Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Akpàkpà ka nɔ sɔ́ we bonu a na mɔ akpá Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ sín jijɛnu à?

 AKPÁXWÉ 7

Akpá Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ: È Ðò Nǔ lɛ Bǐ Sɔ́ Dó Huzu Nǔ Yɔyɔ̌ Wɛ

Akpá Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ: È Ðò Nǔ lɛ Bǐ Sɔ́ Dó Huzu Nǔ Yɔyɔ̌ Wɛ

 A GBƐ̀ pɔ́mu ɖokpo bo hwɛ́n wǎn kpɔ́n lobo sè wǎn tɔn ɖagbeɖagbe ɔ cobo sɔ́ dó ee ɖò xasun ɔ mɛ lɛ é jí. A ɖò azɔ̌ wà wɛ dìn é ɔ, ganxixo nabi ɖé ko wá yì, amɔ̌, a kpò ɖò ganji bo lɛ́ ɖò gbesisɔmɛ bo na w’azɔ̌ kpɛɖé gɔ́ na. Mamáa towe ɖò atín e sɛkpɔ we é ɖé kɔn, é ɖò azɔ̌ wà wɛ kpo awǎjijɛ kpo lobo ɖò xó ɖɔ xá hagbɛ̌ xwédo ɔ tɔn lɛ kpo xɔ́ntɔn ɖěɖee ɖò atín sínsɛ́n gbɛ̀ xá ɛ wɛ lɛ é kpo wɛ. É ɖò winnyawinnya mɛ lee é ɖè gbɔn hwenu e a ɖò vǔ ɖò xwè tobutobu ɖé ɖíe é. É vɛwǔ bɔ a na ɖi ɖɔ emi mɔ bɔ é kpò nyɔɖaxo ɖò gbɛ̀ e ko wá yì dìn b’ɛ ko lín é mɛ. Hwenɛnu ɔ, a mɔ bɔ azɔn ɖò ya dó n’i wɛ, lobɔ a hɛn alɔ tɔn bo ɖò kpinkpɔn ɛ wɛ bɔ é gbɔ́ gudo tɔn ɔ, bɔ a y’avǐ ɖò yɔdo tɔn tó. Amɔ̌ dìn ɔ, é ɖò gbɛ̀ bo lɛ́ ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe, é kpo mɛ gègě ɖevo lɛ kpo!

Mǐ tuùn ɖɔ azǎn ɖé lɛ ja bɔ nǔ na nyí mɔ̌, ɖó akpá Mawu tɔn lɛ nɔ jɛnu jɛn wɛ. Ðò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó lee nǔɖɔɖ’ayǐ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖé lɛ na jɛnu gbɔn ɖò malin-malin mɛ dìn, bo na zɔ́n bɔ ahwan e nɔ nyí Haamagedɔni é na bɛ́ é jí. Mǐ na lɛ́ gbɔn akpá Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖagbeɖagbe ɖěɖee na jɛ bɔ d’ewu lɛ é ɖé lɛ jí. É na víví tawun hwenu e mǐ na mɔ bɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn na kpa acɛ dó ayikúngban ɔ bǐ jí, bo na sɔ́ nǔ lɛ bǐ dó huzu nǔ yɔyɔ̌ na é!

ƉÒ AKPÁXWÉ ELƆ

WEMATA 21

Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Na Ðè Kɛntɔ́ Tɔn lɛ Síìn

A sixu sɔnǔ dìn nú ahwan Haamagedɔni tɔn ɔ.

WEMATA 22

Axɔsuɖuto ɔ Ðò Jlǒ Mawu Tɔn Wà Wɛ Ðò Ayikúngban Jí

Etɛwu a ka sixu kudeji ɖɔ akpá Jehovah tɔn lɛ na jɛnu?