mɛ dó Axɔsuɖuto ɔ wu é sise wu, enɛ wɛ nyí lee é nyí nǔ taji sɔ́ é, lee é na wá gbɔn é kpo hwenu e é na wá é kpo.

“Axɔsuɖuɖu Towe Ni Wá,” Gbɔn Nɛ̌ É?

8. Nɛ̌ Jezu ka sɛ̀ sìn xwè nú lee Axɔsuɖuto ɔ nyí nǔ taji sɔ́ é gbɔn?

8 Mǐ ni ɖɔ xó dó ɖɛ sín kpɔ́ndéwú e Jezu sɔ́ ɖ’ayǐ é jí. Jezu zán xógbe e ɖó tinmɛ tawun bo ka bɔkun lɛ é dó sɛ̀ sìn xwè nú lee Axɔsuɖuto ɔ nyí nǔ taji sɔ́ é, bo xlɛ́ nǔ e Axɔsuɖuto ɔ na wà é. Nǔ byɔbyɔ tɛnwe wɛ ɖò ɖɛ enɛ mɛ. Atɔn nukɔntɔn lɛ ɖɔ xó dó linlin Jehovah tɔn wu, ye wɛ nyí nyikɔ tɔn ni nyí nǔ mímɛ́, Axɔsuɖuto tɔn ni wá, bonu jlǒ tɔn ni nyí wiwa ɖò ayikúngban jí kpo jixwé kpo. (Xà Matie 6:9, 10.) Nǔ byɔbyɔ atɔn enɛ lɛ cá kàn tawun. Axɔsuɖuto Mɛsiya Tɔn ɔ wɛ nyí nǔ  e Jehovah na zán dó bló bɔ nyikɔ tɔn na nyí nǔ mímɛ́ bɔ jlǒ tɔn na nyí wiwa é.

9, 10. (a) Etɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka na wà hwenu e é na wá é? (b) Akpá tɛ Biblu ka dó bɔ akpàkpà ɖò sísɔ́ we dó jijɛ tɔn wu wɛ?

9 Nɛ̌ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka na wá gbɔn? Enyi mǐ xoɖɛ ɖɔ “Axɔsuɖuɖu towe ni wá” ɔ, byɔbyɔ wɛ mǐ ɖè ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ ni wà nǔ taji ɖé lɛ. Hwenu e Axɔsuɖuto ɔ na wá é ɔ, é na zán hlɔnhlɔn tɔn dó ayikúngban ɔ jí. É na ɖè gbɛ̀ nyanya elɔ kaka jɛ acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ jí síìn, bo na hɛn gbɛ̀ yɔyɔ̌ e mɛ è na wà nǔ kpo hwɛjijɔ kpo ɖè é wá. (Dan. 2:44; 2 Pi. 3:13) Enɛ gudo ɔ, ɖò Axɔsuɖuto ɔ glɔ ɔ, ayikúngban ɔ bǐ na huzu palaɖisi ɖé. (Luk. 23:43, NWT) È na fɔ́n mɛ ɖěɖee ɖò flǐn Mawu tɔn mɛ lɛ é wá gbɛ̀ bɔ ye na gɔ́ nú mɛvívɛ́ yetɔn lɛ. (Jaan 5:28, 29) Gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ na huzu mɛ maɖóblɔ̌ bo na ɖu gbɛ̀ víví kaka sɔyi. (Nǔɖe. 21:3-5) Gudo mɛ ɔ, ayikúngban ɔ na cí jixwé ɖɔhun bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖò jlǒ Jehovah Mawu tɔn wiwa linu! Akpàkpà nɔ sɔ́ we dó akpá Biblu tɔn enɛ lɛ sín jijɛ wu à cé? Nɔ flín ɖɔ hweɖebǔnu e a nɔ xoɖɛ ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ni wá é ɔ, akpá xɔ akwɛ enɛ lɛ sín jijɛ byɔ wɛ a ɖè.

10 É ɖò wɛn ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn kún ko “wá” bo na bló bɔ ɖɛ sín kpɔ́ndéwú enɛ na jɛ ó. Acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ kpó ɖò gǎn ɖu wɛ, bɔ gbɛ̀ yɔyɔ̌ e mɛ è na wà nǔ kpo hwɛjijɔ kpo ɖè é ko wá ǎ. Amɔ̌, wɛnɖagbe lɛ tíìn. È ko ɖó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ayǐ lee mǐ na mɔ gbɔn ɖò wemata e bɔ d’ewu é mɛ é. Mi nú mǐ ni ba dò nú nǔ e Jezu ɖɔ dó hwenu e è na ɖó Axɔsuɖuto ɔ ayǐ é kpo hwenu e é na wá é kpo wu é lo.

