Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Amyɔxwé: È wlí nɔví sunnu ɖé ɖó é ɖò wɛnɖagbe jla wɛ ɖò Eindhoven, Pays-Bas, ɖò 1945; aɖisixwé: Sɛ́n ka jɛ ahwan acɛ e mi ɖó bo na jla wɛnɖagbe ɔ é jí ɖò fí e a nɔ nɔ é à?

 AKPÁXWÉ 4

Ðuɖeji Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ: È Jɛ Ahwan Wɛnɖagbe ɔ Jí Bo Sɔ́ Jinjɔn Ayǐ

Ðuɖeji Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ: È Jɛ Ahwan Wɛnɖagbe ɔ Jí Bo Sɔ́ Jinjɔn Ayǐ

 HWENU E a ɖò wɛnɖagbe jla wɛ sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè é ɔ, a sè kpɛn ɖé ɖò nǔ ɖɔ wɛ sín zɔ. Kpɛn ɔ sín gbè ɖò syɛnsyɛn d’eji wɛ. Ee a jɛ kúnnu ɖè nú xwétɔ́ e bɔ d’ewu é jí é ɔ, mɛ e kpo hwi kpo zɔn é sín ayi gbà dó hwenu e kponɔ lɛ sín mɔ̌to ɖé wá glin é. Kponɔ ɖé jɛte bo sɛkpɔ mi, bo kanbyɔ ɖɔ: “É ma nyí mi mɛ wè elɔ lɛ wɛ ɖò xwégbe xwégbe gbɔn wɛ bo ɖò xó ɖɔ dó Biblu jí wɛ à? È ko wá jɛ hwɛ mitɔn nú mǐ!” Mi na xósin kpo sísí kpo bo ɖɔ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wɛ nú emi. Etɛ ka na jɛ bɔ d’ewu?

Lee acɛkpikpa lɛ ko nɔ wà nú xá mi gbɔn ɖ’ayǐ é wɛ na xlɛ́. Xwè lɛ gblamɛ ɔ, nɛ̌ acɛkpikpa e ɖò xá towe mɛ é ka nɔ wà nǔ xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ gbɔn? É ka nɔ na vivo mi ɖò Mawu sinsɛn linu ɖó bǎ ɖé mɛ à? É ka nyí mɔ̌ hǔn, lee nɔví sunnu towe Klisanwun lɛ kpo nɔví nyɔnu towe Klisanwun lɛ kpo jɛ tagba ɖò xwè lɛ ɖíe dó “jɛ ahwan Wɛnɖagbe ɔ jí, bo sɔ́ jinjɔn ayǐ, bɔ é lidǒ” gbɔn é wu wɛ é sín tawun. (Fili. 1:7) A na bo nɔ nɔ fí ɖebǔ ɔ, tamɛ linlin dó hwɛɖiɖɔ ɖěɖee jí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖu ɖè é wu sixu hɛn nùɖiɖi towe lidǒ tawun. Ðò akpáxwé elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó hwɛɖiɖɔ nukúnɖeji enɛ lɛ ɖé lɛ jí. Ðuɖeji mǐtɔn enɛ lɛ xlɛ́ tawun ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ nyí nùjɔnǔ, ɖó mǐɖesunɔ sixu kpéwú bo ɖó ɖuɖeji tobutobu enɛ lɛ gbeɖé ǎ!

ƉÒ AKPÁXWÉ ELƆ

WEMATA 13

Wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ Nɔ Jɛ Ahwan Yeɖée Jí Ðò Hwɛ Nukɔn

Hwɛɖɔtɔ́ égbé tɔn e nɔ w’azɔ̌ ɖò hwɛɖɔxɔsa ɖaxó lɛ é ɖé lɛ ko ɖó linlin ɖokpo ɔ e Sɛnkplɔnmɛtɔ́ hwexónu tɔn Gamaliyɛli ɖó é

WEMATA 14

Hunjijɛ Dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Jí kpo Gbejininɔ kpo, É Nyí Dó Nǔ Ðevo Ðebǔ Jí Ǎ

“Tɔsisa” yadonumɛ tɔn e wá ɖi bú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ, ɖó wǔ e ye ɖó zɔ nú gbɛ̀ ɔ ɖò toxóɖiɖɔ linu wu é ɔ, nǔ e è ma ɖó nukún tɔn ǎ é ɖé wá sɔ́ nu.

WEMATA 15

È Fun Ahwan Bo Na Dó Ðó Vivo Bo Sɛ̀n Mawu

Togun Mawu tɔn fun ahwan dó acɛ e ye ɖó bo na setónú nú sɛ́n Axɔsuɖuto Mawu Tɔn tɔn lɛ é takún mɛ.