Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Ðò Acɛ Kpa Wɛ!

Gbɛtɔ́ livi mɔkpan ko ɖó gbɛzán awǎjijɛ kpo ayijayǐ tɔn kpo ɖò acɛkpikpa maɖóblɔ̌ Mawu tɔn glɔ. A ka jló na nyí toví tɔn ɖé à?

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn

Nɛ̌ xó akpàkpà sɔ́ mɛ tɔn e Charles Taze Russell ɖɔ ɖò azǎn 2gɔ́ Kɔnyásun 1914 tɔn gbè é ka nyí nugbǒ gbɔn?

WEMATA 1

“Axɔsuɖuɖu Towe Ni Wá”

Jezu kplɔ́n nǔ mɛ dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn wu hugǎn xota ɖevo ɖebǔ. Nɛ̌ é ka na wá gbɔn? Hwetɛnu é ka na wá?

WEMATA 2

È Jì Axɔsuɖuto ɔ Ðò Jixwé

Mɛ̌ ka d’alɔ togun Mawu tɔn e ɖò ayikúngban jí é bo sɔnǔ n’i nú Axɔsuɖuto ɔ sín jiji? Nǔ tɛ lɛ ka xlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ nyí nùjɔnǔ?

WEMATA 3

Jehovah Ðè Linlin Tɔn Xlɛ́

Axɔsuɖuto ɔ ka ɖò linlin Mawu tɔn mɛ ɖò bǐbɛ̌mɛ à? Nɛ̌ Jezu ka tá weziza dó Axɔsuɖuto ɔ jí gbɔn?

WEMATA 4

Jehovah Sɔ́ Nyikɔ Tɔn Sù

Etɛ Axɔsuɖuto ɔ ka ko wà b’ɛ kúnkplá nyikɔ Mawu tɔn? Nɛ̌ hwiɖesunɔ mɛtún ɔ ka sixu ɖ’alɔ ɖò blòbló bonu nyikɔ Mawu tɔn na nyí nǔ mímɛ́ mɛ gbɔn?

WEMATA 5

Axɔsu ɔ Tá Weziza Dó Axɔsuɖuto ɔ Jí

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e zawě ɖiɖó dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn, mɛ e na kpa acɛ ɖ’emɛ lɛ é, toví lɛ kpodo nǔ e gbejininɔ byɔ é kpo wu.

WEMATA 6

Togun E Nɔ Jla Wɛnɖagbe ɔ É: Sinsɛnzɔ́watɔ́ lɛ Nɔ Sɔ́ Jlǒ Dó Zé Yeɖée Jó

Etɛwu Jezu ka ganjɛwu ɖɔ emi na ɖó ahwangɔnu wɛnjlatɔ́ lɛ tɔn e na sɔ́ jlǒ dó sɔ́ yeɖée jó ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ é ɖé? Nɛ̌ a ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ ɖò nukún mya nú we wɛ jɛ nukɔn gbɔn?

WEMATA 7

Wlɛnwín Wɛnɖagbejijla Tɔn Lɛ: Wlɛnwín lɛ Bǐ Zinzan Dó Ba Mɛ lɛ Mɔ

Kpɔ́n nùnywɛ xwitixwiti sín nǔ yɔyɔ̌ ɖěɖee togun Mawu tɔn ko zán ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ linu dó ba mɛ gègě mɔ lee é nyɔ́ bló gbɔn cobɔ gbɛ̀ ɔ na vɔ é.

WEMATA 8

Azɔwanú lɛ nú Wɛnɖagbejijlazɔ́ Ɔ: Wema lɛ Ðiɖetɔ́n Bonu È Na Dó Wà Sinsɛnzɔ́ ɔ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Nɛ̌ azɔ̌ lilɛdogbeɖevomɛ tɔn mǐtɔn ka xlɛ́ gbɔn ɖɔ Jezu ɖò gudo nú mǐ? Nǔ e kúnkplá wema mǐtɔn lɛ é tɛ lɛ ka xlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ nyí nùjɔnǔ

WEMATA 9

Lè Wɛnɖagbejijla ɔ Tɔn Lɛ: “Jinukún lɛ Ko Mya Go, Bo Ko Sù Yiya”

Jezu kplɔ́n nǔ taji wè ahwanvu tɔn lɛ dó nǔkún-yiya gbigbɔ tɔn ɖaxó ɔ wu. Nɛ̌ nùkplɔnmɛ enɛ lɛ ka nɔ d’alɔ mǐ égbé gbɔn?