Hwetɛnu È ka Na Ðó Axɔsuɖuto ɔ Ayǐ?

11. Etɛ Jezu ka xlɛ́ dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɖiɖó ayǐ wu?

11 Jezu xlɛ́ ɖɔ è kún na ɖó Axɔsuɖuto ɔ ayǐ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn H.M. tɔn mɛ lee ahwanvu tɔn ɖé lɛ ɖó nukún gbɔn é ó. (Mɛ. 1:6) Ðǒ ayi nǔ e é ɖɔ ɖò lǒ vovo wè mɛ é wu, é dó ɖokpo vlafo ɖò xwè 31 H.M., bo dó wegɔ ɔ ɖò xwè 33 H.M.

12. Nɛ̌ lǒ e Jezu dó dó jinukún ɖagbe ɔ kpo gbehan nyanya lɛ kpo wu é ka xlɛ́ ɖɔ è kún ɖó Axɔsuɖuto ɔ ayǐ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn H.M. tɔn mɛ ó gbɔn?

12 Lǒ e è dó dó jinukún ɖagbe ɔ kpo gbehan nyanya lɛ kpo wu é. (Xà Matie 13:24-30.) Jezu dó lǒ enɛ, boya ɖò bǐbɛ̌mɛ xwè 31 H.M. tɔn gudo é ɔ, é wá tinmɛ nú ahwanvu tɔn lɛ. (Mat. 13:36-43) Lǒ ɔ kpo tinmɛ tɔn kpo ɖíe: Kú mɛsɛ́dó lɛ tɔn gudo ɔ, Awovi na dó gbehan nyanya lɛ (Klisanwun-nyijɛtɔ́ lɛ) dó jinukún ɖagbe ɔ (“axɔsuɖuto Mawu tɔn sín vǐ lɛ,” alǒ Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ) tɛntin. È na tin bɔ jinukún ɖagbe ɔ kpo gbehan nyanya lɛ kpo na ɖò susu ɖó kpɔ́ wɛ kaka jɛ nǔkún-yiyahwenu, enɛ wɛ nyí “gbɛvivɔzángbe.” Nǔkún-yiyahwenu bɛ́ gudo ɔ, è na bla gbehan nyanya lɛ ɖó kpɔ́. Enɛ gudo ɔ, è na xò jinukún ɖagbe lɛ kplé. Enɛ wu ɔ, lǒ ɔ xlɛ́ ɖɔ è kún na ɖó Axɔsuɖuto ɔ ayǐ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn H.M. tɔn mɛ ó, loɔ, hwenu e nǔkún lɛ na ko  sù kpé gudo é wɛ è na ɖó ayǐ. Lee azǎnlinlɛn lɛ xlɛ́ gbɔn é ɔ, táan e mɛ jinukún lɛ sú kpé dó é wá vivɔnu bɔ nǔkún-yiyahwenu ɔ bɛ́ ɖò 1914.

13. Nɛ̌ Jezu ka xlɛ́ ɖɔ è kún na sɔ́ emi Axɔsu Mɛsiya ɔ tlolo e emi na lɛkɔ yì jixwé é ó gbɔn?

13 Lǒ e è dó dó sikágankwɛ lɛ wu é. (Xà Luki 19:11-13.) Jezu dó lǒ elɔ ɖò xwè 33 H.M. tɔn hwenu e é ɖò ali jí xwè Jeluzalɛmu azɔn gudo tɔn é. Tóɖóétɔ́ ɖé lɛ lin ɖɔ é na ɖó Axɔsuɖuto tɔn ayǐ tlolo e ye na jɛ Jeluzalɛmu é. Bo na dó jla linlin yetɔn ɖó bo na lɛ́ xlɛ́ ɖɔ è kún ko ɖò Axɔsuɖuto ɔ na ɖó ayǐ wɛ ó ɔ, Jezu jlɛ́ éɖée dó “nya nukúnɖeji” e ɖó na yì “tò línlín ɖé mɛ, nú è na yì sɔ́ ɛ axɔsu” é wu. * Ðò fí dìn ɔ, “tò línlín” e mɛ Jezu xwè é wɛ nyí jixwé, fí e Tɔ́ tɔn na na ɛ susu b’ɛ na nyí Axɔsu ɖè é. Amɔ̌, Jezu tuùn ɖɔ è kún na sɔ́ emi bɔ emi na nyí Axɔsu Mɛsiya ɔ tlolo e emi na lɛkɔ yì jixwé é ó. É nyɔ́ wà ɔ, é na jinjɔn ɖisixwé nú Mawu bo na nɔte kaka jɛ hwenu e è ɖó dó é na sú é. Lee azǎnlinlɛn lɛ xlɛ́ gbɔn é ɔ, é nɔte kaka nú xwè kanweko gègě.Ðɛh. 110:1, 2; Mat. 22:43, 44; Ebl. 10:12, 13.

Hwetɛnu Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka Na Wá?

14. (a) Nɛ̌ Jezu ka na xósin nú nǔ e mɛsɛ́dó tɔn ɛnɛ kanbyɔ ɛ é gbɔn? (b) Etɛ nǔɖɔɖ’ayǐ Jezu tɔn e ɖò jijɛ wɛ é ka xlɛ́ mǐ dó fí ɖiɖe tɔn kpo Axɔsuɖuto ɔ kpo wu?

14 É kpò azǎn yɔywɛ ɖé bɔ è na hu Jezu é ɔ, mɛsɛ́dó tɔn ɛnɛ kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Ani wɛ ka na ɖè hwenu e a na lɛkɔ wá ayikúngban jí fí ɔ [alǒ ‘fí ɖiɖe towe’ NWT], kpodo hwenu e gbɛ̀ elɔ na vɔ dó ɔ kpan xlɛ́ mǐ?” (Mat. 24:3; Mak. 13:4) Jezu na xósin ɔ gbɔn nǔɖɔɖ’ayǐ ee zɛ ala gègě é ɖé gblamɛ, é wɛ ɖò  Matie wemata 24 kpo 25 kpo mɛ. Jezu gbajɛ̌mɛ nǔ vovo e na jɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é tɔn b’ɛ nyí wuntun e na zɔ́n bɔ è na tuùn hwenu e è nɔ ylɔ ɖɔ “fí ɖiɖe” tɔn é. Fí ɖiɖe tɔn bɛ́ hwe ɖokpo ɔ nu e Axɔsuɖuto ɔ jɛ acɛ kpa jí é bo na hwenu e Axɔsuɖuto ɔ na kp’acɛ gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí é. Mǐ ɖó kúnnuɖenú gègě bɔ ye xlɛ́ ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ Jezu tɔn ko ɖò jijɛ wɛ sín 1914. * Enɛ wu ɔ, xwè enɛ xwè wɛ fí ɖiɖe tɔn bɛ́ bo lɛ́ nyí hwenu e è ɖó Axɔsuɖuto ɔ ayǐ é.

15, 16. Mɛ̌ mɛ̌ e dó gesí wɛ xógbe “jijimɛ elɔ” ɔ ka ɖè?

15 É ɖò mɔ̌ có, hwetɛnu Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka na wá? Jezu ɖɔ hwenu e nǔ enɛ na jɛ dó é pɛ́pɛ́pɛ́ ǎ. (Mat. 24:36) Amɔ̌, é ɖɔ nùɖé b’ɛ ɖó na na ganjɛwu mǐ ɖɔ wìwá tɔn ko ɖò kɛnnɛkɛnnɛ bǐ. Jezu xlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ na wá hwenu e “jijimɛ elɔ” na mɔ kúnnuɖenú e xlɛ́ ɖɔ wuntun nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn ɔ ko jɛ wě é. (Xà Matie 24:32, 33; 24:34, NWT.) Mɛ̌ mɛ̌ e dó gesí wɛ xógbe “jijimɛ elɔ” ka ɖè? Mi nú mǐ ni kpɔ́n nǔ e ɖɔ wɛ xó Jezu tɔn ɖè é kpɛɖé.