WEMATA 10

Axɔsu ɔ Nɔ Ðè Nǔ Kwiji Sín Togun Tɔn Wu Ðò Gbigbɔ Lixo

Kancica tɛ ka ɖò Natáaxwe kpo akluzu kpo mɛ?

WEMATA 11

Nǔ Kwiji lɛ Ðiɖe Síìn Ðò Walɔ Lixo Ðè Lee Mawu Nyí Mɛ Mímɛ́ Gbɔn É Xlɛ́

Mɛcɔtɔ́xɔ lɛ kpo hɔnnuwa lɛ kpo ɖěɖee Ezekiyɛli mɔ ɖò nǔmimɔ mɛ é ɖó tinmɛ bunɔ ɖé nú togun Mawu tɔn sín 1914.

WEMATA 12

È Bló Tuto nú Mǐ Bɔ Mǐ Na Sɛ̀n “Mawu E Nɔ Na Fífá Mǐ Ɔ”

Biblu sɔ́ nǔ hannyahannya kpé nú nǔ wà ɖó tuto jí ǎ, loɔ, fífá wɛ é sɔ́ kpé na. Etɛwu? Nɛ̌ xósin ɔ ka kàn Klisanwun lɛ gbɔn ɖò égbé?

WEMATA 13

Wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ Nɔ Jɛ Ahwan Yeɖée Jí Ðò Hwɛ Nukɔn

Hwɛɖɔtɔ́ égbé tɔn e nɔ w’azɔ̌ ɖò hwɛɖɔxɔsa ɖaxó lɛ é ɖé lɛ ko ɖó linlin ɖokpo ɔ e Sɛnkplɔnmɛtɔ́ hwexónu tɔn Gamaliyɛli ɖó é

WEMATA 14

Hunjijɛ Dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Jí kpo Gbejininɔ kpo, É Nyí Dó Nǔ Ðevo Ðebǔ Jí Ǎ

“Tɔsisa” yadonumɛ tɔn e wá ɖi bú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ, ɖó wǔ e ye ɖó zɔ nú gbɛ̀ ɔ ɖò toxóɖiɖɔ linu wu é ɔ, nǔ e è ma ɖó nukún tɔn ǎ é ɖé wá sɔ́ nu.

WEMATA 15

È Fun Ahwan Bo Na Dó Ðó Vivo Bo Sɛ̀n Mawu

Togun Mawu tɔn fun ahwan dó acɛ e ye ɖó bo na setónú nú sɛ́n Axɔsuɖuto Mawu Tɔn tɔn lɛ é takún mɛ.

WEMATA 16

Kplékplé Ðó Kpɔ́ Bo Sɛ̀n Mawu

Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu lè kplé e mǐ nɔ bló bo nɔ sɛ̀n Jehovah lɛ é tɔn ganji gbɔn?

WEMATA 17

Azɔ̌ Kpinkplɔn Sinsɛnzɔ́watɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ

Nɛ̌ wemaxɔmɛ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ka ko sɔnǔ nú sinsɛnzɔ́watɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ bonu ye na w’azɔ̌ yetɔn lɛ gbɔn?

WEMATA 18

Lee È Nɔ Mɔ Akwɛ Bo Nɔ Zán Dó Azɔ̌ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ Takún Mɛ Gbɔn É

Fitɛ akwɛ ɔ ka nɔ gosin? Nɛ̌ è ka nɔ zán gbɔn?

WEMATA 19

Xɔgbigbázɔ́ E Nɔ Sɔ́ Nyikɔ Jehovah Tɔn Sù É

Nɔtɛn sinsɛn-biblo tɔn lɛ nɔ sɔ́ Mawu sù, amɔ̌, nǔ ɖevo tíìn bo tlɛ nɔ xɔ akwɛ n’i hugǎn mɔ̌.

WEMATA 20

Sinsɛnzɔ́ Sɔhɛnmɛ Tɔn

Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ sɔhɛnmɛzɔ́ ɔ nyí akpáxwé sinsɛnzɔ́ mimɛ̌ e mǐ nɔ wà nú Jehovah é tɔn ɖé?

WEMATA 21

Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Na Ðè Kɛntɔ́ Tɔn lɛ Síìn

A sixu sɔnǔ dìn nú ahwan Haamagedɔni tɔn ɔ.

WEMATA 22

Axɔsuɖuto ɔ Ðò Jlǒ Mawu Tɔn Wà Wɛ Ðò Ayikúngban Jí

Etɛwu a ka sixu kudeji ɖɔ akpá Jehovah tɔn lɛ na jɛnu?