16 “Jijimɛ elɔ.” Nùmaɖitɔ́ lɛ xó ɖɔ wɛ Jezu ɖè à? Eǒ. Kpɔ́n mɛ e ɖɔ xó na wɛ é ɖè lɛ é. Ahwanvu Jezu tɔn kwínwe ɖěɖee “yì mɔ ɛ” lɛ é wɛ é ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ na. (Mat. 24:3) È na sɔ́ gbigbɔ dó ɖè mɛsɛ́dó lɛ ɖò malin-malin mɛ. Lɛ́vɔ ɖ’ayi xó e lɛlɛ̌ dó xó ɔ lɛ é wu. Cobonu Jezu na ɖɔ xó dó “jijimɛ elɔ” wu ɔ, é ɖɔ: “Mi kpɔ́n nǔ dó fígitín wu: enyi ala tɔn lɛ jɛ mǔ dó jí, bo jɛ ama zɔn jí ɔ, mi nɔ tuùn ɖɔ xwèjí ɔ wɛ ko ɖò na wɔ wɛ nɛ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, nú mi mɔ nǔ enɛ lɛ bǐ ɖò jijɛ wɛ hǔn, mi nywɛ ɖɔ nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ ko sɛya bǐ, bo ɖò hɔn jí.” Ahwanvu Jezu tɔn ɖěɖee gbigbɔ ɖè lɛ é (é nyí nùmaɖitɔ́ lɛ ǎ) wɛ na mɔ nǔ ɖěɖee é ɖɔ ɖ’ayǐ lɛ é bo na ɖó ayi tinmɛ yetɔn wu, enɛ wɛ nyí ɖɔ Jezu “ɖò hɔn jí.” Enɛ wu ɔ, hwenu e Jezu ɖɔ “jijimɛ elɔ” é ɔ, ahwanvu tɔn ɖěɖee gbigbɔ ɖè lɛ é wɛ ɖò ayi tɔn mɛ.

17. Etɛ ɖɔ wɛ xógbe “jijimɛ” kpo “nǔ enɛ lɛ bǐ” kpo ɔ ka ɖè?

17 “Jijimɛ elɔ na wá yì ɖò alɔ ɖebǔ mɛ kaka cobonu nǔ enɛ lɛ bǐ na jɛ ǎ.” Nɛ̌ xó enɛ ka na nyí nugbǒ gbɔn? Bonu mǐ na na xósin enɛ ɔ, mǐ ɖó na tuùn nǔ wè: nǔ e ɖɔ wɛ xógbe “jijimɛ” kpo “nǔ enɛ lɛ bǐ” kpo ɖè é. Ðò Biblu mɛ ɔ, xókwin “jijimɛ” ɔ nɔ yawu dó gesí mɛ e ɖó xwè vovo bo nɔ gbɛ̀ ɖò táan tawun ɖé mɛ é. Jijimɛ ɖé nɔ nɔ ayǐ zɛ xwé wu ǎ, é nɔ wá vivɔnu. (Tín. 1:6, NWT) Xógbe “nǔ enɛ lɛ bǐ” ɔ, nǔ ɖěɖee na jɛ ɖò fí ɖiɖe Jezu tɔn hwenu b’ɛ ɖɔ ɖ’ayǐ lɛ é bǐ ɖ’emɛ; enɛ bɛ́ ɖò fí ɖiɖe ɔ sín bǐbɛ̌mɛ ɖò 1914 bo na nɔ mɔ̌ kaka jɛ hwenu e é na wá vivɔnu ɖò ya ɖaxó ɔ hwenu é.Mat. 24:21.

18, 19. Nɛ̌ mǐ ka sixu mɔ nukúnnú jɛ xó e Jezu ɖɔ dó “jijimɛ elɔ” wu é mɛ gbɔn? Gbeta tɛ kɔn mǐ ka sixu wá?

18 Nɛ̌ mǐ ka sixu mɔ nǔ jɛ xó e Jezu ɖɔ dó “jijimɛ elɔ” wu é mɛ gbɔn lo? Jijimɛ ɔ, mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè é gbɛ̌nu wè wɛ ɖ’emɛ. Gbɛ̌nu nukɔntɔn ɔ, mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè bɔ ye mɔ bɔ wuntun ɔ jɛ wě jɛ jí ɖò 1914 lɛ é wɛ ɖ’emɛ. Gbɛ̌nu wegɔ ɔ, mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè bɔ ye nɔ gbɛ̀ nú hwenu ɖé xá gbɛ̌nu nukɔntɔn ɔ é wɛ ɖ’emɛ. É hwe bǐ ɔ, mɛ ɖěɖee ɖò gbɛ̌nu  wegɔ ɔ mɛ é ɖé lɛ na ɖò gbɛ̀ bo na mɔ bǐbɛ̌mɛ ya ɖaxó e jǎwe é tɔn. Gbɛ̌nu wè lɛ bǐ bló jijimɛ ɖokpo ɖó ye zán gbɛ̀ ɖi Klisanwun e gbigbɔ ɖè é nú táan ɖé. *

19 Gbeta tɛ kɔn mǐ ka sixu wá? Mǐ tuùn ɖɔ wuntun e xlɛ́ fí ɖiɖe Jezu tɔn ɖò hlɔnhlɔn Axɔsuɖuto tɔn mɛ é ko jɛ wě gannaganna gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Mǐ lɛ́ mɔ ɖɔ mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè bɔ ye kpó ɖò gbɛ̀ bo ɖò “jijimɛ elɔ” mɛ lɛ é sín xwè ko sɛyi; é ɖò mɔ̌ có, ye bǐ ka na kú vɔ cobonu ya ɖaxó ɔ na bɛ́ ǎ. Enɛ wu ɔ, mǐ sixu wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ malin-malin mɛ dìn ɔ, Axɔsuɖuto Mawu Tɔn na wá kp’acɛ gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí! Kpɔ́n lee é na dó xomɛhunhun nú mǐ sɔ hwenu e mǐ na mɔ bɔ ɖɛ e Jezu kplɔ́n mǐ é na jɛ gbɔn é, é wɛ nyí: “Axɔsuɖuɖu towe ni wá”!

20. Nǔ taji tɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò wema elɔ mɛ?

20 Mǐ ni ma wɔn xó e Jehovah ɖesunɔ ɖɔ sín jixwé dó Vǐ sunnu tɔn wu é gbeɖé ó: “Mi ɖótó è.” Ðó mǐ nyí Klisanwun nugbǒ lɛ wutu ɔ, akpàkpà nɔ sɔ́ mǐ dó alixlɛ́mɛ Mawu tɔn enɛ xwixwedó wu. Nǔ ɖebǔ e Jezu ɖɔ bo kplɔ́n mɛ dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn wu é nɔ ɖu ayi mɛ nú mǐ tawun. Nǔ e Axɔsuɖuto ɔ ko wà bo na lɛ́ wá wà ɖò malin-malin mɛ lɛ é nyí nǔ taji bɔ è na kplɔ́n, enɛ jí wɛ mǐ na ɖɔ xó dó ɖò wema elɔ mɛ. Wemata e bɔ d’ewu é na gbajɛ̌mɛ nú akpàkpà sɔ́ mɛ nú ɖěɖee lɛlɛ̌ dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɖiɖó ayǐ ɖò jixwé wu é.

^ akpá. 13 Lǒ Jezu tɔn sixu ko zɔ́n bɔ tóɖóétɔ́ lɛ flín Akelawusi e nyí vǐ sunnu Elodu Daxó ɔ tɔn é ganji. Cobonu Elodu na kú ɔ, é sɔ́ Akelawusi b’ɛ na ɖu acɛ kpikpa dó Judée kpo xá e lɛlɛ̌ dó è lɛ é kpo jí sín gǔ. É ɖò mɔ̌ có, cobonu Akelawusi na dó sixu jɛ acɛ kpa jí ɔ, é ɖó na tó yì kaka Hlɔma bonu Dada Hlɔma Tɔn Ogwisi na na gbè tɔn ɛ.

^ akpá. 14 Nú a jló na ɖó mɔjɛmɛ ɖevo lɛ́ hǔn, kpɔ́n wemata 9gɔ́ wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? tɔn.

^ akpá. 18 Enyi gbigbɔ ɖè mɛɖebǔ ɖò kú mɛ yí ami dó ɖè e gbɔn gudo ɖò gbɛ̌nu nukɔntɔn ɔ mɛ é (enɛ wɛ nyí mɛ ɖěɖee mɔ “bǐbɛ̌ wuvɛ̌ mimɔ lɛ tɔn” ɖò 1914 é) tɔn gudo hǔn, mɛ enɛ na ɖò “jijimɛ elɔ” mɛ ǎ nɛ.Mat. 24:8.